en
Neprehliadnite


Ponuky majetku

A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov v budove súp.č. 1452, na ulici Pod Sekvojou v Novej Bani – v nebytových priestoroch za obchodom JEDNOTA. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:


Nebytové priestory o výmere 39 m2

Doba nájmu : určitá do 31. 12. 2022

1. Minimálna výška nájomného za prenájom nebytového priestoru je stanovená na 11 eur/m2/rok a je uvedená bez služieb spojených s nájmom nehnuteľnosti. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru (energie – dodávka tepla, elektrická energia, voda) sú účtované osobitne a hradí ich nájomca.

Čítať ďalej...


A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov v budove súp.č. 36, na ulici Bernolákovej č. 11 v Novej Bani, 1. poschodie. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:

Aktuálna ponuka na nájom voľných nebytových priestorov na ulici Bernolákovej 11 v Novej Bani :

Nebytový priestor číslo Rozloha Minimálna cena Umiestnenie
1 14,50 m2 40,-eur/m2/rok 1.poschodie
2 32,90 m2 40,-eur/m2/rok 1.poschodie

Čítať ďalej...


podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž
na prevod vlastníctva majetku

A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v katastrálnom území Nová Baňa, mesto Nová Baňa, okres Žarnovica, v lokalite ul. Kollárova, vo vlastníctve mesta Nová Baňa, v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, podľa listu vlastníctva č. 3853, konkrétne:

stavba
sklady (Bananáreň), súpisné číslo 349, postavené na pozemku C KN parc. č. 99/3 popis stavby: STAVBA

Čítať ďalej...


podľa § 9a, ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka
vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na kancelárske
účely, reštauračné účely alebo poskytovanie služieb


A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov spolu s letnou terasou v budove súp. č. 1443, na ulici Nábrežná 21 v Novej Bani. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:

Čítať ďalej...


A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov v budove súp.č. 36, na ulici Bernolákovej č. 11 v Novej Bani, 1. poschodie. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:

Aktuálna ponuka na nájom voľných nebytových priestorov na ulici Bernolákovej 11 v Novej Bani :

Nebytový priestor číslo Rozloha Minimálna cena Umiestnenie
1 21,70 m2 40,-eur/m2/rok 1.poschodie
2 14,50 m2 40,-eur/m2/rok 1.poschodie
3 32,90 m2 40,-eur/m2/rok 1.poschodie

Čítať ďalej...


A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku pre účel výstavby bytového domu v katastrálnom území Nová Baňa, mesto Nová Baňa, okres Žarnovica, v lokalite ul. Pod sekvojou, vo vlastníctve mesta Nová Baňa, v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, podľa listu vlastníctva č. 3853, konkrétne:

pozemok registra „C“
pozemok C KN parc. č. 6320/61 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3.845 m2 vytvorený z pozemku C KN parc. č. 6320/2 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 36.929 m2 vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Pod sekvojou, geometrickým plánom č. 12606103-66/2020, vypracovaným dňa 14.10.2020 geodetom Jurajom Peniažkom, ul. Hrádza č. 49, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 19.10.2020, pod číslom G1 - 433/2020.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800