Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

28. 5. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Zabavte sa s nami 2024

28. 5. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Celodenné kultúrno-športovo-zábavné podujatie sa uskutočnilo 25. mája vďaka spojeniu Knauf Insulation, s. r. o. s mestom Nová Baňa......

Beseda s MUDr. Ľubomírom Snopekom

27. 5. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na besedu s MUDr. Ľubomírom Snopekom, stomatológom, na tému Stomatológia v minulosti a v súčas......

Výskyt nákazy afrického moru ošípaných

14. 6. 2022 Nová Baňa Oznamy

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom, z dôvodu informovanosti chovateľov, Vám predkladá informáciu o potvrdení výskytu nákazy

afrického moru ošípaných u uhynutého diviaka v katastri Teplá, medzi obcami Repište, Sklené Teplice a Podhorie dňa 09.6.2022.

Vírus afrického moru ( ďalej len AMO ) je prítomný u diviačej zveri minimálne v katastroch týchto troch obcí. Diviačia zver je tak reálnym zdrojom nákazy a ohrozuje chovy domácej ošípanej. Všetkým registrovaným chovateľom domácej ošípanej boli už v roku 2021 nariadené opatrenia na ochranu pred zavlečením AMO do ich chovov.

Ide o nasledovné opatrenia :

Bezodkladne hlásiť všetky uhynuté ošípané poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi, zabezpečiť odber vzoriek od uhynutých ošípaných na laboratórne vyšetrenie AMO a zabezpečiť odvoz kadáverov zvierat do spracovateľského podniku.

Bezodkladne hlásiť všetky choré ošípané s príznakmi AMO poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi a RVPS ZH ( tel. : 045 6733192, 6733197, 0911 236 938 ).

Zákaz premiestňovania ošípaných do iných chovov bez súhlasu RVPS ZH.

Zákaz vykonávania reprodukcie domácich ošípaných.

Ošípané držať v uzatvorených priestoroch. Ošípané držať tak, aby nenastal priamy ani nepriamy kontakt s ošípanými z iných chovov a ani s diviačou zverou.

Nevykonávať žiadnu poľovnícku činnosť minimálne 48 hodín pred kontaktom s ošípanými, s osobami v priamom vzťahu s daným chovom alebo vstupujúcich do chovu.

Zákaz skrmovania potravinových odpadov a používania vedľajších živočíšnych produktov z diviačej zveri na kŕmne účely pre ošípané.

Zákaz skrmovania rastlinného krmiva, ktoré pochádza z reštrikčnej oblasti AMO a môže tak byť kontaminované - znečistené diviačou zverou ( zelené krmivo–obilie, lucerka, okopaniny, atď. ).

Zamedziť vniknutiu diviakov do areálu chovu – farmy a ich kontaktu s krmivom a stelivom.

Zamedziť kontaktu ošípaných s ulovenými a uhynutými diviakmi, ich časťami alebo výrobkami s diviačieho mäsa.

Dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti – prezliekanie a prezúvanie ošetrovateľov a návštevníkov pred vstupom do chovu, aktívne dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovacích priestorov.

Zákaz vstupu do chovu ( stajne ) nepovolaným osobám a vozidlám.

Skladovať krmivo pre ošípané mimo dosahu diviakov.

Skladovať podstielkovú slamu mimo dosahu diviakov najmenej 90 dní pred jej použitím.

Ohlásiť domácu zabíjačku ošípaných RVPS ZH ( tel. : 045 6733192, 6733197 ) najmenej 1 pracovný deň pred jej vykonaním.


Celý dokument nájdete v prílohe

Oznámenie pre chovateľov ošípaných 06 2022.pdf


Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.