Aktuality

Mesto Nová Baňa vás srdečne pozýva na prvé tohtoročné letné kino v amfiteátri Tajch.

13. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás srdečne pozýva na prvé tohtoročné letné kino v amfiteátri Tajch. Už 14. júla 2024 o 21.00 hod. sa môžete te......

Letné autobusy v Banskobystrickom kraji prispejú k sezóne plnej zážitkov

10. 7. 2024
Nová Baňa Oznamy

Cyklobusy, tourbusy a špeciálne cestné vláčiky zavezú aj túto letnú sezónu návštevníkov Banskobystrického kraja za rôznymi zážitka......

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Nábrežná 2, Nová Baňa (2024)

10. 7. 2024
Oznamy

Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, Nová Baňa podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a ško......

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 26. júna 2024

23. 6. 2024 Mestské zastupiteľstvo Nová Baňa

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 

26. júna 2024 (t.j. v stredu) o 13.00 hod.

do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:

 • O t v o r e n i e
 • Informačný blok vedenia mesta
 1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2024
 2. Správa o výsledku kontroly vybavovania a prešetrovania petícií prijatých v roku 2023
 3. Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania v spoločnosti Mestské lesy Nová Baňa s. r. o v rokoch 2022 a 2023
 4. Správa o výsledku kontroly bežných výdavkov v podprograme Verejný poriadok a bezpečnosť – výdavky Mestskej polície v roku 2023
 5. Správa o výsledku kontroly procesu verejného obstarávania zákazky „Vodná nádrž Tajch Nová Baňa – rekonštrukcia “
 6. Použitie prostriedkov z rezervného fondu na bežné a kapitálové výdavky
 7. 4. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa
 8. Komplexná oprava a rekonštrukcia miestnych ciest v meste Nová Baňa
 9. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2023 zo dňa 02.08.2023 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa
 10. Návrh VZN č........... zo dňa 26.06.2024 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa
 11. Výročná správa Sociálneho podniku mesta Nová Baňa s. r. o .
 12. Vyradenie majetku Technických služieb mesta Nová Baňa
 13. Majetkové veci
 14. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení
 15. Interpelácie občanov (vyhradený čas 15.00 – 15.30 hod.) – prezenčne/ web stránka
 • Z á v e r

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD., MBA

primátor mesta

https://www.novabana.sk/dokumenty/ostatne/pracovne-materialy-msz-planovane

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.