Aktuality

Mestská polícia Nová Baňa upozorňuje vodičov

27. 9. 2023
Oznamy

Od nedele t.j. dňa 01.10.2023 vstupuje do platnosti novela Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a to v časti osobitných ustano......

Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu obce Horné Hámre

25. 9. 2023
Oznamy

Obec Horné Hámre oznamuje dotknutým obciam, orgánom a ostatnej verejnosti,že prerokovanie návrhu územného plánu obce Horné Hámre s......

Dňa 25.9.2023 bude zatvorená mestská knižnica

24. 9. 2023
Oznamy

Mestská knižnica Nová Baňa oznamuje, že dňa 25.9.2023, t.j. pondelok bude z technických príčin zatvorená.  Za pochopenie ďakuje......

Výskyt nákazy afrického moru ošípaných

14. 6. 2022 Nová Baňa Oznamy

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom, z dôvodu informovanosti chovateľov, Vám predkladá informáciu o potvrdení výskytu nákazy

afrického moru ošípaných u uhynutého diviaka v katastri Teplá, medzi obcami Repište, Sklené Teplice a Podhorie dňa 09.6.2022.

Vírus afrického moru ( ďalej len AMO ) je prítomný u diviačej zveri minimálne v katastroch týchto troch obcí. Diviačia zver je tak reálnym zdrojom nákazy a ohrozuje chovy domácej ošípanej. Všetkým registrovaným chovateľom domácej ošípanej boli už v roku 2021 nariadené opatrenia na ochranu pred zavlečením AMO do ich chovov.

Ide o nasledovné opatrenia :

Bezodkladne hlásiť všetky uhynuté ošípané poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi, zabezpečiť odber vzoriek od uhynutých ošípaných na laboratórne vyšetrenie AMO a zabezpečiť odvoz kadáverov zvierat do spracovateľského podniku.

Bezodkladne hlásiť všetky choré ošípané s príznakmi AMO poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi a RVPS ZH ( tel. : 045 6733192, 6733197, 0911 236 938 ).

Zákaz premiestňovania ošípaných do iných chovov bez súhlasu RVPS ZH.

Zákaz vykonávania reprodukcie domácich ošípaných.

Ošípané držať v uzatvorených priestoroch. Ošípané držať tak, aby nenastal priamy ani nepriamy kontakt s ošípanými z iných chovov a ani s diviačou zverou.

Nevykonávať žiadnu poľovnícku činnosť minimálne 48 hodín pred kontaktom s ošípanými, s osobami v priamom vzťahu s daným chovom alebo vstupujúcich do chovu.

Zákaz skrmovania potravinových odpadov a používania vedľajších živočíšnych produktov z diviačej zveri na kŕmne účely pre ošípané.

Zákaz skrmovania rastlinného krmiva, ktoré pochádza z reštrikčnej oblasti AMO a môže tak byť kontaminované - znečistené diviačou zverou ( zelené krmivo–obilie, lucerka, okopaniny, atď. ).

Zamedziť vniknutiu diviakov do areálu chovu – farmy a ich kontaktu s krmivom a stelivom.

Zamedziť kontaktu ošípaných s ulovenými a uhynutými diviakmi, ich časťami alebo výrobkami s diviačieho mäsa.

Dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti – prezliekanie a prezúvanie ošetrovateľov a návštevníkov pred vstupom do chovu, aktívne dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovacích priestorov.

Zákaz vstupu do chovu ( stajne ) nepovolaným osobám a vozidlám.

Skladovať krmivo pre ošípané mimo dosahu diviakov.

Skladovať podstielkovú slamu mimo dosahu diviakov najmenej 90 dní pred jej použitím.

Ohlásiť domácu zabíjačku ošípaných RVPS ZH ( tel. : 045 6733192, 6733197 ) najmenej 1 pracovný deň pred jej vykonaním.


Celý dokument nájdete v prílohe

Oznámenie pre chovateľov ošípaných 06 2022.pdf


Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.