Aktuality

Beseda s matematikom a štatistikom doc. PaedDr. RNDr. Stanislavom Katinom Phd.

2. 10. 2023
Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na besedu s doc. PaedDr. RNDr. Stanislavom Katinom, PhD., matematikom a štatistikom, ktorá sa uskutoční...

UPOZORNENIE - KAPACITA KINA VATRA JE MAX. 300 MIEST

2. 10. 2023
Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na koncert Ľudovíta Kašubu a Martiny Kreibich, ktorý je organizovaný pri príležitosti Mesiaca úcty k st......

Porucha na vodovodnom potrubí ul. Vršky 2.10.2023

2. 10. 2023
Oznamy

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že aktuálne 02.10.2023 v čase od 08:00 hod. došlo k poru......

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva 28. septembra 2022

20. 9. 2022 Mestské zastupiteľstvo

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

28. septembra 2022 (t.j. v stredu) o 13.00 hod.

do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:

O t v o r e n i e
Informačný blok vedenia mesta
1. Správa o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 19. 09. 2022
2. Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona 211/2000 Z. z konkrétne povinne zverejňovaných zmlúv o dielo v meste Nová Baňa v rokoch 2018 – 2021
3. Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania v meste Nová Baňa v rokoch 2017 a 2018
4. Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania v príspevkovej organizácii Technické služby v rokoch 2017 a 2018
5. Správa o výsledku kontroly spôsobu predaja majetku vo vlastníctve mesta Nová Baňa v rokoch 2019 – 2021
6. Prerokovanie petície proti výstavbe garáží na ulici Cintorínska v Novej Bani prijatej dňa 02. 08. 2022
7. 4. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa
8. Použitie prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky
9. Predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.
10. Správa o plnení rozpočtu mesta nová Baňa k 30.6.2022
11. Konsolidovaná výročná správa mesta Nová Baňa za rok 2021
12. Úhrada pohľadávok vo veci QUERKUS s.r.o. c/a mesto Nová Baňa
13. Informácia o stave súdnych konaní
14. Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) – dofinancovanie projektu
15. Obnova budovy kultúrneho domu s dôrazom na zvýšenie energetickej efektívnosti v meste Nová Baňa (kino Vatra)
16. Memorandum o spolupráci partnerov PHRSR 2021-2027 17. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Novej Bani, Mestskej rady v Novej Bani a členov a zapisovateľov komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve mesta v Novej Bani (zmena pre členov komisie ZPOZ) 18. Zápis do kroniky mesta za rok 2020 a 2021
19. Udelenie Ceny mesta Nová Baňa
20. Majetkové veci
21. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení
22. Interpelácie občanov (vyhradený čas 15.00 – 15.30 hod.) – prezenčne/ web stránka mesta/občan/videozáznam MsZ a videogaléria
Z á v e r

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta


Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.