en
Neprehliadnite


Ponuky majetku

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa formou priameho nájmu - zámer mesta Nová Baňa prenechať do nájmu nebytový priestor nachádzajúci sa
v budove s. č. 36 na ulici Bernolákovej 11 v Novej Bani

Mesto Nová Baňa v zmysle ustanovenia § 9a/, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov zverejňuje z á m e r prenajať nehnuteľný majetok mesta Nová Baňa formou priameho nájmu.

Čítať ďalej...


Ponuka na nájom nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa formou priameho nájmu - zámer mesta Nová Baňa prenechať do nájmu nebytové priestory nachádzajúce sa v budove bývalého strediska služieb, na ulici Školskej 25, súp.č. 47 a garáž v prístavbe budovy súp.č. 59 na prízemí v Novej Bani

Mesto Nová Baňa v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov zverejňuje z á m e r prenajať nehnuteľný majetok mesta Nová Baňa formou priameho nájmu. Predmetom nájmu sú nebytové priestory nachádzajúce sa v budove bývalého strediska služieb na ulici Školskej 25, súp. č. 47 a garáž v prístavbe (budova s.č.59 ) v Novej Bani. Budovy súp. číslo 47 a 59 sú vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV 3853, v k.ú. Nová Baňa.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881