Aktuality

Jesenný zber objemného a nebezpečného odpadu

27. 9. 2022
Oznamy

Dňa 3.10. 2022 (pondelok) je plánovaný jesenný zber objemného a nebezpečného odpadu. Tak, ako každý rok žiadame občanov, aby si......

POZOR ZMENA TERMÍNU 110.výročia MFK Nová Baňa

26. 9. 2022
Nová Baňa

Vzhľadom na nepriaznivú predpoveď počasia počas celého týždňa je plánované podujatie k 110. výročiu založenia Mestského futbalovéh......

NAJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTORÝ NEVZNIKNE

2. 12. 2021 Oznamy

Zákon o odpadoch definuje hierarchiu odpadového hospodárstva ako záväzné poradie týchto priorít:

 1.  predchádzanie vzniku odpadu,
 2.  príprava na opätovné použitie,
 3.  recyklácia,
 4.  iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
 5.  zneškodňovanie.

Predchádzanie vzniku odpadu sú opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, materiál alebo výrobok stanú odpadom a ktoré znižujú:

 • množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia životnosti výrobkov,
 • nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí alebo
 • obsah nebezpečných látok v materiáloch a vo výrobkoch.

Praktickými príkladmi predchádzania vzniku odpadu je napríklad:

 •  domáce/komunitné kompostovanie bioodpadu,
 • správne triedenie odpadu a jeho odovzdanie na ďalšie materiálové spracovanie (vytriedený komunálny odpad patrí do príslušných kontajnerov, ojazdené pneumatiky do pneuservisu alebo na zberný dvor, kovy do zberných surovín, textil do špeciálnych kontajnerov na textil, elektroodpad a batérie do predajní so spätným zberom, nepoužité lieky do lekárne),
 • uprednostňovanie nákupu tovaru vo vratných obaloch, kupovanie väčších balení, bez zbytočných obalov,
 • používanie výrobkov z recyklovaných/recyklovateľných materiálov,
 • plánovanie nákupov - nákup potravín podľa vopred pripraveného zoznamu a sledovanie dátumov spotreby už pri nákupe,
 • odmietnutie nevyžiadanej pošty (reklamných letákov),
 • nakupovanie tovarov a vecí, ktoré sú z trvácnejších materiálov, opraviteľné, opakovateľne použiteľné,
 • používanie nabíjacích batérií,
 • používanie úsporných žiariviek alebo LED žiaroviek,
 • nakupovanie tovarov do opakovateľne použiteľných obalov (textilné tašky, textilné vrecúška na ovocie/zeleninu/pečivo, nákup čapovanej drogérie a kozmetiky a pod.),
 • používanie opakovateľne použiteľných vecí (napr. sklenené alebo kovové fľaše na vlastné nápoje, bežný riad a príbor aj pri „grilovačkách“),
 • opätovné využívanie vecí na iný účel,
 • darovanie zážitku/poukážky k sviatku namiesto zbytočností,
 • darovanie nepotrebných vecí (napr. prostredníctvom Facebookových skupín, rôznych zbierok, charitatívnych akcií,...),
 • uprednostňovanie prírodných materiálov a živých kvetov pri výzdobe hrobov pred plastovými.

Hlavným cieľom a našou spoločnou snahou je znižovanie množstva zmesového komunálneho odpadu, ktorý skončí nevyužitý na skládke. Ceny za skládkovanie odpadu každým rokom rastú, tento rok Mesto platilo 26,83 € / t bez DPH + zákonný poplatok 22 € / t, budúci rok to bude 40 € / t bez DPH + zákonný poplatok. Zákonný poplatok závisí od miery vytriedenia komunálneho odpadu. Za rok 2021 očakávame vyššiu mieru vytriedenia vďaka zavedeniu zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) a vďaka zmene pri zbere biologicky rozložiteľného odpadu (BRO - konáre, drevná hmota), ktoré sú odoberané externou spoločnosťou na energetické zhodnotenie. Všetkým, ktorí triedia odpad, ďakujeme a zároveň vyzývame aj ostatných obyvateľov, ktorí netriedia odpad, aby začali triediť. Dôležité je najmä triedenie bioodpadu, keďže ten tvorí takmer polovicu z celkového množstva komunálneho odpadu. Bioodpad je zakázané skládkovať a taktiež je zakázané aj jeho spaľovanie. Správnym triedením a následným zhodnotením bioodpadu v bioplynovej stanici alebo v kompostéroch sa znižuje množstvo skleníkových plynov v atmosfére. 

Zakázané je spaľovať všetok komunálny odpad (nielen bioodpad), či na voľnom priestranstve, alebo vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach a dielňach. Obzvlášť pri spaľovaní plastov a drevotriesky sa uvoľňujú do ovzdušia zdraviu škodlivé látky, ktoré sa vzhľadom na kotlinový charakter nášho mesta držia v nižších vrstvách atmosféry a všetci sme nútení ich dýchať. V súčasnej „Covid-dobe“ je dôležité posilňovanie imunity, napríklad aj prechádzkami na čerstvom vzduchu, preto vás žiadame o ohľaduplnosť a súčinnosť pri ochrane ovzdušia.

V tabuľkových prehľadoch sa nachádza porovnanie množstva jednotlivých druhov odpadov v tonách a ich podiel na celkovom množstve v percentách za roky 2019, 2020, 1-10/2021 na základe údajov z evidenčných listov odpadov (ELO).

Vytriedenie odpadov vývoj.pdf

Mgr. Erika Jauschová, samostatný odborný referent životného prostredia MsÚ


Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.