en
Neprehliadnite


Aktuality

V pondelok 21.decembra sa vo vestibule kina Vatra stretli fotografi-amatéri na vyhodnotení svojich prác v už XXIII. ročníku súťaže amatérskej fotografie „AMFO Nová Baňa 2016“.
Do súťaže sa prihlásilo 7 autorov, ktorí vystavovali 37 farebných fotografií a 5 čiernobielych fotografií.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa každoročne, podľa svojich finančných možností, dopĺňa knižničný fond o rôzne encyklopédie, náučnú, odbornú a populárnu literatúru, ale ja beletriu a publikácie pre deti a mládež.

Čítať ďalej...


Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v k.ú. Nová Baňa, na Cintorínskej ulici 7 v Novej Bani, podľa LV č. 3853 a LV č. 6123:
stavba Administratívno prevádzková budova, súpisné číslo 146 na parcele číslo C KN 4638, popis stavby: STAVBA
pozemky registra "C" zamerané geometrickým plánom č. 10935479-112/16, vypracovaným dňa 9.7.2016:
parcelné číslo C KN 4638, výmera 121 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, parcelné číslo C KN 4637/8, výmera 428 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria.

Čítať ďalej...


Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v k.ú. Nová Baňa, na Andreja Kmeťa 7 v Novej Bani, podľa LV č. 3853:
stavba Klub dôchodcov, súpisné číslo 604 na parcele číslo C KN 50, popis stavby: STAVBA
pozemky registra "C" parcelné číslo C KN 50, výmera 559 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria a parcelné číslo C KN 51, výmera 400 m2, druh pozemku Záhrady.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881