en
Neprehliadnite


Ponuky majetku

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa formou priameho nájmu - zámer mesta Nová Baňa prenechať do nájmu nebytový priestor nachádzajúci sa
v budove s. č. 36 na ulici Bernolákovej 11 v Novej Bani

Mesto Nová Baňa v zmysle ustanovenia § 9a/, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov zverejňuje z á m e r prenajať nehnuteľný majetok mesta Nová Baňa formou priameho nájmu.

• Predmetom nájmu je voľný nebytový priestor – kancelária (I. poschodie) o výmere 32,90 m2 nachádzajúci sa v administratívnej budove na ulici Bernolákovej 11, súp. číslo 36 v Novej Bani. Budova súp. číslo 36 je vedená Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa.

• Účel nájmu – priestor je určený na kancelárske účely a poskytovanie služieb.

Čítať ďalej...


Ponuka na nájom nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa formou priameho nájmu - zámer mesta Nová Baňa prenechať do nájmu nebytový priestor nachádzajúci sa
v budove s. č. 36 na ulici Bernolákovej 11 v Novej Bani

Mesto Nová Baňa v zmysle ustanovenia § 9a/, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov zverejňuje z á m e r prenajať nehnuteľný majetok mesta Nová Baňa formou priameho nájmu.

• Predmetom nájmu je voľný nebytový priestor – kancelária (II. poschodie) o výmere 15,10 m2 nachádzajúci sa v administratívnej budove na ulici Bernolákovej 11, súp. číslo 36 v Novej Bani. Budova súp. číslo 36 je vedená Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa.

Čítať ďalej...


Ponuka na nájom nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa formou priameho nájmu - zámer mesta Nová Baňa prenechať do nájmu nebytové priestory nachádzajúce sa v budove bývalého strediska služieb, na ulici Školskej 25, súp.č. 47 v Novej Bani

Mesto Nová Baňa v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov zverejňuje z á m e r prenajať nehnuteľný majetok mesta Nová Baňa formou priameho nájmu. Predmetom nájmu sú nebytové priestory nachádzajúce sa v budove bývalého strediska služieb na ulici Školskej 25, súp. č. 47 v Novej Bani. Budova súp. číslo 47 je vedená Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV 3853, v k.ú. Nová Baňa.


Aktuálna ponuka na nájom voľných nebytových priestorov na ulici Školskej (bývalé stredisko služieb škole) v Novej Bani :

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881