Aktuality

Výnimočný a čarovný!

6. 12. 2021
Kultúra

V predvečer príchodu sv. Mikuláša 5.12.2021 sa prostredníctvom online vysielania na kanály youtube.com deťom v úvode prihovoril pr......

Horný zberný dvor

6. 12. 2021
Nová Baňa

Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú, že horný zberný dvor je od dnes 06.12.2021 dočasne pre verejnosť uzatvorený. Prosíme ob......

NAJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTORÝ NEVZNIKNE

2. 12. 2021
Oznamy

Zákon o odpadoch definuje hierarchiu odpadového hospodárstva ako záväzné poradie týchto priorít:  predchádzanie vzniku odpad......

Stanovisko k územnému plánu, zmeny a doplnky č. 1 .

24. 11. 2021 Nová Baňa

od odborne spôsobilej osoby Ing. arch. Beáty Mikušovej

Na základe stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor výstavby a bytovej politiky, orgánu ochrany prírody, orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy a BBSK musel byť návrh ÚP zmien a doplnkov č. 1 z r. 2020 kompletne prepracovaný, nanovo zverejnený a prerokovaný. To sa udialo v termíne 10.3 - 10.4. 2021.

K zverejnenému návrhu boli doručené pripomienky, resp. nové požiadavky občanov na zapracovanie ďalších plôch do územného plánu. Pripomienky boli vyhodnotené a boli rozdelené do 2 skupín - pripomienky, ktorým bolo možné vyhovieť a tie, ktoré bolo potrebné zamietnuť. Tretiu skupinu tvorili stanoviská orgánov štátnej správy, ktoré sú všetky akceptované. Podľa stavebného zákona pripomienky, ktoré neboli akceptované, je nutné opätovne prerokovať s tým, kto ich uplatnil . Opätovné prerokovania sa konali v dňoch 13.7., 16.7., 20.7, a 24.8.2021. Následne v zmysle vyhodnotenia bolo potrebné Návrh územného plánu, zmeny a doplnky č. 1 upraviť v celom rozsahu grafickej a textovej časti.

K návrhu po úprave (čistopis) musí vydať záväzné stanovisko podľa §9 ods. 1 písm. a) orgán ochrany prírody (okresný úrad v Banskej Bystrici) podľa Zákona o ochrane prírody a krajiny a súhlas podľa § 13 a 14 Zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy na Okresnom úrade v Banskej Bystrici, odbor opravných prostriedkov. Súhlas k návrhu z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy bol vydaný 8.11.2021, záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody zatiaľ doručené nebolo. Bez týchto stanovísk nie je možné požiadať príslušný orgán (Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor výstavby a bytovej politiky) o preskúmanie podľa § 25 stavebného zákona. Bez uvedeného súhlasu podľa §25 SZ nie je možné územný plán schváliť.

Požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy a ochrany prírody výrazným spôsobom ovplyvnili konečný návrh. Podľa zákona sú to stanoviská, ktoré orgán územného plánovania musí akceptovať. Zásobovanie vodou a likvidácia splaškových vôd v lokalitách, kde nie je možné napojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, je vážnym problémom, ktorého dôsledky nie sú viditeľné v aktuálnom čase, no v budúcnosti budú príčinou veľmi vážnych problémov. To isté platí aj z hľadiska zabezpečenia dopravy a prístupnosti miestnymi komunikáciami.

Ako urbanista sa nestotožňujem s názorom drvivej väčšiny obyvateľstva a nielen Novej Bane, že vlastníctvo pozemku je dôvodom na povolenie stavby, resp. zmenu územného plánu. Tento nekoncepčný a krátkozraký prístup bude zdrojom možno neriešiteľných problémov v budúcnosti podľa stavebného zákona §1 Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. bez ohľadu na vlastnícke vzťahy. 

Mesto Nová Baňa disponuje dostatočnými rozvojovými plochami v platnej dokumentácii, preto je skôr potrebné vyvinúť úsilie na vytvorenie podmienok pre výstavbu v zastavanom území mesta s možnosťou využitia technickej infraštruktúry a nerozširovať výstavbu do voľnej krajiny bez primeraného technického zabezpečenia.

Mgr. Ivana Vnučková

samostatný odborný referent pre územný plán a drobné stavby