en
Neprehliadnite


Samospráva

Mesto Nová Baňa podľa § 24 ods. 1 písm. c/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva

ŠTATÚT
mesta Nová Baňa

Prvá časť

Úvodné ustanovenia

Nová Baňa ako aglomerácia mestského typu vznikla v 14. storočí. Jej najstaršia písomná zmienka je z roku 1337. V roku 1345 získala postavenie slobodného kráľovského a banského mesta a postupne dostala výsady. Členovia mestskej rady sú doložení v mandáte Ľudovíta I. z 8. septembra 1345. Prvá listina s privesenou pečaťou je z roku 1348. Metačná listina, v ktorej sú vyznačené hranice mesta, pochádza z roku 1355. Budova radnice, kostoly a špitál sv. Alžbety boli postavené v čase najväčšieho rozmachu baníctva v 2. polovici 14. storočia.

Postavenie mesta ako samostatného politicko - právneho subjektu, ktorý je právnickou osobou, upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňom volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 1990.

Štatút mesta Nová Baňa (ďalej len "štatút") podrobnejšie vymedzuje územie mesta Nová Baňa (ďalej len "mesta"), štruktúru jeho orgánov, vzájomnú deľbu práce medzi nimi, majetok mesta, zakladateľskú a zriaďovateľskú funkciu mesta, rozpočet mesta, mestské symboly a ich používanie, udeľovanie čestného občianstva mesta Nová Baňa a cien mesta a zásady spolupráce so štátnymi orgánmi pri výkone prenesených úloh štátnej správy.

Druhá časť

Mesto Nová Baňa

Čl. 1
Územie mesta

 1. Mesto je samostatnou územno-správnou jednotkou, združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt.
 2. Územie mesta tvorí jedno katastrálne územie s rozlohou 61 256 213 m2.
 3. Mesto Nová Baňa má nasledovné časti:
 • Nová Baňa,
 • Štále,
 • Stará Huta,
 • Bukovina,
 • Chotár.


Čl. 2
Územné zmeny

 1. O návrhu na zlúčenie, rozdelenie, zrušenie ako aj o zmene názvu mesta rozhodujú jeho obyvatelia v miestnom referende, ktoré vyhlási mestské zastupiteľstvo. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa ho zúčastní aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda.
 2. Právo hlasovať má občan, ktorý je v meste prihlásený na trvalý pobyt a dovŕšil v deň konania miestneho referenda 18 rokov veku. Prekážkou vo výkone volebného práva je pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony (§ 10 OZ), výkon trestu odňatia slobody (Z. č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 3. Zlúčiť mesto s obcou je možné len s účinnosťou ku dňu konania všeobecných volieb do orgánov samosprávy. Súčasťou návrhu na zlúčenie je dohoda o zlúčení, ktorá obsahuje údaje o výsledkoch miestneho referenda zlučovaného mesta a obce, názvy mesta a obce, ktoré dohodu uzatvárajú, dátum, ku ktorému sa majú zlúčiť, názov nového mesta, sídlo jeho orgánov, označenie katastrálnych území nového mesta, určenie majetku, financií, pohľadávok a záväzkov a označenie právnických osôb nového mesta, zoznam všeobecne záväzných nariadení vydaných zlučovanými obcami, podpisy primátora a starostu s uvedením ich mena, priezviska a funkcie. Nové mesto , ktoré vzniklo zlúčením, je právnym nástupcom každej z nich.
 4. Nové mesto zasiela kópiu dohody o zlúčení samosprávnemu kraju, na ktorého území sa toto mesto nachádza, Štatistickému úradu SR, obvodnému úradu a daňovému úradu.
 5. Rozdeliť mesto je možné len s účinnosťou ku dňu konania všeobecných volieb do orgánov samosprávy. Mesto sa môže rozdeliť, ak nové mesto a obec budú mať katastrálne územie alebo ich súbor tak usporiadaný, že budú tvoriť súvislý územný celok, budú mať najmenej 3000 obyvateľov, ak urbanisticky nesplynuli s ostatnými časťami mesta a ak neboli vložené do rozvoja odčleňovanej časti mesta investície, od ktorých je závislé celé mesto. Dohodu o rozdelení mesta podpisuje primátor a splnomocnenec petičného výboru alebo osoba určená v petícii.
 6. O inej zmene územia mesta ako v ods. 1 rozhoduje so súhlasom mesta obvodný úrad v sídle kraja, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 

Čl. 3
Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb

 1. O názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev rozhoduje mestské zastupiteľstvo.
 2. Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu mesta, na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu mesta. Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje mesto na vlastné náklady.
 3. Podrobnosti o určovaní a zmenách názvov ulíc a iných verejných priestranstiev upraví všeobecne záväzné nariadenie mesta.
 4. Obec určuje stavbám súpisné číslo a orientačné číslo, vedie ich evidenciu a udržiava ju v súlade so skutočným stavom. Tabuľky rovnakého vzoru so súpisným číslom obstaráva mesto na vlastné náklady. Tabuľky s orientačným číslom zabezpečuje mesto na náklady stavebníka. Pripevnenie a údržbu oboch tabuliek zabezpečí stavebník na vlastné náklady. Umiestňujú sa vedľa seba na viditeľnom mieste.

 

Tretia časť

Samospráva mesta

Čl. 4
Výkon samosprávy

 1. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom v rámci samosprávy samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku ako aj majetku vo vlastníctve štátu, ktorý užíva.
 2. Pri plnení úloh samosprávy mesto spolupracuje s politickými stranami a hnutiami vyvíjajúcimi činnosť v meste, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov mesta a podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi na území mesta.
 3. Samosprávu mesta vykonávajú jeho obyvatelia:
  • orgánmi mesta,
  • miestnym referendom
  • zhromaždením na prerokovanie dôležitých mestských vecí


Čl. 5
Orgány mesta

 1. Orgánmi mesta sú:
  • mestské zastupiteľstvo,
  • primátor mesta.
 2. Orgánmi mestského zastupiteľstva sú:
  • komisie,
  • mestská rada
  • mestská polícia.

 

Štvrtá časť

Postavenie orgánov mesta

Čl. 6
Mestské zastupiteľstvo

 1. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z 13 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štvorročné obdobie. Výkon funkcie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.
 2. Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
  • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, a kontrolovať hospodárenie s ním,
  • schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie, schvaľovať záverečný účet, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej pomoci zo štátneho rozpočtu,
  • schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti, koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
  • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane
  • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky,
  • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov mesta o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenie občanov, vyhlasovať miestne referendum na základe petície skupiny obyvateľov aspoň 30 % oprávnených voličov, vyhlasovať miestne referendum o odvolaní primátora, ak o to požiada petíciou aspoň 30 % oprávnených voličov alebo ak hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti primátora, porušuje Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, môže vyhlásiť miestne referendum, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť primátora na výkon funkcie trvá dlhšie ako 6 mesiacov,
  • uznášať sa na nariadeniach,
  • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
  • určovať plat primátora mesta (zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov v znení neskorších predpisov ), určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie alebo ho na návrh primátora zmeniť, voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta, určovať mu rozsah výkonu funkcie, plat a schvaľovať jeho odmenu,
  • schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
  • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať mestské rozpočtové a príspevkové organizácie a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
  • schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
  • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,
  • udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny mesta,
  • ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta,
 3. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje aj o ďalších dôležitých veciach samostatnej pôsobnosti v súlade so zákonom o obecnom zriadení a ostatnými zákonmi.

 

Čl. 7
Primátor mesta

 1. Primátor mesta je najvyšším výkonným orgánom a predstaviteľom mesta. Volia ho obyvatelia mesta v priamych voľbách, jeho funkčné obdobie sa končí zložením sľubu nového primátora. Funkcia primátora je verejná funkcia. Sľub znie: Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a SR. Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
 2. Primátor
  • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady (ak je zriadená) a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva mestskú správu,
  • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta a informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,
  • uchováva vlajku mesta a pečať mesta,
  • používa mestské insígnie.
 3. Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
 4. Určuje plat vedúcim (riaditeľom) príspevkových organizácií a riaditeľom obchodných spoločností, ktorých zriaďovateľom je mesto.
 5. Primátor je oprávnený vykonávať presuny rozpočtových prostriedkov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia o rozpočtových pravidlách schváleného mestským zastupiteľstvom.

 

Čl. 8
Zástupca primátora

 1. Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora. Ak primátor nepoverí zástupcu primátora v určenej lehote, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo.
 2. Zástupcom primátora môže byť len poslanec.
 3. Primátor môže zástupcu kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora.
 4. Zástupca primátora je členom mestskej rady.
 5. Pri zániku mandátu primátora z dôvodu vzdania sa mandátu, z dôvodu právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin alebo právoplatného odsúdenia za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, z dôvodu pozbavenia alebo obmedzenia spôsobilosti na právne úkony, z dôvodu pozitívneho vyhlásenia výsledku miestneho referenda o odvolaní primátora, zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta, z dôvodu neodstránenia dôvodov nezlučiteľnosti s funkciou primátora do 30 dní odo dňa jej vzniku, z dôvodov smrti primátora plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora.
 6. Primátora počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje zástupca primátora na základe písomného poverenia.
 7. Písomné poverenie je uložené u primátora a zástupcu primátora.

 

Čl. 9
Mestská rada

 1. Počet členov Mestskej rady tvorí najviac tretina počtu poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. V jej zložení sa prihliada na zastúpenie politických strán v mestskom zastupiteľstve. Spôsob voľby upraví rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a mestskej rady.
 2. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.
 3. Úlohou mestskej rady je najmä:
  • rozpracúvať, zabezpečovať a kontrolovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva a organizovať prípravu podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva,
  • zaoberať sa všetkými bežnými vecami dotýkajúcimi sa majetku mesta, fondov a rozpočtu mesta, miestnych daní a poplatkov a podávať o nich návrhy mestskému zastupiteľstvu alebo primátorovi.


Čl. 10
Komisie

 1. Komisie zriaďuje mestské zastupiteľstvo ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
 2. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Predsedom komisie je poslanec.
 3. Komisie najmä:
  •  v rámci svojej poradnej funkcie vypracúvajú
   • stanoviská k prerokúvaným materiálom ako podklad pre rozhodovanie mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
   • stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov v meste,
   • stanoviská k riešeniu najdôležitejších otázok života mesta;
  • v rámci iniciatívnej funkcie
   • vypracúvajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života mesta na rokovanie mestského zastupiteľstva,
   • predkladajú iniciatívne návrhy mestskej rade, ktorá je povinná sa nimi zaoberať,
   • predkladajú iniciatívne návrhy a podnety mestskému úradu, ktorý je povinný sa nimi zaoberať a informovať komisiu o výsledkoch riešenia;
  • v rámci kontrolnej funkcie
   • kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
   • dozerajú na činnosť mestského úradu v rámci svojej pôsobnosti,
   • dozerajú na hospodárenie mesta s jeho majetkom a s majetkom štátu, ktorý užíva, na investičnú a podnikateľskú činnosť mesta.
 4. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
 5. Mestské zastupiteľstvo podľa potreby môže komisie zlučovať, rozčleňovať, zrušiť, resp. vytvárať nové.
 6. Komisie pracujú spravidla v zložení:
  • predseda komisie
   • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutia a vedie ich, spoločne so zapisovateľom komisie, pripravuje program schôdze komisie,
   • predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na odvolanie člena komisie v odôvodnených prípadoch,
   • zastupuje komisiu navonok,
   • podpisuje spolu so zapisovateľom zápisnice zo zasadnutí komisie.
  • zapisovateľ komisie (spravidla zamestnanec mestského úradu )
   • vedie dokumentáciu o činnosti komisie,
   • zabezpečuje nevyhnutnú administratívu súvisiacu s činnosťou komisie,
   • plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí komisia.
  • ostatní členovia komisie
   •   plnia úlohy patriace do okruhu pôsobnosti komisie.
 7. Komisia je spôsobilá rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

 

Čl. 11
Mestský úrad

 1. Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva, primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom zložený zo zamestnancov mesta, ktorí zabezpečujú administratívne a organizačné veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj ďalších orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.

Mestský úrad najmä

 • zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
 • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií,
 • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí mesta vydaných v správnom konaní,
 • vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora.

 

Čl. 12
Prednosta mestského úradu

 1. Prednosta mestského úradu vedie mestský úrad a organizuje jeho prácu. Prednostu vymenúva a odvoláva primátor.
 2. Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorý zodpovedá za svoju činnosť primátorovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.
 3. Prednosta mestského úradu sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.

 

Čl. 13
Mestská polícia

 1. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje v súlade s osobitnými predpismi (zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov) ako poriadkový útvar mestskú políciu.
 2. Mestskú políciu vedie jej náčelník, ktorého vymenúva do funkcie na dobu neurčitú mestské zastupiteľstvo na návrh primátora. Náčelník mestskej polície zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.
 3. Mestská polícia:
  • chráni verejný poriadok, majetok mesta a občanov, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
  • dbá o poriadok a čistotu v meste a ochranu životného prostredia mesta,
  • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
  • spolupôsobí s príslušnými útvarmi PZ pri ochrane majetku obce, občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou, zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov ( pulty centrálnej ochrany),
  • objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho,
   • z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko,
   • zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie, a vjazd vozidiel,
  • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
  • oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,
  • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom,
 4. Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné predpisy.

 

Čl. 14
Hlavný kontrolór mesta

 1. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa z. č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme, pokiaľ v z. č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov neustanovuje inak. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na šesť rokov. Dňom zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra zaniká aj jeho pracovný pomer. Za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu.
 2. Kontrolnú činnosť vykonáva podľa ročného zamerania kontrolnej činnosti schvaľovaného mestským zastupiteľstvom resp. ďalších pokynov mestského zastupiteľstva.
 3. Hlavný kontrolór najmä
  • vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta a hospodárenia s majetkom mesta, ako aj hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta,
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a záverečnému účtu mesta pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve,
  • predkladá výsledky kontroly mestskému zastupiteľstvu,
  • predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
  • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu.
 4. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a na zasadnutiach mestskej rady s hlasom poradným.

 

Piata časť

Majetok mesta a zásady hospodárenia s ním

Čl. 15
Majetok mesta

 1. Majetkom vo vlastníctve mesta sú:
  • hnuteľné a nehnuteľné veci, nachádzajúce sa na území mesta, ktoré pôvodne patrili mestu Nová Baňa, alebo prešli do vlastníctva mesta podľa osobitných predpisov (zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zák. č. 518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie NV na obce.),
  • majetok, ktorý mesto získalo svojou činnosťou,
  • majetkové práva mesta a majetkové práva právnických osôb založených mestom.
 2. Zásady hospodárenia s majetkom mesta, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo, upravia najmä:
  • práva a povinnosti mestských rozpočtových a príspevkových organizácií a zariadení, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je mesto, pri správe majetku, ako aj podmienky odňatia tohto majetku,
  • postup prenechávania majetku do užívania a nájmu,
  • ktoré úkony subjektov uvedených v písm. a) podliehajú schváleniu orgánmi mesta,
  • podmienky upustenia od vymáhania majetkových práv.

 

Šiesta časť

Čl. 16
Zakladateľská a zriaďovateľská funkcia mesta a rozpočet

 1. Mesto zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, mestské zastupiteľstvo určuje počet ich štatutárnych zástupcov, na základe výberového konania na návrh primátora vymenúva ich riaditeľov, udeľuje súhlas na vykonávanie podnikateľských činností nad rámec ich hlavnej činnosti. Mesto zakladá, zriaďuje a zrušuje iné právnické osoby podľa osobitných predpisov.

 

Čl. 17
Rozpočet mesta

 1. Rozpočet mesta vyjadruje ekonomickú samostatnosť samosprávy mesta. Rozpočet obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám, pôsobiacim na území mesta, ako aj občanom žijúcim na tomto území. Rozpočet zahŕňa aj finančné vzťahy k rozpočtu SR (účelové a neúčelové dotácie) a k fondom. Je základom finančného hospodárenia mesta, je zostavovaný ako záväzný podľa osobitných predpisov na obdobie jedného kalendárneho roka. Okrem záväzného rozpočtu na obdobie jedného roka mesto zostavuje podľa osobitných predpisov viacročný rozpočet. Pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami sú upravené vo všeobecne záväznom nariadení mesta.

 

Siedma časť

Symboly mesta, ich používanie a ochrana

Čl. 18
Symboly mesta

 1. Symboly mesta sú:
  • erb mesta Nová Baňa
  • historický erb Nová Baňa
  • vlajka mesta Nová Baňa,
  • pečať mesta Nová Baňa,
  • mestské insígnie.
 2. Vyobrazenie mestských symbolov je v prílohe štatútu.

 

Čl. 19
Erb mesta

 1. Erb mesta Nová Baňa predstavujú v modrom štíte dve strieborné skrížené banícke kladivká, sprevádzané v hornom výseku porísk zlatou korunou a v dolnom výseku porísk zlatou ľaliou.
 2. Erb mesta sa používa spravidla:
  • na mestských insígniách,
  • v zasadacích a rokovacích miestnostiach orgánov mesta,
  • na budovách, v ktorých majú sídlo primátor mesta, mestský úrad,
  • na rovnošatách príslušníkov mestskej polície, vozidlách mestskej polície a mestského úradu.
 3. Erb mesta na listinách a úradných pečiatkach používajú:
  • primátor mesta,
  • orgány mestského zastupiteľstva.

Historický erb

Najstarší zachovaný symbol Novej Bane zo 14. storočia predstavuje do štítu vsadený motív, nachádzajúci sa na zriedkavej šesťhrannej pečati, v strede ktorej je sediaca Madona so stojacim dieťaťom na kolenách. Pred nimi je kľačiaca postava kráľa, podávajúceho im svoju korunu. Za kráľom je na stuhe nápis LVDOWIC, čo znamená, že ide o kráľa Ľudovíta Veľkého.

Historický erb sa nachádza:

 • na mestskej pečati,
 • na mestských insígniách.

 

Čl. 20
Vlajka mesta

 1. Vlajku mesta Nová Baňa tvoria dva modré skrížené pásy na žltom podklade vytvárajúce 45 o uhol voči stranám vlajky. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a je ukončená lastovičím chvostom / zástrihom / siahajúcim do jednej tretiny dĺžky.
 2. Vlajkou sa označuje budova, v ktorej sídlia orgány mesta.
 3. Ak sa pri výzdobe používajú vlajka Slovenskej republiky a vlajka mesta, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom sa vlajka SR z čelného pohľadu umiestňuje vľavo.
 4. Pri používaní a vyvesovaní vlajky mesta sa musia dodržiavať tieto pravidlá:
  • na vlajke mesta nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.,
  • na stožiari (žrdi) okrem vlajky mesta nesmie byť upevnená žiadna iná vlajka,
  • vlajka mesta sa nesmie použiť poškodená ani zašpinená a nesmie sa zaväzovať do ružice.

 

Čl. 21
Pečať mesta

 1. Pečať mesta Nová Baňa má zriedkavý šesťhranný tvar s motívom historického erbu uvedeného v čl. 19 tohto štatútu.
 2. Pečať uschováva primátor mesta.
 3. Pečať mesta sa používa:
  • na pečatenie významných listín a písomností,
  • v ďalších prípadoch určených primátorom alebo mestským zastupiteľstvom.

 

Čl. 22
Ochrana mestských symbolov

 1. Mestské symboly treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly. Je zakázané používanie symbolov mesta, ktoré by bolo nevhodné, neprimerané, alebo ktorým by sa prejavovala neúcta k týmto symbolom.
 2. Za dôstojné zaobchádzanie so všetkými symbolmi mesta Nová Baňa a za ich ochranu zodpovedá ten, kto ich použil. Znevažovanie alebo nedôstojné zaobchádzanie s mestskými symbolmi mesta sa stíha podľa osobitných predpisov (zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).
 3. Použitie symbolov mesta na iné účely než stanovuje tento štatút je možné len so súhlasom primátora.


Ôsma časť

Čestné občianstvo mesta, cena mesta

Čl. 23
Čestné občianstvo mesta Nová Baňa

 1. Čestné občianstvo mesta Nová Baňa možno udeliť osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta a šírenie dobrého mena v SR a v zahraničí.
 2. Čestné občianstvo je možné udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom za predpokladov uvedených v predchádzajúcom odseku.
 3. Čestné občianstvo udeľuje Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani na návrh primátora mesta, pričom podnet môže dať ktorýkoľvek občan mesta Nová Baňa alebo inštitúcia.
 4. Slávnostné odovzdanie osvedčenia poctenému sa zásadne vykoná na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Novej Bani. Čestný občan sa pri tejto príležitosti zapisuje do pamätnej knihy mesta.
 5. O udelení čestného občianstva sa vykoná zápis do kroniky mesta.
 6. Čestné občianstvo môže zrušiť Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 3/5 väčšinou hlasov len v prípadoch hodných osobitného zreteľa na návrh primátora mesta, prípadne na podnet ktoréhokoľvek občana mesta alebo inštitúcie.
 7. Ak sa udeľuje čestné občianstvo mesta „in memoriam“, ocenenie dostanú pozostalí podľa príbuzenského vzťahu. Medzi príbuznými rozhoduje stupeň príbuzenstva, pri rovnakom stupni príbuzenstva má prednosť vekovo staršia osoba.

 

Čl. 24
Cena mesta Nová Baňa

 1. Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani môže každoročne udeliť cenu mesta občanom mesta, ktorá sa udeľuje najmä za:
  • vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,
  • činnosť, ktorou sa nejakým spôsobom pričinili o hospodársky, spoločenský, kultúrny a športový rozvoj mesta a jeho propagáciu doma i v zahraničí,
  • činnosť pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov,
  • činnosť pri záchrane a obnove kultúrnych a technických pamiatok mesta.
 2. Návrh na udelenie ceny mesta môžu predkladať poslanci Mestského zastupiteľstva a primátor mesta na podnet ktoréhokoľvek občana mesta Nová Baňa alebo inštitúcie. Návrh aj so zdôvodnením musí byť podaný písomne.
 3. Cena mesta pozostáva z listiny, ktorú podpisuje primátor mesta.
 4. Slávnostné odovzdanie ceny mesta poctenému sa vykoná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Novej Bani, o čom sa vykoná zápis do pamätnej knihy mesta.
 5. Na cenu mesta sa primerane vzťahujú ustanovenia ods. 6 Čl. 23 tohto štatútu.
 6. Ak sa udeľuje cena mesta „in memoriam“, ocenenie dostanú pozostalí podľa príbuzenského vzťahu. Medzi príbuznými rozhoduje stupeň príbuzenstva, pri rovnakom stupni príbuzenstva má prednosť vekovo staršia osoba.

 

Deviata časť

Spoločné ustanovenia

Čl. 25
Spolupráca s orgánmi štátu

 1. Na mesto sa zákonom prenášajú niektoré úlohy štátnej správy. S prenesením týchto úloh štát poskytne mestu potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.
 2. Mesto pri plnení úloh štátnej správy podlieha dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými predpismi. napr. kontrolná činnosť Najvyšším kontrolným úradom SR podľa § 4 písm. c/ z. č. 39/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov
 3. V záujme plnenia úloh štátnej správy mesto spolupracuje s orgánmi štátu a poskytuje jeho orgánom potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu.
 4. Mesto vykonáva úlohy štátnej správy v rozsahu pôsobností podľa osobitných predpisov .


Čl. 26
Všeobecne záväzné nariadenia mesta

 1. Na plnenie úloh mesta, alebo ak to ustanovuje zákon, mesto vydáva pre územie mesta všeobecne záväzné nariadenia /ďalej len nariadenie/. Nariadenie mesta nesmie odporovať Ústave SR ani zákonom. Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohu štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu.
 2. Ak nariadenie odporuje ústave alebo zákonu, môže proti nemu podať protest prokurátor. Ak mesto nezruší alebo nezmení na základe protestu svoje nariadenie, môže prokurátor vo veciach územnej samosprávy podať na súd návrh na vyslovenie jeho nesúladu so zákonom. Vo veciach pri plnení úloh štátnej správy môže prokurátor podať na súd návrh na vyslovenie nesúladu nariadenia aj s nariadeniami vlády a všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
 3. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením na úradnej tabuli MsÚ, najmenej na 15 dní, účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.
 4. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli MsÚ je podmienkou jeho platnosti, okrem toho sa nariadenie zverejní spôsobom v meste obvyklým.
 5. Nariadenie musí byť každému prístupné na sekretariáte MsÚ a na WEB stránke.

 

Čl. 27
Pomoc pri mimoriadnych situáciách

 1. Primátor môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo podobnej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov, najneskôr do dvoch rokov od vzniku u primátora mesta, inak toto právo zanikne.

 

Desiata časť

Záverečné ustanovenie

 1. Tento štatút môže meniť a dopĺňať mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
 2. Týmto štatútom sa ruší štatút zo dňa 10. 02. 2011.
 3. Tento štatút schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí uznesením č. 5/2019 dňa 23.1.2019.


V Novej Bani dňa 23.1.2019

 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 V meste Nová Baňa zber odpadov vykonávajú Technické služby mesta Nová Baňa, Tel. č.: 045/6856003

 


ADRESA:

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa
Tel.: +421 (0)45/6782 800
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

PRIMÁTOR MESTA:

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
Tel.: 045/6782 800, 0905 436 381
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

PREDNOSTKA MESTSKÉHO ÚRADU:

Mgr. Ľudmila Rajnohová
Tel.: 045/6782 820, 0917 590 700
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

SEKRETARIÁT:

Ing. Veronika Búryová
Tel.: 045/6782 800
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

HLAVNÝ KONTROLÓR:

PhDr. Katarína Segetová
Tel: 045/6782 807
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

PRÁVNIČKA MESTA

Mgr. Eva Rupcová
Tel.: 045/6782 827
e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

FINANČNÉ ODDELENIE:

PhDr. Janette Brnáková - hlavná účtovníčka
Tel.: 045/6782 811
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mária Bakošová - ekonómka mesta
Tel.: 045/6782 810
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Jana Brnáková – školstvo, fakturácia
Tel.: 045/6782 811
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Marta Müllerová – pokladňa, poplatky, pohľadávky
Tel.: 045/6782 815
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Lucia Obrcianová – miestne dane
Tel.: 045/6782 816
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

SPRÁVNE ODDELENIE:

Mgr. Ľudmila Rajnohová - prednostka MsÚ
Tel.: 045/6782 820
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Helena Mlynková – mzdy
Tel.: 045/6782823
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Bc. Ján Ďurovský – informatik, správca PC siete
Tel.: 045/6782 830
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ľubica Hanáková – matrika
Tel.: 045/6782 825
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Erika Galbavá – ohlasovňa pobytu, podateľňa
Tel.: 045/6782 826
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Mgr. Eliška Vallová – sociálne veci
Tel.: 045/6782 817
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Veronika Búryová – asistentka primátora mesta
Tel.: 045/6782 800
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

ODDELENIE VÝSTAVBY A INVESTÍCIÍ, STAVEBNÉHO ÚRADU, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A SPRÁVY MAJETKU

Ing. Jozef Spurný - vedúci oddelenia, drobné stavby, výruby drevín
Tel.: 045/6782 878, 0905 568 194
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Ivana Vnučková – územný plán, výstavba
Tel.: 045/6782 875

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Erika Jauschová – životné prostredie
Tel.: 045/6782 875

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Slavomír Kasan – životné prostredie
Tel.: 045/6782 870
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Katarína Jančeková – stavebný úrad
Tel.: 045/6782 850
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Valéria Jazvinská – stavebný úrad
Tel.: 045/6782 850
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Slavomíra Bačová –  dopravné stavby, doprava, ovzdušie
Tel.: 045/6782 855
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Lýdia Adamcová – správa majetku
Tel.: 045/6782 822
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dáša Zigová – správa majetku
Tel.: 045/6782 822
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

ODDELENIE KULTÚRY, ŠPORTU, MLÁDEŽE A VZDELÁVANIA, KOMUNIKÁCIE A INFORMAČNÉHO CENTRA, MESTSKEJ KNIŽNICE

Mgr. Iveta Lukáčová – vedúca oddelenia
Tel.: 045/6782 885
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dagmar Lachká – kultúra, šport
Tel.: 045/6782 885
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mestská knižnica
Eva Čaklošová– knihovníčka
Tel.: 045/ 6782 890
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Informačné centrum
Veronika Volfová - šéfredaktorka Novobanských novín
Tel.: 045/6782 881
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

MATRIČNÝ ÚRAD:

Ľubica Hanáková
Tel.: 045/6782 825
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

MESTSKÁ POLÍCIA

Róbert Müller - náčelník Mestskej polície

Tel: 045/6782 888
Mobil: 0910 110 120
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800