en
Neprehliadnite


Aktuality

Mesto Nová Baňa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž s využitím elektronického súťažného predaja. Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Stará Huta v Novej Bani, podľa LV č. 3853:
stavba Kultúrny dom Stará Huta, súpisné číslo 12 na parcele číslo C KN 5044 a pozemky registra "C" parcelné číslo C KN 5044, výmera 571 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, C KN 5045, výmera 614 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 30.870,00 EUR.

Čítať ďalej...


Novobanský jarmok máme úspešne za sebou. Hoci bolo avizované nepriaznivé počasie, užili sme si nielen dni plné slnka, ale aj dobrej nálady. Mali sme možnosť vidieť výborný, bohatý kultúrny program, ukážky ľudovo-umeleckých výrobcov a ich výrobkov a remesiel. Zišli sa tu umelci nielen z Novej Bane, ale aj zo širokého okolia. SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani opäť pripravilo samé dobroty, poľovníci zase uvarili chutný poľovnícky guláš. Nechýbali ani pravé sedliacke párance, bez ktorých si už asi nevieme toto podujatie predstaviť, tradičný trdelník či ukážka varenia slivkového lekváru.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez operačný program Kvalita životného prostredia na projekt: Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa. Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia schválili prijímateľovi podaný projekt.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa aj tento rok vyhlásilo súťaž o fotografiu z partnerského mesta Nin. Do súťaže sa mohli zapojiť všetci, a to zaslaním fotografie/-í z tohtoročnej návštevy Ninu. Termín uzávierky súťaže bol skrátený, nakoľko svojou návštevou počas Novobanského jarmoku nás poctila delegácia z partnerského mesta Nin na čele s Emilom Ćurkom, primátorom mesta Nin. Tento rok boli pre víťazov pripravené hodnotné ceny.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881