en
Neprehliadnite


Komisia pripravila návrh na deľbu dotácií v roku 2016

Komisia pripravila návrh na deľbu dotácií v roku 2016

V stredu 13. januára 2016 komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ v Novej Bani prizvala športové kluby, občianske združenia a ďalších žiadateľov o dotácie na svoje zasadnutie, aby tak mohla pripraviť čo najlepší návrh na deľbu dotácií.

Poslanci na decembrovom zasadnutí schválili sumu 40.000 eur na dotácie v oblasti telovýchovy a športu, 3.800 eur na dotácie pre kultúrne aktivity a 0 eur pre osvetu, výchovu a vzdelávanie. Členovia komisie preto vzdelávacie projekty pridali podľa zamerania buď medzi kultúrne alebo športové akcie. Členovia mali základné informácie zo žiadostí k dispozícii týždeň vopred. Žiadatelia prizvaní na zasadnutie popísali podrobnejšie svoje plány a odpovedali na prípadné otázky. Po „obhajobách“ si prítomní členovia komisie pripravili vlastný návrh pre deľbu „športových“ dotácií, tzn. 40.000 eur pre 20-tich žiadateľov, ktorí spolu požadovali 61.630 eur. Jednotlivé sumy následne spriemerovali, čo členom pomohlo lepšie sa stotožniť so spoločným návrhom. Podľa Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č.7/2011 o dotáciách navrhované sumy do 1.660 eur schvaľuje primátor, o vyšších sumách rozhoduje mestské zastupiteľstvo. V oblasti kultúry žiadna zo 7-mich navrhovaných súm nepresiahla 1.660 eur, v oblasti športu pri 5-tich z 20-tich žiadostí komisiou navrhovaná suma toto číslo presiahla. Preto o dotáciách pre Mestský futbalový klub Nová Baňa, Stolnotenisový klub Nová Baňa, ŠK Karate Nová Baňa, Ski team Nová Baňa a TŠK Tiffany rozhodnú poslanci na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Úplné znenie zápisnice zo zasadnutia komisie môžete nájsť na webstránke mesta v sekcii Mestské zastupiteľstvo – Komisie pri MsZ – Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu.

Viktória Valachovičová
Predsedníčka komisie
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881