en
Neprehliadnite


Aktuality

Mesto Nová Baňa oznamuje, že na základe aktuálnej epidemiologickej situácie a pokynov Úradu verejného zdravotníctva SR budú počnúc dňom 9. marca 2020 všetky spoločenské, kultúrne a športové podujatia, plánované v priebehu nasledujúcich týždňov zrealizované v náhradných termínoch, ktoré vám budú vopred oznámené.

Čítať ďalej...


V zmysle záverov zasadnutia ústredného krízového štábu zo dňa 6. marca 2020 je potrebné, aby ste informovali zaslaním tohto usmernenia primátorov a starostov miest a obcí vo svojej územnej pôsobnosti o opatreniach prijatých na zasadnutí  ústredného krízového štábu na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

Čítať ďalej...


Primátor mesta Nová Baňa v zmysle § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výzvu na voľby členov do rady školy
v Materskej škole, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa.

 

Čítať ďalej...


Prosíme pacientov, rodičov a deti, aby v súvislosti so súčasnou epidemiologickou situáciou zvážili svoje osobné návštevy v čakárňach a ambulanciách lekárov v našej oblasti. Navštevovať by ste ich mali len v prípade závažnejších problémov.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800