en
Neprehliadnite


Aktuality

 

Mesto Nová Baňa

 

vyhlasuje

 

VÝBEROVÉ KONANIE

 

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení

neskorších predpisov na obsadenie miesta

 

vedúceho finančného oddelenia.

 

Zamestnávateľ: Mesto Nová Baňa

 

Sídlo zamestnávateľa: Mestský úrad Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa

 

Funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním:

Vedúci finančného oddelenia

Čítať ďalej...


 

Zápisnica

 výberovej komisie z výberového konania na výber uchádzačov o funkciu „ Vedúci finančného oddelenia Mestského úradu v Novej Bani“.

Dátum a miesto konania: dňa 26.05.2020, zasadacej miestnosti č. 10 na 1. poschodí Mestského úradu v Novej Bani v čase od 10,00 hod.

Zasadnutie viedla Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka Mestského úradu v Novej Bani.

Účasť členov výberovej komisie na zasadnutí: prítomní 3 členovia.

Na základe oznámenia o vyhlásení Výberového konania na voľné pracovné miesto, ktoré bolo dňa 23.04.2020  zverejnené na internetovej stránke mesta www.novabana.sk, portáli www.istp.sk, úrade práce bol posledným dňom na doručenie žiadostí do zaradenia na pracovný pohovor určený deň 15.05.2020.

Čítať ďalej...


Milé deti, milí rodičia

Blíži sa leto a s ním hádam aj zlepšenie terajšej situácie s KOVID-om 19 a my tak budeme môcť s určitými pravidlami organizovať pre Vaše deti prímestské tábory. My ich pre Vás už teraz pripravujeme a prosíme Vás, aby ste sa v prípade záujmu o niektorý z nasledovných táborov prihlásili osobne v CVČ Nová Baňa.

Čítať ďalej...


Plán údržby a starostlivosti o verejnú zeleň (ďalej len VZ) je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje vo vegetačnom období roka kosenie, strihanie, pletie, hnojenie, polievanie verejných plôch, ďalej plôch pozdĺž miestnych komunikácií, plôch štadiónov, ihrísk a pohrebiska, tiež zahŕňa výsadbu novej zelene a to spravidla v dobe od 1.apríla do 1.novembra príslušného roka.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800