en
Neprehliadnite


Aktuality

Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú, že na základe zmluvy o dielo so spoločnosťou SKANSKA SK a.s., sa dňom 03.08.2020 začne rekonštrukcia ul. Mieru.
Na predmetnej komunikácii bude úplná uzávierka, ktorá bude trvať do 22.08.2020.
Obyvatelia ul. Mieru sa k svojim domom dostanú po komunikácii so spoločnosťou SKANSKA SK a.s.
Ďakujeme za pochopenie.
 


Na základe Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality z r. 2019 vypracovalo mesto Nová Baňa projekt na rozšírenie kamerového systému v obytných zónach. Tento projekt bol zaslaný na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Banská Bystrica. V novembri 2019 bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality. Následne mesto Nová Baňa v apríli 2020 zverejnilo výzvu na zákazku s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodávku a inštaláciu akcie „Rozšírenie kamerového systému mesta Nová Baňa“.

Čítať ďalej...


Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Stará Huta v Novej Bani, podľa LV č. 3853: stavba Kultúrny dom Stará Huta, súpisné číslo 12 na parcele číslo C KN 5044 a pozemky registra "C" parcelné číslo C KN 5044, výmera 571 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, C KN 5045, výmera 614 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške

30.870,00 EUR.

Čítať ďalej...


Gymnázium Františka Švantnera, ktoré sídli v centre Novej Bane, ponúka do prenájmu nebytové priestory (triedy, učebne, aulu, športovú miestnosť s tatami povrchom) za účelom rôznych vzdelávacích, kultúrnych či športových aktivít a podujatí, či za účelom vytvorenia kancelárskych a obchodných priestorov. V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte riaditeľku školy na tč. 0905/942616.
GFS_prenajom_miestnosti.doc

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800