en
Neprehliadnite


Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Mesto Nová Baňa je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Mesto Nová Baňa
Sídlo: Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa
Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Havran, primátor mesta
Tel. : 045 /67 82 801
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
IČO: 00320897
DIČ: 2021111455
DIČ DPH: nie je platiteľom DPH
Bankové spojenie: VÚB Žiar nad Hronom
Číslo účtu: SK19 0200 0000 0000 1442 9422

Mesto Nová Baňa vykonáva verejné obstarávanie v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a internou smernicou, ktorou je upravený jednotný postup pri zadávaní zákaziek podľa § 117 na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb, uskutočnenie stavebných prác a zverejňuje výzvy a informácie v profile na svojej internetovej stránke www.novabana.sk v zmysle smernicou stanovených finančných limitov.

Mesto Nová Baňa v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje raz štvrťročne súhrnnú správu o tých zákazkách, ktorých predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako 5 000 € v profile verejného obstarávateľa: http://www.uvo.gov.sk/.

Mesto Nová Baňa v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre výber dodávateľa na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu ( predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako 5000,- €) je registrované v elektronickom kontraktačnom systéme:
https://portal.eks.sk/SpravaObjednavatelov/VerejnyProfilObjednavatela/Prehlad

Mesto Nová Baňa zverejňuje v profile verejného obstarávateľa zriadeného vo Vestníku verejného obstarávania informácie o verejnom obstarávaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní tak ako boli uverejnené:

  • pre nadlimitné zákazky v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania,
  • pre podlimitné zákazky vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník www.uvo.gov.sk .
     


 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881