en
Neprehliadnite


Aktuality

Školský psychológ.

Rozsah úväzku: 50%
Predpokladaný termín nástupu: 03.09.2018
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia
Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. ( zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov ( viď tabuľka: Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 01.01.2018 )

Čítať ďalej...


V predchádzajúcich číslach novobanských novín sme Vás informovali, že mesto Nová Baňa sa aj tento rok zapojilo v poradí už do 5. ročníka celonárodnej kampane Do práce na bicykli, ktorej cieľom bolo podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách, vytváranie kvalitných a bezpečných podmienok pre využívanie bicykla na prepravu po meste a motivácia zamestnávateľov vytvárať vo svojich sídlach podmienky pre zamestnancov, ktorí využívajú bicykel ako dopravný prostriedok na dochádzanie do práce.

Čítať ďalej...


V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä:

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Čítať ďalej...


Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v katastrálnom území Nová Baňa, mesto Nová Baňa, okres Žarnovica, v lokalite Tajch, vo vlastníctve mesta Nová Baňa, v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, podľa listu vlastníctva č. 3853, konkrétne:

stavba
Rekreačná chata, súpisné číslo 6471 na parcele číslo C KN 1799/3, popis stavby: STAVBA

pozemky registra „C“
parcelné číslo C KN 1799/3, výmera 91 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
parcelné číslo C KN 1799/2, výmera 1074 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
parcelné číslo C KN 1798/2, výmera 118 m2, druh pozemku orná pôda,

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800