en
Neprehliadnite


Mesto Nová Baňa obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na skladové účely, kancelárske účely a poskytovanie služieb

Mesto Nová Baňa obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na skladové účely, kancelárske účely a poskytovanie služieb

obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na skladové
účely, kancelárske účely a poskytovanie služieb

A. PREDMET SUTAZE
1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových
priestorov v budove súp. č. 47, na ulici Školskej č. 25 v Novej Bani.
Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom
Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:
Aktuálna ponuka na nájom voľných nebytových priestorov na ulici Školskej 25
v Novej Bani :
Nebytový
číslo
priestor Rozloha Minimálna cena Umiestnenie
1 49,30 m2 25,00 eur/mz/rok prízemie
2 19,10 m2 26,60 eur/mz/rok 1.poschodie
Doba nájmu : neurčitá s jednomesačnou výpovednou lehotou
2. Minimálna výška nájomného za prenájom nebytového priestoru je stanovená
v priloženej tabuľke a uvedená bez služieb spojených s nájmom nehnuteľnosti.
Služby spojené s užívaním nebytového priestoru (energie - plyn, elektrická
energia, voda) sú účtované osobitne a hradí ich nájomca.
B. PODMIENKY SUTAZE
1. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru sa uskutoční formou
obchodnej verejnej súťaže,
2. Záujemca predloží vo svojom návrhu:
• označenie účastníka súťaže
pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum
narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu,
pri právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi: obchodné meno,
sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, identifikačné číslo,
DIČ alebo IČ DPH, označenie štatutárneho orgánu s uvedením
oprávnenia ku konaniu,
• označenie nebytového priestoru - podľa údajov ponuky, o ktorú má
záujemca záujem
(záujemca môže súčasne predložiť ponuku o viaceré nebytové
priestory)
• návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru, za ktorý vyhlasovateľ považuje ponúknutú výšku nájomného za predmet súťaže, uvedenú v eur/m2/rok, účel nájmu s dátumom a podpisom záujemcu,
• vyhlásenie účastníka súťaže, že súhlasí so všetkými vyhlásenými podmienkami súťaže,
• kontakt: telefón a email,
• písomné čestné vyhlásenie účastníka súťaže, že ku dňu podania návrhu nemá žiadne splatné záväzky voči mestu Nová Baňa a organizáciám, ktoré sú zriadené mestom,
• podpísaný súhlas účastníka súťaže so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
3. Návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku a je možné ho meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do skončenia lehoty na podávanie návrhov.
4. Lehota na podávanie návrhov: Návrh je potrebné doručiť najneskôr do 12.08.2020 - streda, do 11.00 hod. v zalepenej obálke so spätnou adresou záujemcu,
na adresu: Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa, s označením hesla:
„8.OVS - uzatvorenie nájomnej zmluvy - nebytový priestor Školská 25,
- NEOTVÁRAŤ!“
5. Otváranie a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční po skončení lehoty na podávanie návrhov.
6. Kritériom pre určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ CENA v eur/m2 /rok.
7. Priebeh súťaže j e neverej ný.
8. V prípade, ak bude doručených viac cenových ponúk spĺňajúcich podmienky stanovené v tomto zámere a ktoré obsahujú rovnakú výšku cenovej ponuky, úspešnou je cenová ponuka, ktorá bola doručená ako prvá, pričom rozhodujúci je dátum a čas vyznačený na prezenčnej pečiatke Mesta Nová Baňa. V prípade, že sa o nebytový priestor bude uchádzať len jeden záujemca, môže byť prenajatý záujemcovi, ak akceptuje minimálne podmienky stanovené ponukou.
9. Oznámenie vybraného návrhu: Víťazovi súťaže bude výsledok súťaže oznámený bezodkladne po vyhodnotení návrhu. Rovnako vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po ukončení súťaže upovedomí ostatných účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli.
10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo realizovať komunikáciu prevažne elektronickou formou.
11. V prípade, že nebude s úspešným účastníkom súťaže uzatvorená nájomná zmluva z dôvodov na strane účastníka, môže vyhlasovateľ uzavrieť nájomnú zmluvu s účastníkom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.
12. Vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení nájomnej zmluvy aj v prípadoch ak z akýchkoľvek dôvodov účastník, ktorého ponuka bola najvyššia, neuzavrie nájomnú zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže.
13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uchádzača v prípade ak tento je, alebo v minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie, ktorá je zriadená mestom.
14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť
podľa (§ 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka). Vyhlasovateľ túto skutočnosť oznámi účastníkom súťaže a uverejní ju spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.
15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy podľa (§ 287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu. Vyhlasovateľ túto skutočnosť oznámi účastníkom súťaže a uverejní ju spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.
16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia, že súťažný návrh je neúplný alebo nespĺňa podmienky vyhlasovateľa uvedené v súťažných podkladoch vyradiť návrh z OVS.
17. Po skončení súťaže vyhotoví vyhlasovateľ zápisnicu z vyhodnotenia súťaže, kde uvedie víťaza súťaže, označenie všetkých záujemcov a ich cenové návrhy.
18. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neuhrádzať náklady, ktoré účastníkom vznikli v spojení s účasťou na súťaži.
C. PODMIENKY ZMLUVY
1. Na základe výsledku súťaže bude víťazovi súťaže predložený návrh nájomnej zmluvy.
2. Víťaz súťaže sa zaväzuje spolupracovať s vyhlasovateľom na realizácii nájomnej zmluvy a jej podpise.
3. Označenie vyhlasovateľa ako prenajímateľa je nasledovné:
Mesto Nová Baňa
zastúpené Mgr. MVDr. Branislavom Jaďuďom, MBA primátorom mesta sídlo: Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa
IČO: 00 320 897
DIČ: 2021111455
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu: 14429422/0200
IBAN: SK19 0200 0000 0000 1442 9422
BIC: SUBASKBX
4. Ďalšie podstatné podmienky zmluvy:
(a) splatnosť nájomného (v štvrťročných splátkach, štvrťročne dopredu)
a spôsob jeho platenia (prevodom na účet, resp. v hotovosti do pokladne MsÚ),
(b) podmienky refakturácií energií - voda, elektrická energia, plyn(zálohové platby).
D. ĎALŠIE INFORMÁCIE
Záujemcovia majú možnosť obrátiť sa ohľadom podmienok súťaže a obhliadky priestoru na kontaktnú osobu: Lýdia Adamcová, samostatná odborná referentka, MsÚ Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa, Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku č. dverí 13 na 1. posch., e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., príp. na telefónnom čísle: 045 / 67 82 822.
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800