Aktuality

Zmena výšky poplatku za ŠKD od 01.09.2022

17. 8. 2022
Oznamy

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa schválilo dňa 22.06.2022 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č.6/2022 o príspevkoc......

Zatvorenie knižnice

15. 8. 2022
Oznamy

Mesto Nová Baňa, Mestská knižnica mesta Nová Baňa oznamuje, že bude v období od 15. – 19. 8. 2022 zatvorená. Ďakujeme za ......

Týždeň športu pre všetkých v našom meste

15. 8. 2022
Nová Baňa

V mesiaci jún žila Nová Baňa športom o niečo intenzívnejšie. Mesto Nová Baňa v spolupráci so školami, športovými klubmi, občiansky......

Obchodná verejnú súťaž na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku

4. 3. 2022 Ponuky majetku

Predmetom súťaže je uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku v katastrálnom území Nová Baňa, mesto Nová Baňa, okres Žarnovica, v lokalite ul. Starohutská, vo vlastníctve mesta Nová Baňa,
v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, podľa listu vlastníctva č. 6123, konkrétne:

pozemok registra „C“
pozemok C KN pare. č. 6107/16 - trvalý trávny porast o výmere 437 m2 3 vytvorený dielom 1 o výmere 383 m2 z pozemku E KN pare. č. 4227/3 - zastavaná plocha o celkovej výmere 400 m2, dielom 2 o výmere 51 m2 z pozemku E KN pare. č. 4227/6 - zastavaná plocha o celkovej výmere 197 m2 a dielom 3 o výmere 3 m2 z pozemku E KN pare. č. 5279 - ostatná plocha o celkovej výmere 539 m2, pozemky vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Starohutská boli zamerané geometrickým plánom č. 53518560-94/2021, vypracovaným dňa 16.11.2021 geodetom Jurajom Peniažkom, Hrádza 526/49, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 23.11.2021, pod číslom G, - 532/2021.

 Minimálna kúpna cena je stanovená po 25,25 eur/m2.

Na predmet súťaže bol vypracovaný znalecký posudok č. 13/2022 znalcom Ing. Miroslavom Hricom, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota majetku. 

Záujemca je povinný predmet súťaže odkúpiť v stave v akom sa nachádza.

viac...

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.