Aktuality

Jesenný zber objemného a nebezpečného odpadu

27. 9. 2022
Oznamy

Dňa 3.10. 2022 (pondelok) je plánovaný jesenný zber objemného a nebezpečného odpadu. Tak, ako každý rok žiadame občanov, aby si......

POZOR ZMENA TERMÍNU 110.výročia MFK Nová Baňa

26. 9. 2022
Nová Baňa

Vzhľadom na nepriaznivú predpoveď počasia počas celého týždňa je plánované podujatie k 110. výročiu založenia Mestského futbalovéh......

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 23. februára 2022

15. 2. 2022 Mestské zastupiteľstvo

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

23. februára 2022 (t.j. v stredu) o 13.00 hod.

do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:

O t v o r e n i e

 • Informačný blok vedenia mesta
 • Správa o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 23.02.2022
 • Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa za rok 2021
 • ŽoNFP: „Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v meste Nová Baňa“
 • „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa 2021-2027 - aktualizácia“
 • VZN č. .../2022 o záväzných častiach územného plánu mesta Nová Baňa, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2014
 • 1. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa
 • VZN č. .../2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia na rok 2022
 • Náklad Mesta Nová Baňa na základe rozsudku OS Žiar nad Hronom sp. zn. 9Cb/32/2013. (mesto c/a Trading universal services, s.r.o.)
 • Úhrada pohľadávok na základe exekučného príkazu vo veci proti povinnému: Trading universal services, s.r.o.
 • Úhrada v prospech oprávneného OSMONT elektromontáže, s.r.o. (veriteľ spoločnosti Trading universal services, s.r.o.)
 • Dotácie z rozpočtu mesta v roku 2022 v oblasti kultúry a športu
 • Plán súvislého asfaltovania v rokoch 2023-2024
 • Úplné znenie stanov spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o.
 • Odpredaj osobného motorového vozidla Suzuki Vitara
 • Nákup terénneho automobilu pre spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o.
 • Majetkové veci
 • Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení

 • Interpelácie občanov (vyhradený čas 15.00 – 15.30 hod.) – prezenčne/ web stránka mesta/občan/videozáznam MsZ a videogaléria

 • Záver


Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA

primátor mesta

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.