en
Neprehliadnite


Aktuality

Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v k.ú. Nová Baňa, na Andreja Kmeťa 7 v Novej Bani, podľa LV č. 3853:
stavba Klub dôchodcov, súpisné číslo 604 na parcele číslo C KN 50, popis stavby: STAVBA
pozemky registra "C" parcelné číslo C KN 50, výmera 559 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria a parcelné číslo C KN 51, výmera 400 m2, druh pozemku Záhrady.

Čítať ďalej...


Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Tajch v Novej Bani, podľa LV č. 3853:
stavba Sociálno – prevádzková budova, súpisné číslo 525 na parcele číslo C KN 1840, popis stavby: STAVBA
pozemok registra "C" parcelné číslo C KN 1840, výmera 538 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria.

Čítať ďalej...


Súsošie sv. Trojice sa nachádza pred budovou historickej radnice v Novej Bani. V minulosti tvorilo dominantu tzv. Dolného námestia a dnes je jedným zo symbolov mesta.

 Novobanské Súsošie sv. Trojice je poprednou prácou svojho druhu na Slovensku z prvej polovice 19. storočia a vychádza z klasicistickej architektonickej skladby. Bohato profilovaná architektonická časť je s plastickými sochárskymi prvkami v hlbokom súlade. Postavené bolo v rokoch 1844 – 1847 a autorom je Jozef Neuschl, nazývaný aj maďarským prímením Faragó. Súsošie bolo renovované v roku 1927, keď ho Ľudovít Mack doplnil o reliéfny figurálny vlys prebiehajúci v hornej časti stĺpa nad výklenkami so sochami svätých. K ďalšej oprave kultúrnej pamiatky došlo v 70. rokoch 20. storočia, pričom akad. sochár Ladislav Pollák nahradil originálne súsošie kópiou.

Čítať ďalej...


Dňa 19.12.2016 sa uskutočnilo slávnostné odhalenie Súsošia sv. Trojice po obnove.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881