en
Neprehliadnite


Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na reštauračné účely, obchodné účely a poskytovanie služieb

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na reštauračné účely, obchodné účely a poskytovanie služieb

obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na reštauračné účely, obchodné účely a poskytovanie služieb


A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov spolu s letnou terasou v budove súp. č. 2, na ulici Námestie slobody 2 v Novej Bani – vstup od trhoviska, prízemie. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:


Nebytové priestory o výmere 111,40 m2
(obchodná jednotka, kancelária, sklady, chodby, šatne, predsieň, soc. zariadenie)

Letná terasa o výmere 59,85 m2

Doba nájmu : neurčitá s polročnou výpovednou lehotou
1. Minimálna výška nájomného za prenájom nebytových priestorov je stanovená na 29,00 eur/m2/rok a je uvedená bez služieb spojených s nájmom nehnuteľnosti. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru (energie – teplo, elektrická energia, voda) sú účtované osobitne a hradí ich nájomca. Minimálna výška nájomného za prenájom letnej terasy je stanovená na 4,00 eur/m2/rok.


B. PODMIENKY SÚŤAŽE

1. Prenájom nebytových priestorov spolu s letnou terasou sa uskutoční formou elektronickej aukcie, prostredníctvom aukčného systému.
2. Záujemca predloží vo svojom návrhu:
• označenie účastníka súťaže
- pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu,
- pri právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, identifikačné číslo, DIČ alebo IČ DPH, označenie štatutárneho orgánu s uvedením oprávnenia ku konaniu,
• návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov a letnú terasu, za ktorý vyhlasovateľ považuje ponúknutú výšku nájomného osobitne za nebytové priestory uvedenú v eur/m2/rok a osobitne za letnú terasu, uvedenú v eur/m2/rok, účel nájmu s dátumom a podpisom záujemcu,
• vyhlásenie účastníka súťaže, že súhlasí so všetkými vyhlásenými podmienkami súťaže,
• kontakt: telefón a e-mail,
• písomné čestné vyhlásenie účastníka súťaže, že ku dňu podania návrhu nemá žiadne splatné záväzky voči mestu Nová Baňa a organizáciám, ktoré sú zriadené mestom,
• podpísaný súhlas účastníka súťaže so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
3. Návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku a je možné ho meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do skončenia lehoty na podávanie návrhov.
4. Lehota na podávanie návrhov: Návrh je potrebné doručiť najneskôr do 03.07.2020 – piatok, do 12.00 hod. v zalepenej obálke so spätnou adresou záujemcu,
na adresu: Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa, s označením hesla:
„7.OVS – uzatvorenie nájomnej zmluvy – nebytové priestory Námestie slobody 2 ,
- NEOTVÁRAŤ!“
5. Otváranie a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční po skončení lehoty na podávanie návrhov.
6. V prípade predloženia dvoch a viacerých návrhov, sa stanoví termín uskutočnenia elektronickej aukcie (za úvodné cenové ponuky budú považované ceny uvedené v návrhoch) a uskutoční sa elektronická aukcia na nájom nebytových priestorov. V prípade predloženia len jedného návrhu sa elektronická aukcia neuskutoční a priestor môže byť prenajatý záujemcovi, ak akceptuje minimálne podmienky stanovené obchodnou verejnou súťažou.
7. Kritériom pre určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ CENA v eur/m2 /rok za celý predmet nájmu. ( nebytové priestory spolu s letnou terasou)
8. Priebeh súťaže je neverejný.
9. Oznámenie vybraného návrhu: Víťazovi súťaže bude výsledok súťaže oznámený bezodkladne po skončení elektronickej aukcie, resp. po vyhodnotení návrhu, v prípade predloženia len jedného návrhu. Rovnako vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po ukončení súťaže upovedomí ostatných účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli.
10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo realizovať komunikáciu prevažne elektronickou formou.
11. V prípade, že nebude s úspešným účastníkom súťaže uzatvorená nájomná zmluva z dôvodov na strane účastníka, môže vyhlasovateľ uzavrieť nájomnú zmluvu s účastníkom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.
12. Vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení nájomnej zmluvy aj v prípadoch ak z akýchkoľvek dôvodov účastník, ktorého ponuka bola najvyššia, neuzavrie nájomnú zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže.
13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uchádzača v prípade ak tento je, alebo v minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie, ktorá je zriadená mestom.
14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť podľa (§ 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka). Vyhlasovateľ túto skutočnosť oznámi účastníkom súťaže a uverejní ju spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.
15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy podľa (§ 287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu. Vyhlasovateľ túto skutočnosť oznámi účastníkom súťaže a uverejní ju spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.
16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia, že súťažný návrh je neúplný alebo nespĺňa podmienky vyhlasovateľa uvedené v súťažných podkladoch vyradiť návrh z OVS.
17. Po skončení súťaže vyhotoví vyhlasovateľ zápisnicu z vyhodnotenia súťaže, kde uvedie víťaza súťaže, označenie všetkých záujemcov a ich cenové návrhy.
18. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neuhrádzať náklady, ktoré účastníkom vznikli v spojení s účasťou na súťaži.

C. PODMIENKY ZMLUVY

1. Na základe výsledku súťaže bude víťazovi súťaže predložený návrh nájomnej zmluvy.
2. Víťaz súťaže sa zaväzuje spolupracovať s vyhlasovateľom na realizácii nájomnej zmluvy a jej podpise.
3. Označenie vyhlasovateľa ako prenajímateľa je nasledovné:
M e s t o Nová Baňa
zastúpené Mgr. MVDr. Branislavom Jaďuďom, MBA primátorom mesta
sídlo: Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa
IČO: 00 320 897
DIČ: 2021111455
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu: 14429422/0200
IBAN: SK19 0200 0000 0000 1442 9422
BIC: SUBASKBX
4. Ďalšie podstatné podmienky zmluvy:
(a) splatnosť nájomného (v štvrťročných splátkach, štvrťročne dopredu) a spôsob jeho platenia (prevodom na účet, resp. v hotovosti do pokladne MsÚ),
(b) podmienky refakturácií energií – elektrická energia – úspešný uchádzač sa prihlási u dodávateľa energií – (Energie2, a.s.), voda – na základe odpočtu podružného merača spotreby vody – Mesto Nová Baňa vystaví faktúry. Úspešný uchádzač súťaže je povinný uzatvoriť zmluvu o spôsobe úhrady za spotrebu dodávku tepla s Mestským bytovým podnikom Nová Baňa, s.r.o. so sídlom Bernolákova 11, Nová Baňa, v prípade požiadavky budú k dispozícií spoločné sociálne zariadenia na prízemí vstup z trhoviska – za úhradu nákladov na ich prevádzku (voda, elektrická energia, upratovanie),
(c) úspešný uchádzač súťaže je povinný strpieť obmedzenia užívania nebytového priestoru v čase organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí pod záštitou mesta Nová Baňa v priestoroch trhoviska,
(d) v prípade prevádzkovania reštauračných služieb zabezpečí na vlastné náklady úspešný uchádzač odvádzanie pár a pachov z prevádzky tak, aby boli eliminované pachy z prevádzky a nerušili ostatných užívateľov budovy,
(e) úspešný uchádzač si zabezpečí povolenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva na uvedenie podnikateľských priestorov do prevádzky.

 


D. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Záujemcovia majú možnosť obrátiť sa ohľadom podmienok súťaže a obhliadky priestoru na kontaktnú osobu: Lýdia Adamcová, samostatná odborná referentka, MsÚ Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa, Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku č. dverí 13 na 1. posch., e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., príp. na telefónnom čísle: 045 / 67 82 822
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800