Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

15. 4. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Videoprojekcia filmu " A máme, čo sme chceli " 12.4.2024

12. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Pozývame vás na videoprojekciu do kina VATRA Mesto Nová Baňa vás pozýva na videoprojekciu filmu "A máme, čo sme chceli", ktorá ......

Rozpis pohotovostných služieb 2024

12. 4. 2024
Nová Baňa Oznamy

Pohotovostné služby v mesiaci apríl  - máj 2024: apríl 2024 - ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby.pdf Zabezpečen......

Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku

21. 11. 2022 Ponuky majetku

A. PREDMET SÚŤAŽE
1. Predmetom súťaže je uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku v katastrálnom území Nová Baňa, mesto Nová Baňa, okres Žarnovica, v lokalite ul. Hájska, vo vlastníctve mesta Nová Baňa, v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, podľa listu vlastníctva č. 6123, konkrétne: pozemok registra „C“ pozemok C KN pare. č. 578/2 - ostatná plocha o výmere 929 m2 vytvorený dielom 1 o výmere 929 m2 z pozemku E KN pare. č. 1021/1 - trvalý trávny porast o celkovej výmere 1.415 m2 vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom
katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Hájska zameraný geometrickým plánom č. 53518560-45/2022, vypracovaným dňa 07.06.2022 geodetom Jurajom Peniažkom, Hrádza 526/49, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 10.06.2022, pod číslom G] - 291/2022.
2. Minimálna kúpna cena je stanovená po 20,92 eur/m .
Na predmet súťaže bol vypracovaný znalecký posudok č. 122/2022 znalkyňou
Ing. Danou Tatarkovičovou, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota majetku.
3. Záujemca je povinný predmet súťaže odkúpiť v stave v akom sa nachádza.

Viac...

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.