en
Neprehliadnite


Aktuality


    MESTO NOVÁ BAŇA

       Námestie slobody 1, 968 01  Nová Baňa

        Informácia o voľnom pracovnom mieste

Mesto Nová Baňa podľa § 18 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa na volebné obdobie rokov 2020- 2026. Informácia o voľnom pracovnom mieste je v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani č. 175/2019 zo dňa 20.11.2019. 

Názov funkcie:
hlavný kontrolór

Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer

Rozsah výkonu funkcie:
čiastočný pracovný úväzok 0,6  

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa Vás pozýva na benefičný koncert MY A NAŠE MESTO, ktorý sa uskutoční 28. novembra 2019 o 17:00 hod. v kine Vatra.

Čítať ďalej...


Zápisnica

 výberovej komisie z výberového konania na výber uchádzačov o funkciu „ náčelník  – Mestská polícia Nová Baňa“.

Dátum a miesto konania: dňa 18.11.2019, zasadacej miestnosti č. 10 na 1. poschodí Mestského úradu v Novej Bani v čase od 15,00 hod.

Zasadnutie viedla Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka Mestského úradu v Novej Bani.

Účasť členov výberovej komisie na zasadnutí: prítomní 5 členovia.

Na základe oznámenia o vyhlásení Výberového konania na voľné pracovné miesto, ktoré bolo dňa 18.10.2019  zverejnené na internetovej stránke mesta www.novabana.sk, portáli www.istp.sk, úrade práce bol posledným dňom na doručenie žiadostí do zaradenia na pracovný pohovor určený deň 05.11.2019.

K uvedenému dátumu bolo do podateľne Mestského úradu v Novej Bani, resp. e. mailovou poštou doručených 3 podania.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881