en
Neprehliadnite


Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určeného najmä na kancelárske účely a poskytovanie služieb

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určeného najmä na kancelárske účely a poskytovanie služieb

A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov v budove súp.č. 36, na ulici Bernolákovej č. 11 v Novej Bani, 1. poschodie. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:

Aktuálna ponuka na nájom voľných nebytových priestorov na ulici Bernolákovej 11 v Novej Bani :

Nebytový priestor číslo Rozloha Minimálna cena Umiestnenie
1 21,70 m2 40,-eur/m2/rok 1.poschodie
2 14,50 m2 40,-eur/m2/rok 1.poschodie
3 32,90 m2 40,-eur/m2/rok 1.poschodie

Doba nájmu : neurčitá s jednomesačnou výpovednou lehotou

2. Minimálna výška nájomného za prenájom nebytového priestoru je stanovená v tabuľke a je uvedená bez služieb spojených s nájmom nehnuteľnosti. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru (energie – teplo, elektrická energia, voda) sú účtované osobitne a hradí ich nájomca.

 

B. PODMIENKY SÚŤAŽE

1. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestorov sa uskutoční formou elektronickej aukcie, prostredníctvom aukčného systému.
2. Záujemca predloží vo svojom návrhu:
• označenie účastníka súťaže
- pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu,
- pri právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, identifikačné číslo, DIČ alebo IČ DPH, označenie štatutárneho orgánu s uvedením oprávnenia ku konaniu,
• označenie nebytového priestoru – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem
(záujemca môže súčasne predložiť ponuku o viaceré nebytové priestory)


• návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru, za ktorý vyhlasovateľ považuje ponúknutú výšku nájomného za predmet súťaže, uvedenú v eur/m2/rok, účel nájmu s dátumom a podpisom záujemcu,
• vyhlásenie účastníka súťaže, že súhlasí so všetkými vyhlásenými podmienkami súťaže,
• kontakt: telefón a email,
• písomné čestné vyhlásenie účastníka súťaže, že ku dňu podania návrhu nemá žiadne splatné záväzky voči mestu Nová Baňa a organizáciám, ktoré sú zriadené mestom,
• podpísaný súhlas účastníka súťaže so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
3. Návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku a je možné ho meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do skončenia lehoty na podávanie návrhov.
4. Lehota na podávanie návrhov: Návrh je potrebné doručiť najneskôr do 20.01.2021 - streda, do 12.00 hod. v zalepenej obálke so spätnou adresou záujemcu,
na adresu: Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa, s označením hesla:
„10.OVS – uzatvorenie nájomnej zmluvy – nebytový priestor Bernolákova 11,
- NEOTVÁRAŤ!“
5. Otváranie a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční po skončení lehoty na podávanie návrhov.
6. V prípade predloženia dvoch a viacerých návrhov, sa stanoví termín uskutočnenia elektronickej aukcie (za úvodné cenové ponuky budú považované ceny uvedené v návrhoch) a uskutoční sa elektronická aukcia na nájom nebytových priestorov. V prípade predloženia len jedného návrhu sa elektronická aukcia neuskutoční a priestor môže byť prenajatý záujemcovi, ak akceptuje minimálne podmienky stanovené obchodnou verejnou súťažou.
7. Kritériom pre určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ CENA v eur/m2 /rok.
8. Priebeh súťaže je neverejný.
9. Oznámenie vybraného návrhu: Víťazovi súťaže bude výsledok súťaže oznámený bezodkladne po vyhodnotení návrhu. Rovnako vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po ukončení súťaže upovedomí ostatných účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli.
10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo realizovať komunikáciu prevažne elektronickou formou.
11. V prípade, že nebude s úspešným účastníkom súťaže uzatvorená nájomná zmluva z dôvodov na strane účastníka, môže vyhlasovateľ uzavrieť nájomnú zmluvu s účastníkom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.
12. Vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení nájomnej zmluvy aj v prípadoch ak z akýchkoľvek dôvodov účastník, ktorého ponuka bola najvyššia, neuzavrie nájomnú zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže.
13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uchádzača v prípade ak tento je, alebo v minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie, ktorá je zriadená mestom.

14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť podľa (§ 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka). Vyhlasovateľ túto skutočnosť oznámi účastníkom súťaže a uverejní ju spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.
15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy podľa (§ 287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu. Vyhlasovateľ túto skutočnosť oznámi účastníkom súťaže a uverejní ju spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.
16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia, že súťažný návrh je neúplný alebo nespĺňa podmienky vyhlasovateľa uvedené v súťažných podkladoch vyradiť návrh z OVS.
17. Po skončení súťaže vyhotoví vyhlasovateľ zápisnicu z vyhodnotenia súťaže, kde uvedie víťaza súťaže, označenie všetkých záujemcov a ich cenové návrhy.
18. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neuhrádzať náklady, ktoré účastníkom vznikli v spojení s účasťou na súťaži.

C. PODMIENKY ZMLUVY

1. Na základe výsledku súťaže bude víťazovi súťaže predložený návrh nájomnej zmluvy.
2. Víťaz súťaže sa zaväzuje spolupracovať s vyhlasovateľom na realizácii nájomnej zmluvy a jej podpise.
3. Označenie vyhlasovateľa ako prenajímateľa je nasledovné:
M e s t o Nová Baňa
zastúpené Mgr. MVDr. Branislavom Jaďuďom, MBA primátorom mesta
sídlo: Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa
IČO: 00 320 897
DIČ: 2021111455
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu: 14429422/0200
IBAN: SK19 0200 0000 0000 1442 9422
BIC: SUBASKBX
4. Ďalšie podstatné podmienky zmluvy:
(a) splatnosť nájomného (v štvrťročných splátkach, štvrťročne dopredu) a spôsob jeho platenia (prevodom na účet, resp. v hotovosti do pokladne MsÚ),
(b) podmienky refakturácií energií – voda, elektrická energia, teplo,
(c) úspešný uchádzač súťaže je povinný uzatvoriť zmluvu o spôsobe úhrady za spotrebu plynu – dodávky tepla s Mestským bytovým podnikom Nová Baňa, s.r.o. so sídlom Bernolákova 11, Nová Baňa.

 

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Záujemcovia majú možnosť obrátiť sa ohľadom podmienok súťaže a obhliadky priestoru na kontaktnú osobu: Lýdia Adamcová, samostatná odborná referentka, MsÚ Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa, Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku č. dverí 13 na 1. posch., e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., príp. na telefónnom čísle: 045 / 67 82 822.
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800