Aktuality

Sociálny podnik mesta Nová Baňa ďakuje Základnej umeleckej škole

30. 9. 2022
Nová Baňa

Ďakujeme Sociálny podnik mesta Nová Baňa ďakuje Základnej umeleckej škole v Novej Bani, pani riaditeľke Mgr. Marte Urdovej za s......

Prehľad kosenia verejnej zelene v roku 2022

29. 9. 2022
Oznamy

Kosenie verejnej zelene v roku 2022 Prehľad kosenia verejnej zelene v roku 2022.pdf...

Po prvý raz nás čakajú spojené voľby. Ako v nich hlasovať?

29. 9. 2022
Nová Baňa

Na Slovensku sa 29. októbra 2022 v čase od 7.00 do 20.00 otvoria volebné miestnosti pre voľby do orgánov územnej samosprávy. V Nov......

Stanovisko k územnému plánu, zmeny a doplnky č. 1 .

24. 11. 2021 Nová Baňa

od odborne spôsobilej osoby Ing. arch. Beáty Mikušovej

Na základe stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor výstavby a bytovej politiky, orgánu ochrany prírody, orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy a BBSK musel byť návrh ÚP zmien a doplnkov č. 1 z r. 2020 kompletne prepracovaný, nanovo zverejnený a prerokovaný. To sa udialo v termíne 10.3 - 10.4. 2021.

K zverejnenému návrhu boli doručené pripomienky, resp. nové požiadavky občanov na zapracovanie ďalších plôch do územného plánu. Pripomienky boli vyhodnotené a boli rozdelené do 2 skupín - pripomienky, ktorým bolo možné vyhovieť a tie, ktoré bolo potrebné zamietnuť. Tretiu skupinu tvorili stanoviská orgánov štátnej správy, ktoré sú všetky akceptované. Podľa stavebného zákona pripomienky, ktoré neboli akceptované, je nutné opätovne prerokovať s tým, kto ich uplatnil . Opätovné prerokovania sa konali v dňoch 13.7., 16.7., 20.7, a 24.8.2021. Následne v zmysle vyhodnotenia bolo potrebné Návrh územného plánu, zmeny a doplnky č. 1 upraviť v celom rozsahu grafickej a textovej časti.

K návrhu po úprave (čistopis) musí vydať záväzné stanovisko podľa §9 ods. 1 písm. a) orgán ochrany prírody (okresný úrad v Banskej Bystrici) podľa Zákona o ochrane prírody a krajiny a súhlas podľa § 13 a 14 Zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy na Okresnom úrade v Banskej Bystrici, odbor opravných prostriedkov. Súhlas k návrhu z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy bol vydaný 8.11.2021, záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody zatiaľ doručené nebolo. Bez týchto stanovísk nie je možné požiadať príslušný orgán (Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor výstavby a bytovej politiky) o preskúmanie podľa § 25 stavebného zákona. Bez uvedeného súhlasu podľa §25 SZ nie je možné územný plán schváliť.

Požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy a ochrany prírody výrazným spôsobom ovplyvnili konečný návrh. Podľa zákona sú to stanoviská, ktoré orgán územného plánovania musí akceptovať. Zásobovanie vodou a likvidácia splaškových vôd v lokalitách, kde nie je možné napojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, je vážnym problémom, ktorého dôsledky nie sú viditeľné v aktuálnom čase, no v budúcnosti budú príčinou veľmi vážnych problémov. To isté platí aj z hľadiska zabezpečenia dopravy a prístupnosti miestnymi komunikáciami.

Ako urbanista sa nestotožňujem s názorom drvivej väčšiny obyvateľstva a nielen Novej Bane, že vlastníctvo pozemku je dôvodom na povolenie stavby, resp. zmenu územného plánu. Tento nekoncepčný a krátkozraký prístup bude zdrojom možno neriešiteľných problémov v budúcnosti podľa stavebného zákona §1 Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. bez ohľadu na vlastnícke vzťahy. 

Mesto Nová Baňa disponuje dostatočnými rozvojovými plochami v platnej dokumentácii, preto je skôr potrebné vyvinúť úsilie na vytvorenie podmienok pre výstavbu v zastavanom území mesta s možnosťou využitia technickej infraštruktúry a nerozširovať výstavbu do voľnej krajiny bez primeraného technického zabezpečenia.

Mgr. Ivana Vnučková

samostatný odborný referent pre územný plán a drobné stavby 

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.