en
Neprehliadnite


Ponuky majetku

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa formou priameho nájmu - zámer mesta Nová Baňa prenechať do nájmu nebytový priestor nachádzajúci sa v budove bývalého strediska služieb, na ulici Školskej 25, súp.č. 47, na poschodí
v Novej Bani

Mesto Nová Baňa v zmysle ustanovenia § 9a/, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov zverejňuje z á m e r prenajať nehnuteľný majetok mesta Nová Baňa formou priameho nájmu.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881