Aktuality

Pozývame vás do Radničného parku v Novej Bani

5. 12. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vianočná Nová Baňa, Príde k nám Mikuláš, benefičné podujatie MY A NAŠE MESTO, ale aj uvedenie knihy do života Zlatý rak z Königsbe......

skúška sirén

5. 12. 2023
Nová Baňa Oznamy

Vážení občania, dňa 08. decembra 2023 t.j. piatok o 12.00 hod. sa uskutoční skúška sirén.  ...

Vychádzka po Banskom náučnom chodníku 9.12.2023

5. 12. 2023
Nová Baňa Oznamy

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON vás pozýva na komentovanú vychádzku po Banskom náučnom chodníku v Novej Bani, kt......

Informácia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi pre občanov Ukrajiny

7. 3. 2022 Pomoc Ukrajine

V súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine vláda SR Uznesením č. 144 zo dňa 28.02.2022 schválila poskytovanie dočasného útočiska štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom. V zmysle § 29 ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov cudzincom, ktorí požiadajú o poskytnutie dočasného útočiska bude v zmysle zákona o azyle vydaný doklad o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC“. Poskytovanie dočasného útočiska sa nebude týkať osôb, ktoré majú na území SR udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, osôb, ktorým SR udelila azyl alebo poskytla doplnkovú ochranu a nebude sa vzťahovať ani na tých, ktorí sú žiadateľmi o udelenie azylu.

V nadväznosti na uvedené si Vás dovoľujeme informovať, že štátni občania Ukrajiny, ktorí sa nachádzajú na území SR, majú možnosť požiadať o pomoc v hmotnej núdzi s cieľom poskytnúť im okamžitú finančnú pomoc. 

V zmysle § 1 ods. 2 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi“) sa tento zákon vzťahuje aj na cudzinca zdržiavajúceho sa na území SR v súlade so zákonom o azyle. Vzhľadom na uvedené, cudzinec prichádzajúci z Ukrajiny, ktorý sa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) preukáže preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, resp. dokladom o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC" spĺňa podmienku v zmysle § 1 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. V prípade, ak cudzinec z Ukrajiny takéto doklady nemá k dispozícii (predloží len napr. pas), úrad ho usmerní, že takéto doklady vydávajú príslušné policajné útvary a bez ich predloženia pomoc v hmotnej núdzi nie je možné poskytnúť. V prípadoch, keď deti nebudú mať žiadne doklady, pre účely pomoci v hmotnej núdzi budú rozhodujúce údaje uvedené v preukaze cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, resp. v doklade o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC" alebo informácie z príslušnej evidencie (evidencia žiadateľov, resp. evidencia tolerovaných pobytov).

Miestne príslušný úrad na posúdenie nároku a vyplácanie pomoci v hmotnej núdzi je úrad, kde sa takýto cudzinec zdržiava. V prípade, že takýto žiadatelia zmenia pobyt, je potrebné nahlásiť túto skutočnosť úradu.

Utečencom z Ukrajiny patrí základná dávka aj príspevky v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako u občanov SR. Jedinou výnimkou je príspevok na nezaopatrené dieťa, ktorý bude patriť na každé dieťa vo veku, v ktorom by inak plnilo povinnú školskú dochádzku, aj keď ju v súčasnosti neplní.

Vzhľadom na to, že títo občania budú spravidla ubytovaní na základe zmluvy o ubytovaní, nespĺňajú podmienky na poskytovanie príspevku na bývanie.

Takýmto cudzincom, ktorým bude poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi, vzhľadom na dočasnosť tejto situácie súvisiacej s ozbrojeným konfliktom zatiaľ úrady nebudú vystavovať ponuky na výkon činností v zmysle § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. 

Na uplatnenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi je pre utečencov z Ukrajiny upravené tlačivo žiadosti, ktoré zasielame v prílohe. Tlačivo žiadosti je k dispozícii v slovenskom, ukrajinskom a anglickom jazyku.

Žiadosť sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa pobytu, kde sa takýto občan s rodinnými príslušníkmi zdržiava. Zamestnanci úradu práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnú týmto občanom poradenstvo a zároveň budú nápomocní pri vypĺňaní žiadostí.

Taktiež dávame do pozornosti fakt, že v prípade, ak deti utečencov z Ukrajiny budú navštevovať materskú školu alebo základnú školu na území SR, je možné po splnení podmienok poskytnúť zriaďovateľovi školy na takéto deti dotácie na podporu stravovacích návykov v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov.

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.