en
Neprehliadnite


Ponuky majetku

A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov v budove súp.č. 6232, na ulici Kolibská cesta v Novej Bani – v priestoroch kultúrneho domu Štále na poschodí. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:


Nebytové priestory o výmere 65,21 m2

Doba nájmu : určitá do 31. 12. 2021
1. Minimálna výška nájomného za prenájom nebytového priestoru je stanovená na 20,25 eur/m2/rok a je uvedená bez služieb spojených s nájmom nehnuteľnosti. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru (energie – plyn, elektrická energia, voda) sú účtované osobitne a hradí ich nájomca.

Čítať ďalej...


obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na kancelárske účely a poskytovanie služieb


A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov v budove súp.č. 36, na ulici Bernolákovej č. 11 v Novej Bani – 1. a 2. poschodie. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:

Čítať ďalej...


podľa § 9a, ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na skladové účely, kancelárske účely a poskytovanie služieb

A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov v budove súp. č. 47, na ulici Školskej č. 25 v Novej Bani. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:

Čítať ďalej...


podľa § 9a, ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytového priestoru – garážové státie

A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru – garážové státie osobného motorového vozidla s platnou technickou a emisnou kontrolou v budove súp. č. 35, na ulici Bernolákovej č. 13 v Novej Bani – vstup od potoka. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:

Garážové státie o výmere 15 m2

Čítať ďalej...


podľa § 9a, ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určeného najmä na kancelárske účely a poskytovanie služieb

 

Čítať ďalej...


Ponuka na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov v budove súp. č. 47, na ulici Školskej č. 25 v Novej Bani - prízemie. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800