Dokumenty

Aktuality

ZAČNI LETO S NAMI !!!

20. 5. 2022
Nová Baňa

4.6.2022 Medzinárodný deň detí a KI cup 2022...

Porucha vody v lokalite pod Zvoničkou

19. 5. 2022
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom mesta Nová Baňa, že v lokalite pod Zvoničkou bude z dôvodu poruchy  na v......

17. ročník Týždeň športu pre všetkých

18. 5. 2022
Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa v spolupráci so školami, športovými klubmi a občianskymi združeniami organizuje Týždeň športu pre všetkých. 17. ro......

Objednávky

Číslo Popis objednávky / Dodávateľ Suma Vyhotovená
88/2022 Benzínová kosačka AL-KO.

Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, 968 01 Nová Baňa, IČO: 34774017
559.00 EUR 20.5.2022
2/2200043 Objednávame si váhu - ZHW-15-MR - ŠJ Nábrežná

KRAJSPOL SK, s.r.o. Závodská cesta 14, 01001 Žilina, IČO: 36712736
157.20 EUR 20.5.2022
85/2022 Špeciálne služby - "Prieskum tech. stavu kam. potrubia TV Kamerou" - ul. Šibeničný vrch.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
539.04 EUR 13.5.2022
14/2200112 Kancelársky materiál

TOPICO s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, IČO: 44392010
210.60 EUR 13.5.2022
86/2022 Letná ochranné pomôcky - ochranná bunda, nohavice, obuv, tričká, šiltovky.

PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, 968 01 Nová Baňa, IČO: 46421386
2 585.16 EUR 12.5.2022
87/2022 Školenia - zdvíhacia plošina, viazač bremien, stavebné stroje, krovinorezy, ručné motorové píly.

Turček, s.r.o., Kollárova 1954/80, 952 01 Vráble, IČO: 52193365
451.20 EUR 12.5.2022
14/2200111 Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na novovytvorený pozemok C KN parc. č. 30/3 - zastavaná plocha o výmere 158 m2 v zmysle GP č. 10935479-28/22 vypracovaného geodetom Viliamom Struhárom dňa 02.05.2022, overeného dňa 04.05.2022 pod číslom G1 - 224/2022 z pozemku E KN parc. č. 5149/111 - ostatná plocha o celkovej výmere 12.753 m2.

Tatarkovičová Dana Ing. - IDOS Ateliér Horné Hámre 75, 96801 Horné Hámre, IČO: 40536467
150.00 EUR 12.5.2022
84/2022 Kosenie trávnatých plôch ul. Nábrežná, Školská - 4 intervaly máj, jún, júl, september.

AROWANA s.r.o., Beňadická 3/3091, Nová Baňa, IČO: 44759525
9 578.97 EUR 11.5.2022
14/2200110 Objednávame si technickú správu o stave budovy nachádzajúcej sa v Novej Bani, Osvety 9, súp.č. 13, LV 3853, kultúrny dom - statický posudok.

Ďurík Juraj, Ing. - Timber engineering Tulská 2490/31, 96001 Zvolen, IČO: 47839503
150.00 EUR 11.5.2022
14/2200109 Objednávame si u Vás opravu radiátora v priestoroch budovy nachádzajúcej sa na ulici Bernolákovej č. 11 v Novej Bani - I. poschodie, voľná kancelária v cene dohodou.

Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. Bernolákova 11, 96801 Nová Baňa, IČO: 36644277
34.03 EUR 11.5.2022
2/2200042 Objednávame si službu - emailové schránky - @nbsiet.sk - na 1 rok

RAKL Cintorínska 9, 96801 Nová Baňa, IČO: 36029823
12.00 EUR 11.5.2022
82/2022 Návrh, doplnenie a revitalizácia mestskej zelene - ul. Bernolákova Nová Baňa "Palisády".

Patrik Segéň, Šibeničný vrch 10, 968 01 Nová Baňa, IČO: 54 537 771
976.00 EUR 10.5.2022
83/2022 Dopravné značky 1 ks, upínacie svorky 20 ks

Doprastav a.s., ZAVOD ŽILINA, Jesenského 18, 010 37 Žilina, IČO: 31333320
96.40 EUR 10.5.2022
14/2200108 Objednávame si u Vás deratizáciu v priestoroch spoločného dvora na ulici Bernolákovej v Novej Bani pri budovách číslo 11 a číslo 13 - bývalý dom služieb s prístvavbou.

Bedenský Martin - DERA Dodekova 192/40, 96801 Nová Baňa, IČO: 41414632
40.00 EUR 10.5.2022
14/2200103 Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na GP novovytvorený stavebný pozemok C KN parc. č. 3551/2 - trvalý trávny porast o výmere 979 m2 v zmysle GP č. 10935479-27/22 vypracovaného geodetom Viliamom Struhárom dňa 2.5.2022, overeného dňa 5.5.2022 pod číslom G1 - 225/2022. Mesto, Mestský úrad Nová Baňa ako orgán územného plánovania týmto oznamuje, že predložená žiadosť bola posúdená z hľadiska cieľov a zámerov územného plánu mesta, schválený uznesením MsZ č. 50/2014 a VZN č.3/2014 dňa 22.10.2014 a týmto Vám oznamujeme, že pozemky E KN parc. č. 4108/11 (C KN 3553/1) a E KN parc. č. 4108/12 (C KN 3551/2) sa nachádzajú v zastavanom území mesta. Pozemok E KN parc. č. 4108/11 (C KN 3553/1) sa nachádza v bezpečnostnom pásme plynovodu a preto je potrebné doložiť pre Stavebný úrad stanovisko od Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. Bratislava. Výstavba rodinného domu na pozemku E KN parc. č. 4108/11 (C KN 3551/2) v k.ú. Nová Baňa bude v súlade s regulatívmi územného plánu po schválení územného plánu – zmeny a doplnky č. 1 na MsZ dňa 23.02.2022 a po jeho schválení už bude možné súhlasiť s výstavbou jedného rodinného domu s jedným nadzemným podlažím a koeficient zastavanosti je 30%.

Tatarkovičová Dana Ing. - IDOS Ateliér Horné Hámre 75, 96801 Horné Hámre, IČO: 40536467
150.00 EUR 9.5.2022
14/2200102 Objednávame si u Vás čistenie odpadového potrubia nachádzajúceho sa na adrese: Osvety 14, Nová Baňa.

EKOTRANZ s.r.o. Rudno nad Hronom 257, 96651 Rudno nad Hronom, IČO: 31632262
9.5.2022
81/2022 Výkon stavebného dozoru k zákazke "Oprava ciest Nová Baňa - Švantnerova, Nálepkova, Kolibská".

Jozef Holý - HOSTAV, Viničná 470, 968 01 Nová Baňa., IČO: 41414535
1 250.00 EUR 9.5.2022
14/2200107 Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemok C KN parc. č. 1184/2 - záhrada o výmere 197 m2. Mesto, Mestský úrad Nová Baňa ako orgán územného plánovania týmto oznamuje, že predložená žiadosť bola posúdená z hľadiska cieľov a zámerov územného plánu mesta, schválený uznesením MsZ č. 50/2014 a VZN č. 3/2014 dňa 22.10.2014 a týmto Vám oznamujeme, že pozemok C KN parc. č. 1184/2 v k. ú. Nová Baňa, ul. Vodárenská sa nachádza mimo funkčných plôch určených na zastavanie a preto nie je možná žiadna výstavba rodinného domu. Pozemok je klasifikovaný ako záhrada. K uvedenému pozemku nie je prístupová cesta.

Tatarkovičová Dana Ing. - IDOS Ateliér Horné Hámre 75, 96801 Horné Hámre, IČO: 40536467
150.00 EUR 9.5.2022
14/2200106 Objednávame si u Vás odstránenie zhoreniska - lividáciu sutín po požiari chaty Vojšín v lokalite Chotár C KN parc.č. 6003/2 k. ú. Nová Baňa a následne úpravu pozemku..

Technické služby mesta, príspevková organizácia Dlhá lúka 18, 96801 Nová Baňa, IČO: 0
1 800.00 EUR 9.5.2022
14/2200105 Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku k určeniu jednorazovej odplaty za zriadenie VB na dobu neurčitú v zmysle GP č. 10935479-58/20 vypracovaného Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa dňa 16.10.2020, overeným dňa 26.10.2020 pod č. G1 - 446/2020. Vecné bremeno sa zriaďuje na priznanie práva uloženia vodovodnej prípojky a ochranného pásma vo vyznačenom rozsahu na pozemku E KN parc. č. 5189/13 v prospech vlastníka pozemku C KN parc. č. 2489/1.

Tatarkovičová Dana Ing. - IDOS Ateliér Horné Hámre 75, 96801 Horné Hámre, IČO: 40536467
150.00 EUR 9.5.2022
  • ...
Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.