en
Neprehliadnite


Aktuality

Mesto Nová Baňa v spolupráci so školami, športovými klubmi, občianskymi združeniami a športovými nadšencami zorganizovalo v mesiaci jún v poradí už 16. ročník Týždňa športu pre všetkých. V tomto ročníku harmonogram nakoniec zahŕňal až 30 rôznych športových aktivít, určených pre všetky vekové kategórie, z ktorých sa počas týždňa športu podarilo zrealizovať 29.

Čítať ďalej...


Na webovej stránke mesta Nová Baňa pribudol nový banner: EUROFONDY, GRANTY, DOTÁCIE, kde pod jedným nájdete všetky linky a informácie o projektoch.


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Žiari nad Hronom na základe pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru a v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica od 01.07.2019 od 12,00 hod do odvolania.

Čítať ďalej...


Zápisnica

výberovej komisie z pracovného pohovoru na výber uchádzačov o funkciu „ samostatný odborný referent“ na Oddelenie kultúry, mládeže, športu a vzdelávania, komunikácie a Informačného centra, Mestskej knižnice.

Dátum a miesto konania: dňa 27.06.2019, zasadacej miestnosti č. 10 na 1. poschodí Mestského úradu v Novej Bani v čase od 10,00 hod.

Zasadnutie viedla Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka Mestského úradu v Novej Bani.

Účasť členov výberovej komisie na zasadnutí: prítomní 5 členovia.

Na základe oznámenia o vyhlásení Informácie o voľnom pracovnom mieste, ktoré bolo dňa 05.06.2019  zverejnené na internetovej stránke mesta www.novabana.sk, portáli www.istp.sk, úrade práce bol posledným dňom na doručenie žiadostí do zaradenia na pracovný pohovor určený deň 24.06.2019

K uvedenému dátumu bolo do podateľne Mestského úradu v Novej Bani, resp. e. mailovou poštou doručených 17 podaní.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881