en
Neprehliadnite


Ponuky majetku

podľa § 9a, ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na nájom nebytového priestoru určeného najmä na kancelárske účely a poskytovanie služieb

A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru v budove súp.č. 36, na ulici Bernolákovej č. 11 v Novej Bani - II. poschodie. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:

Nebytový priestor o výmere 15,10 m2

Čítať ďalej...


podľa § 9a, ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na nájom nebytového priestoru určeného najmä na kancelárske účely a poskytovanie služieb

A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru v budove súp. č. 36, na ulici Bernolákovej č. 11 v Novej Bani - I. poschodie. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:

Nebytový priestor o výmere 32,90 m2

Doba nájmu : neurčitá s jednomesačnou výpovednou lehotou
 

Čítať ďalej...


podľa § 9a, ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na nájom nebytového priestoru určeného najmä na skladové účely, kancelárske účely a poskytovanie služieb

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881