Aktuality

Výnimočný a čarovný!

6. 12. 2021
Kultúra

V predvečer príchodu sv. Mikuláša 5.12.2021 sa prostredníctvom online vysielania na kanály youtube.com deťom v úvode prihovoril pr......

Horný zberný dvor

6. 12. 2021
Nová Baňa

Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú, že horný zberný dvor je od dnes 06.12.2021 dočasne pre verejnosť uzatvorený. Prosíme ob......

NAJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTORÝ NEVZNIKNE

2. 12. 2021
Oznamy

Zákon o odpadoch definuje hierarchiu odpadového hospodárstva ako záväzné poradie týchto priorít:  predchádzanie vzniku odpad......

Žiadosť o poskytnutie dotácie v roku 2022 môžete podať do 30. 11. 2021

21. 10. 2021 Nová Baňa

Mesto Nová Baňa oznamuje všetkým právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom. ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta, že do 30. 11. 2021 je možné na Mestský úrad Nová Baňa podať Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2022.

Žiadosti je potrebné podať v súlade s požiadavkami, ktoré určuje VZN mesta Nová Baňa č. 8/2020 zo dňa 16. 09. 2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa. Súčasťou žiadosti sú povinné prílohy, ktoré je potrebné doložiť zároveň so žiadosťou.

Formulár Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nová Baňa v zmysle VZN č. 8 2020 a Čestné vyhlásenie žiadateľa o dotáciu z rozpočtu mesta Nová Baňa, ktoré je spolu s Potvrdením o vedení bankového účtu žiadateľa, príp. výpisu z účtu nie starším ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti povinnou prílohou k žiadosti, sú k dispozícii na webovej stránke mesta v sekcii Informácie/Žiadosti a formuláre/Dotácie.