en
Neprehliadnite


Ponuky majetku

A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov v budove súp.č. 36, na ulici Bernolákovej č. 11 v Novej Bani, 1. poschodie. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:

Aktuálna ponuka na nájom voľných nebytových priestorov na ulici Bernolákovej 11 v Novej Bani :

Nebytový priestor číslo Rozloha Minimálna cena Umiestnenie
1 21,70 m2 40,-eur/m2/rok 1.poschodie
2 14,50 m2 40,-eur/m2/rok 1.poschodie
3 32,90 m2 40,-eur/m2/rok 1.poschodie

Čítať ďalej...


A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku pre účel výstavby bytového domu v katastrálnom území Nová Baňa, mesto Nová Baňa, okres Žarnovica, v lokalite ul. Pod sekvojou, vo vlastníctve mesta Nová Baňa, v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, podľa listu vlastníctva č. 3853, konkrétne:

pozemok registra „C“
pozemok C KN parc. č. 6320/61 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3.845 m2 vytvorený z pozemku C KN parc. č. 6320/2 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 36.929 m2 vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Pod sekvojou, geometrickým plánom č. 12606103-66/2020, vypracovaným dňa 14.10.2020 geodetom Jurajom Peniažkom, ul. Hrádza č. 49, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 19.10.2020, pod číslom G1 - 433/2020.

Čítať ďalej...


A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov v budove súp.č. 36, na ulici Bernolákovej č. 11 v Novej Bani, 1. poschodie. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:

Aktuálna ponuka na nájom voľných nebytových priestorov na ulici Bernolákovej 11 v Novej Bani :

Nebytový priestor číslo Rozloha Minimálna cena Umiestnenie
1 21,70 m2 40,-eur/m2/rok 1.poschodie
2 14,50 m2 40,-eur/m2/rok 1.poschodie
3 32,90 m2 40,-eur/m2/rok 1.poschodie

Doba nájmu : neurčitá s jednomesačnou výpovednou lehotou

2. Minimálna výška nájomného za prenájom nebytového priestoru je stanovená v tabuľke a je uvedená bez služieb spojených s nájmom nehnuteľnosti. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru (energie – teplo, elektrická energia, voda) sú účtované osobitne a hradí ich nájomca.

 

Čítať ďalej...


A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru v budove súp. č. 47, na ulici Školskej č. 25 v Novej Bani. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:

Aktuálna ponuka na nájom voľného nebytového priestoru na ulici Školskej 25 v Novej Bani – 1.poschodie. Predmet nájmu konkrétne:

Nebytový priestor o výmere 19,10 m2

Doba nájmu : neurčitá s jednomesačnou výpovednou lehotou

2. Minimálna výška nájomného za prenájom nebytového priestoru je stanovená na 26,60 eur/m2/rok a je uvedená bez služieb spojených s nájmom nehnuteľnosti. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru (energie – plyn, elektrická energia, voda) sú účtované osobitne a hradí ich nájomca.

 

Čítať ďalej...


A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom časti nebytových priestorov v budove administratívne – prevádzkové priestory, súp. č. 40, na ulici Bernolákovej č. 3 a súp. č. 1355. Nehnuteľnosti sú vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:

Nebytové priestory o výmere 111,60 m2
(kancelárie, sklady, chodby, šatne, predsieň, soc. zariadenie)

Doba nájmu : neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou
 

Čítať ďalej...


obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na skladové
účely, kancelárske účely a poskytovanie služieb

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800