en
Neprehliadnite


Aktuality

Novobanskí Patrioti v spolupráci s mestom Nová Baňa vás pozývajú na medzinárodný festival cestovateľských filmov, ktorý sa uskutoční na amfiteátri v rekreačnej oblasti Tajch v piatok 31. júla 2020 od 20.00 do 23.00 hod.


Mesto Nová Baňa ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods.2 zákona č. 50/01976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len stavebný zákon) a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce oznamuje v súlade s § 22 ods. 1 stavebného zákona a vyhl. č. 55/2001 Z.z. prerokovanie Návrhu územného plánu mesta Nová Baňa - zmeny a doplnky č. 1. Návrh je vystavený na verejné pripomienkovanie v termíne od 18.6.2020 do 17.7.2020 na mestskom úrade v Novej Bani a na webovej stránke mesta www.novabana.sk. Prerokovanie Návrhu UPN - Zmeny a doplnky č. 1 s výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 30.06.2020 o 16,00 hod. v CVČ v Novej Bani.

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu ÚPN - Zmeny a doplnky č. 1 v lehote 30 dní odo dňa oznámenia.


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto

opatrenia:

Čítať ďalej...


Z dôvodu realizácie stavebných prác na stavbe: „11806- Nová Baňa – Rekreačná –Posilnenie NNS“ bude v termíne od 10.06. do 02.07 (v dňoch 08.06., 10.06., 12.06., 15.06., 30.06., 02.07.2020) čiastočná obmedzená premávka na uliciach Kamenárska a Potočná v meste Nová Baňa.

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800