Aktuality

Výnimočný a čarovný!

6. 12. 2021
Kultúra

V predvečer príchodu sv. Mikuláša 5.12.2021 sa prostredníctvom online vysielania na kanály youtube.com deťom v úvode prihovoril pr......

Horný zberný dvor

6. 12. 2021
Nová Baňa

Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú, že horný zberný dvor je od dnes 06.12.2021 dočasne pre verejnosť uzatvorený. Prosíme ob......

NAJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTORÝ NEVZNIKNE

2. 12. 2021
Oznamy

Zákon o odpadoch definuje hierarchiu odpadového hospodárstva ako záväzné poradie týchto priorít:  predchádzanie vzniku odpad......

Vykurovacia sezóna začala. Nezanedbajte stav Vášho vykurovacieho telesa a komína !

20. 10. 2021 Nová Baňa

S príchodom vykurovacej sezóny prichádzajú vo zvýšenej miere aj požiare rodinných domov, ktoré sú najmä spojené so zlým stavom vykurovacieho systému. Nepodceňujte stav Vášho komína a vykurovacieho telesa! Je nutné dbať najmä na čistotu komína a bezpečnú vzdialenosť horľavých konštrukcií a materiálov od vykurovacích telies a komínov. Nikto z Vás predsa nechce znášať škody spôsobené požiarom na vlastnom majetku, ktorým sa navyše dalo predísť dodržiavaním jednoduchých zásad.

 Viete o aké zásady ide?

 1. Čistite komín v pravidelných lehotách:

 Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,  raz  za:

 - 4 mesiace - spotrebiče  na tuhé alebo kvapalné palivá,

 - 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

 - 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

 ·         ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:

 -  2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

 -  6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.

 -  v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky

  

2.  Neumiestňujte v okolí spotrebiča horľavé materiály ani neumiestňujte spotrebič v blízkosti horľavých stavebných konštrukcií. (Pre kotol na tuhé palivo je minimálna vzdialenosť 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!

  

 3. Nezanedbávajte konštrukčný stav komína (drevené konštrukcie v blízkosti komínových telies, netesnosti, špáry a pod.)!

  

4. Pod spotrebič je nutné umiestnenie nehorľavej podlahy! Presah nehorľavej podlahy alebo podložky musí byť minimálne 300mm pred spotrebičom a 100mm po bokoch spotrebiču na tuhé palivo.

  

5. Pripojenie a spustenie spotrebiču nechajte na odborne spôsobilú osobu (pripojenie môže vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)!

  

 6. Na vykurovanie nepoužívajte iné palivo, aké je pre spotrebič určené !

  

 Venujte Vášmu vykurovaciemu systému dostatočnú pozornosť. Jedná sa predsa o Váš majetok.

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.

  

 „Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne  ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“


Plagát - komín.pdf