Aktuality

Beseda s matematikom a štatistikom doc. PaedDr. RNDr. Stanislavom Katinom Phd.

2. 10. 2023
Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na besedu s doc. PaedDr. RNDr. Stanislavom Katinom, PhD., matematikom a štatistikom, ktorá sa uskutoční...

UPOZORNENIE - KAPACITA KINA VATRA JE MAX. 300 MIEST

2. 10. 2023
Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na koncert Ľudovíta Kašubu a Martiny Kreibich, ktorý je organizovaný pri príležitosti Mesiaca úcty k st......

Porucha na vodovodnom potrubí ul. Vršky 2.10.2023

2. 10. 2023
Oznamy

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že aktuálne 02.10.2023 v čase od 08:00 hod. došlo k poru......

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 14. decembra 2022

7. 12. 2022 Mestské zastupiteľstvo

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň
14. decembra 2022 (ti. v stredu) o 13.00 hod.
do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:

 • Otvorenie
 • Informačný blok vedenia mesta
 1. Správa o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 30.11.2022
 2.  Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta v II. polroku 2022
 3. Správa o výsledku kontroly činnosti Mestskej knižnice v Novej Bani
 4.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023
 5.  5. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa
 6.  VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 7.  Dofinancovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa a porovnanie s rokom 2021,2022 a 2023
 8.  Dodatok č. 1 k VZN mesta Nová Baňa č. 4/2015 o trhovom poriadku pre príležitostné trhy v Centre voľného času Nová Baňa
 9.  VZN o miestnych daniach
 10.  VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovnovzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa
 11.  VZN o dani z nehnuteľnosti
 12.  Zníženie úväzku hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa
 13.  Návrh rozpočtu Mesta Nová Baňa na rok 2023- 2025
 14.  Doplnenie komisií zriadených pri mestskom zastupiteľstve
 15.  Doplnenie rady školy
 16.  Vyradenie z majetku Technických služieb mesta Nová Baňa
 17.  Majetkové veci
 18.  Termíny zasadnutí MsZ v roku 2023
 19.  Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení
 20.  Interpelácie občanov (vyhradený čas 15.00 - 15.30 hod.) - prezenčne/ web stránka
 • Záver 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.