Aktuality

Vitaj, Veľká noc!

24. 3. 2023
Nová Baňa

Mesto Nová Baňa vás pozýva na podujatie „Vitaj, Veľká noc“, ktoré sa uskutoční 5. apríla 2023 (t.j. v stredu) v čase od 10:00 hod.......

MELEKOVA DIVADELNÁ NOVÁ BAŇA 2023

23. 3. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom a Mesto Nová Baňa vás pozývajú na 46. ročník regionálnej súťažnej prehliadky neprofes......

Novobanská kvapka krvi 27.3.2023

21. 3. 2023
Oznamy

Mesto Nová Baňa pozýva v pondelok 27.3.2023 na NOVOBANSKÚ KVAPKU KRVI. ...

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 23. februára 2022

15. 2. 2022 Mestské zastupiteľstvo

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

23. februára 2022 (t.j. v stredu) o 13.00 hod.

do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:

O t v o r e n i e

 • Informačný blok vedenia mesta
 • Správa o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 23.02.2022
 • Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa za rok 2021
 • ŽoNFP: „Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v meste Nová Baňa“
 • „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa 2021-2027 - aktualizácia“
 • VZN č. .../2022 o záväzných častiach územného plánu mesta Nová Baňa, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2014
 • 1. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa
 • VZN č. .../2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia na rok 2022
 • Náklad Mesta Nová Baňa na základe rozsudku OS Žiar nad Hronom sp. zn. 9Cb/32/2013. (mesto c/a Trading universal services, s.r.o.)
 • Úhrada pohľadávok na základe exekučného príkazu vo veci proti povinnému: Trading universal services, s.r.o.
 • Úhrada v prospech oprávneného OSMONT elektromontáže, s.r.o. (veriteľ spoločnosti Trading universal services, s.r.o.)
 • Dotácie z rozpočtu mesta v roku 2022 v oblasti kultúry a športu
 • Plán súvislého asfaltovania v rokoch 2023-2024
 • Úplné znenie stanov spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o.
 • Odpredaj osobného motorového vozidla Suzuki Vitara
 • Nákup terénneho automobilu pre spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o.
 • Majetkové veci
 • Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení

 • Interpelácie občanov (vyhradený čas 15.00 – 15.30 hod.) – prezenčne/ web stránka mesta/občan/videozáznam MsZ a videogaléria

 • Záver


Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA

primátor mesta

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.