Aktuality

Letné kino v amfiteátri Tajch 4. 7. 2022

27. 6. 2022
Oznamy

Srdečne Vás pozývame na letné kino, ktoré je súčasťou Kultúrneho leta 2022. Pripravili sme si pre Vás komédiu „Takmer dokonalé ......

Oznam

23. 6. 2022
Oznamy

Vážení občania, z dôvodu konania podujatia GASTROfest Nová Baňa sa dňa 25.6.2022 neuskutoční predaj ovocia a zeleniny na mestskej ......

Medzinárodný deň detí 2022

23. 6. 2022
Oznamy

 ZAČNI LETO S NAMI!!! Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Oslavuje sa každoročn......

Stanovisko k územnému plánu, zmeny a doplnky č. 1 .

24. 11. 2021 Nová Baňa

od odborne spôsobilej osoby Ing. arch. Beáty Mikušovej

Na základe stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor výstavby a bytovej politiky, orgánu ochrany prírody, orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy a BBSK musel byť návrh ÚP zmien a doplnkov č. 1 z r. 2020 kompletne prepracovaný, nanovo zverejnený a prerokovaný. To sa udialo v termíne 10.3 - 10.4. 2021.

K zverejnenému návrhu boli doručené pripomienky, resp. nové požiadavky občanov na zapracovanie ďalších plôch do územného plánu. Pripomienky boli vyhodnotené a boli rozdelené do 2 skupín - pripomienky, ktorým bolo možné vyhovieť a tie, ktoré bolo potrebné zamietnuť. Tretiu skupinu tvorili stanoviská orgánov štátnej správy, ktoré sú všetky akceptované. Podľa stavebného zákona pripomienky, ktoré neboli akceptované, je nutné opätovne prerokovať s tým, kto ich uplatnil . Opätovné prerokovania sa konali v dňoch 13.7., 16.7., 20.7, a 24.8.2021. Následne v zmysle vyhodnotenia bolo potrebné Návrh územného plánu, zmeny a doplnky č. 1 upraviť v celom rozsahu grafickej a textovej časti.

K návrhu po úprave (čistopis) musí vydať záväzné stanovisko podľa §9 ods. 1 písm. a) orgán ochrany prírody (okresný úrad v Banskej Bystrici) podľa Zákona o ochrane prírody a krajiny a súhlas podľa § 13 a 14 Zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy na Okresnom úrade v Banskej Bystrici, odbor opravných prostriedkov. Súhlas k návrhu z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy bol vydaný 8.11.2021, záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody zatiaľ doručené nebolo. Bez týchto stanovísk nie je možné požiadať príslušný orgán (Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor výstavby a bytovej politiky) o preskúmanie podľa § 25 stavebného zákona. Bez uvedeného súhlasu podľa §25 SZ nie je možné územný plán schváliť.

Požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy a ochrany prírody výrazným spôsobom ovplyvnili konečný návrh. Podľa zákona sú to stanoviská, ktoré orgán územného plánovania musí akceptovať. Zásobovanie vodou a likvidácia splaškových vôd v lokalitách, kde nie je možné napojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, je vážnym problémom, ktorého dôsledky nie sú viditeľné v aktuálnom čase, no v budúcnosti budú príčinou veľmi vážnych problémov. To isté platí aj z hľadiska zabezpečenia dopravy a prístupnosti miestnymi komunikáciami.

Ako urbanista sa nestotožňujem s názorom drvivej väčšiny obyvateľstva a nielen Novej Bane, že vlastníctvo pozemku je dôvodom na povolenie stavby, resp. zmenu územného plánu. Tento nekoncepčný a krátkozraký prístup bude zdrojom možno neriešiteľných problémov v budúcnosti podľa stavebného zákona §1 Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. bez ohľadu na vlastnícke vzťahy. 

Mesto Nová Baňa disponuje dostatočnými rozvojovými plochami v platnej dokumentácii, preto je skôr potrebné vyvinúť úsilie na vytvorenie podmienok pre výstavbu v zastavanom území mesta s možnosťou využitia technickej infraštruktúry a nerozširovať výstavbu do voľnej krajiny bez primeraného technického zabezpečenia.

Mgr. Ivana Vnučková

samostatný odborný referent pre územný plán a drobné stavby 

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.