en
Neprehliadnite


Ponuky majetku

A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom časti nebytových priestorov v budove administratívne – prevádzkové priestory, súp. č. 40, na ulici Bernolákovej č. 3 a súp. č. 1355. Nehnuteľnosti sú vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:

Nebytové priestory o výmere 111,60 m2
(kancelárie, sklady, chodby, šatne, predsieň, soc. zariadenie)

Doba nájmu : neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou
 

Čítať ďalej...


obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na skladové
účely, kancelárske účely a poskytovanie služieb

Čítať ďalej...


obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na reštauračné účely, obchodné účely a poskytovanie služieb


A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov spolu s letnou terasou v budove súp. č. 2, na ulici Námestie slobody 2 v Novej Bani – vstup od trhoviska, prízemie. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:


Nebytové priestory o výmere 111,40 m2
(obchodná jednotka, kancelária, sklady, chodby, šatne, predsieň, soc. zariadenie)

Čítať ďalej...


A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov spolu s letnou terasou v budove súp. č. 2, na ulici Námestie slobody 2 v Novej Bani – vstup od trhoviska, prízemie. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:


Nebytové priestory o výmere 111,40 m2
(obchodná jednotka, kancelária, sklady, chodby, šatne, predsieň, soc. zariadenie)

Letná terasa o výmere 59,85 m2

Čítať ďalej...


A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov v budove súp.č. 6232, na ulici Kolibská cesta v Novej Bani – v priestoroch kultúrneho domu Štále na poschodí. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:


Nebytové priestory o výmere 65,21 m2

Doba nájmu : určitá do 31. 12. 2021
1. Minimálna výška nájomného za prenájom nebytového priestoru je stanovená na 20,25 eur/m2/rok a je uvedená bez služieb spojených s nájmom nehnuteľnosti. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru (energie – plyn, elektrická energia, voda) sú účtované osobitne a hradí ich nájomca.

Čítať ďalej...


obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na kancelárske účely a poskytovanie služieb


A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov v budove súp.č. 36, na ulici Bernolákovej č. 11 v Novej Bani – 1. a 2. poschodie. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800