en
Neprehliadnite


Aktuality

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

13. mája 2020 (t.j. v stredu) o 13.00 hod.

do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:

Čítať ďalej...


Koronavírus COVID-19 zasiahol aj do plánov najväčšej slovenskej akcie na podporu udržateľnej mobility – kampane „Do práce na bicykli“. Vzhľadom na nestabilnú situáciu sa jej organizátori rozhodli, že súťažná časť kampane sa uskutoční namiesto mája až v septembri. Napriek posunu termínov je registrácia súťažných tímov naďalej otvorená. Doteraz zrealizované registrácie tímov ostávajú v platnosti, zmena nastáva len v dôležitých termínoch.

Po novom sa môžu súťažné tímy do kampane zaregistrovať najneskôr do 7. septembra a samotné zápolenie prebehne v termíne od 1. do 30. septembra 2020.

Čítať ďalej...


sp. zn.: OLP/3353/2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v súlade so závermi z rokovania Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 28.04.2020 podľa § 12 ods. 2 písm. b), c) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje tieto

Čítať ďalej...


Prítomní: Primátor mesta, Náčelník MsP, Jozef Bóna Náčelník DHZ, mjr. Mgr. Pavel Valenta HaZZ Žiar nad Hronom, Anna Tužinská konateľka MsBP, Viťazoslav Chrappa konateľ Msl, Mgr. Iveta Lukáčová, MsÚ Nová Baňa

Ospravedlnení: Viceprimátor mesta Ing. Tužinský, Prednostka MsÚ, Riaditeľ TS, JUDr. Lalka, MUDr. Katarína Tužinská, PharmDr. Norbert Chano, Bc. Ďurovský

Prizvaní: Mgr. Ing. Katarína Volfová, riaditeľka Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa a Mgr. Jana Hulová, riaditeľka DD a DSS Hrabiny

Zasadnutie otvoril a viedol predseda krízového štábu Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA. Predseda krízového štábu informoval štáb o opatreniach, ktoré boli prijaté od predchádzajúceho zasadnutia krízového štábu (16.04.2020) na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19. Zároveň pre prizvaných informoval v priereze aj o situácii a prijatých opatreniach v Novej Bani od prvých prípadov výskytu ochorenia koronavírus na Slovensku t.j. od polovice marca 2020.
Mesto Nová Baňa prijalo nasledovné opatrenia na riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti zamerané na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti a minimalizovanie škôd:

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800