Aktuality

37. ročník Novobanskí heligonkári

31. 1. 2023
Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na 37. ročník Novobanskí heligonkári, ktorý sa uskutoční 4. februára 2023 o 14.00 hod. a o 17.00 hod. v......

obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na kancelárske účely alebo poskytovanie služieb

31. 1. 2023
Ponuky majetku

PREDMET SÚŤAŽE Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov v budove súp.č. 36, na ulici B......

Nová Baňa sa pridá k celoslovenskej iniciatíve: Mestám a obciam zhasína nádej

30. 1. 2023
Oznamy

Vážení spoluobčania, Nová Baňa sa pripája k iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ ktorá sa uskutoční v pondelok 30. januá...

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 14. decembra 2022

7. 12. 2022 Mestské zastupiteľstvo

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň
14. decembra 2022 (ti. v stredu) o 13.00 hod.
do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:

 • Otvorenie
 • Informačný blok vedenia mesta
 1. Správa o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 30.11.2022
 2.  Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta v II. polroku 2022
 3. Správa o výsledku kontroly činnosti Mestskej knižnice v Novej Bani
 4.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023
 5.  5. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa
 6.  VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 7.  Dofinancovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa a porovnanie s rokom 2021,2022 a 2023
 8.  Dodatok č. 1 k VZN mesta Nová Baňa č. 4/2015 o trhovom poriadku pre príležitostné trhy v Centre voľného času Nová Baňa
 9.  VZN o miestnych daniach
 10.  VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovnovzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa
 11.  VZN o dani z nehnuteľnosti
 12.  Zníženie úväzku hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa
 13.  Návrh rozpočtu Mesta Nová Baňa na rok 2023- 2025
 14.  Doplnenie komisií zriadených pri mestskom zastupiteľstve
 15.  Doplnenie rady školy
 16.  Vyradenie z majetku Technických služieb mesta Nová Baňa
 17.  Majetkové veci
 18.  Termíny zasadnutí MsZ v roku 2023
 19.  Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení
 20.  Interpelácie občanov (vyhradený čas 15.00 - 15.30 hod.) - prezenčne/ web stránka
 • Záver 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.