Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19. 7. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Banícky fakľový sprievod a Anna bál, 20. júl 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa

Mesto Nová Baňa vás pri príležitosti sviatku sv. Anny, patrónky baníkov, pozýva na Banícky fakľový sprievod, ktorý sa uskutoční v ......

Mestská knižnica - Dovolenka 22.7. - 26.7. 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mestská knižnica oznamuje čitateľom, že v dňoch 22.7. - 26.7. 2024 bude z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ. Za pochopenie ďa......

Informácia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi pre občanov Ukrajiny

7. 3. 2022 Pomoc Ukrajine

V súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine vláda SR Uznesením č. 144 zo dňa 28.02.2022 schválila poskytovanie dočasného útočiska štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom. V zmysle § 29 ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov cudzincom, ktorí požiadajú o poskytnutie dočasného útočiska bude v zmysle zákona o azyle vydaný doklad o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC“. Poskytovanie dočasného útočiska sa nebude týkať osôb, ktoré majú na území SR udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, osôb, ktorým SR udelila azyl alebo poskytla doplnkovú ochranu a nebude sa vzťahovať ani na tých, ktorí sú žiadateľmi o udelenie azylu.

V nadväznosti na uvedené si Vás dovoľujeme informovať, že štátni občania Ukrajiny, ktorí sa nachádzajú na území SR, majú možnosť požiadať o pomoc v hmotnej núdzi s cieľom poskytnúť im okamžitú finančnú pomoc. 

V zmysle § 1 ods. 2 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi“) sa tento zákon vzťahuje aj na cudzinca zdržiavajúceho sa na území SR v súlade so zákonom o azyle. Vzhľadom na uvedené, cudzinec prichádzajúci z Ukrajiny, ktorý sa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) preukáže preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, resp. dokladom o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC" spĺňa podmienku v zmysle § 1 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. V prípade, ak cudzinec z Ukrajiny takéto doklady nemá k dispozícii (predloží len napr. pas), úrad ho usmerní, že takéto doklady vydávajú príslušné policajné útvary a bez ich predloženia pomoc v hmotnej núdzi nie je možné poskytnúť. V prípadoch, keď deti nebudú mať žiadne doklady, pre účely pomoci v hmotnej núdzi budú rozhodujúce údaje uvedené v preukaze cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, resp. v doklade o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC" alebo informácie z príslušnej evidencie (evidencia žiadateľov, resp. evidencia tolerovaných pobytov).

Miestne príslušný úrad na posúdenie nároku a vyplácanie pomoci v hmotnej núdzi je úrad, kde sa takýto cudzinec zdržiava. V prípade, že takýto žiadatelia zmenia pobyt, je potrebné nahlásiť túto skutočnosť úradu.

Utečencom z Ukrajiny patrí základná dávka aj príspevky v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako u občanov SR. Jedinou výnimkou je príspevok na nezaopatrené dieťa, ktorý bude patriť na každé dieťa vo veku, v ktorom by inak plnilo povinnú školskú dochádzku, aj keď ju v súčasnosti neplní.

Vzhľadom na to, že títo občania budú spravidla ubytovaní na základe zmluvy o ubytovaní, nespĺňajú podmienky na poskytovanie príspevku na bývanie.

Takýmto cudzincom, ktorým bude poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi, vzhľadom na dočasnosť tejto situácie súvisiacej s ozbrojeným konfliktom zatiaľ úrady nebudú vystavovať ponuky na výkon činností v zmysle § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. 

Na uplatnenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi je pre utečencov z Ukrajiny upravené tlačivo žiadosti, ktoré zasielame v prílohe. Tlačivo žiadosti je k dispozícii v slovenskom, ukrajinskom a anglickom jazyku.

Žiadosť sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa pobytu, kde sa takýto občan s rodinnými príslušníkmi zdržiava. Zamestnanci úradu práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnú týmto občanom poradenstvo a zároveň budú nápomocní pri vypĺňaní žiadostí.

Taktiež dávame do pozornosti fakt, že v prípade, ak deti utečencov z Ukrajiny budú navštevovať materskú školu alebo základnú školu na území SR, je možné po splnení podmienok poskytnúť zriaďovateľovi školy na takéto deti dotácie na podporu stravovacích návykov v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov.

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.