en
Neprehliadnite


Archív VO

Výzva. Nákup osobného motorového vozidla pre mestskú políciu

Pridané:
6.2.2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- eur za obdobie od 01.07.2012 do 30.09.2012

Pridané:
26.11.2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- eur za obdobie od 01.03.2012 do 30.06.2012

Pridané:
28.9.2012

Monitorovací kamerový systém v meste Nová Baňa

Pridané:
28.9.2012

Oznámenie Športovisko ul. Štúrova Nová Baňa

Pridané:
27.7.2012

Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Jána Zemana v Novej Bani

Pridané:
9.7.2012

SÚHRNNÁ SPRÁVA o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- eur bez DPH za obdobie od 01.01.2012 do 31.03.2012

Pridané:
12.6.2012

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Technické služby mesta, príspevková organizácia, Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa SÚHRNÁ SPRÁVA o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- eur bez DPH za obdobie od 01.01.2012 do 31.03.2012

Pridané:
20.4.2012

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania na výber dodávateľa na realizáciu stavebnej akcie : „ Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Jána Zemana v Novej Bani“. pdf

Pridané:
4.4.2012

Výzva zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby – vypracovanie projektovej dokumentácie: „Rekonštrukcia kuchyne zákla

Pridané:
2.4.2012

Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Jána Zemana v Novej Bani

Pridané:
21.3.2012

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Mesto Nová Baňa, Námestie Slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa SÚHRNNÁ SPRÁVA

Pridané:
27.1.2012

Rekonštrukcia MŠ Nábrežná v Novej Bani

Pridané:
29.11.2011

Mestský úrad, oddelenie výstavby ŽP a SMM oznamuje, že dňa 12.8.2011 bola vo Vestníku verejného obstarávania č. 157/2011 pod číslom 06222 – WYP zverejnená výzva

Pridané:
15.8.2011

VÝZVA zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov na dodávku tovarov s montážou: na akciu „KONFERENČNÉ HLASOVACIE ZARIADENIE“

Pridané:
24.5.2011

VUP zverejnené oznámenie o výsledku verejného obstarávania na realizáciu stavebnej akcie: „Rekonštrukcia chodníkov, úprava spevnených plôch a verejnej zelene v meste Nová Baňa – Regenerácia centra mesta“

Pridané:
18.3.2011

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na dodávku motorovej nafty do nadzemnej nádrže PHM – bencaloru v správe Technických služieb mesta Nová Baňa vrátane dovozu.

Pridané:
17.3.2011

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa

Pridané:
4.10.2010

Kanalizačný zberač Ul. Kamenárska - stavebný dozor

Pridané:
28.5.2010

Kanalizačný zberač ul. Kamenárska – externý manažment projektu

Pridané:
21.4.2010

Rekonštrukcia chodníkov, úprava spevnených plôch a verejnej zelene v meste Nová Baňa – Regenerácia centra mesta – externý manažment projektov

Pridané:
19.4.2010

Intenzifikácia separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Nová Baňa

Pridané:
16.3.2010

Modernizácia mestského rozhlasu

Pridané:
11.3.2010

Nákup motorovej nafty pre TS mesta

Pridané:
24.2.2010

Kanalizačný zberač ul. Kamenárska

Pridané:
7.1.2010

Úprava zložiek biologicky rozložiteľného odpadu pred ich zhodnotením v regióne Nová Baňa

Pridané:
5.1.2010

Rekonštrukcia chodníkov, úprava spevnených plôch a verejnej zelene v meste Nová Baňa – Regenerácia centra mesta

Pridané:
13.10.2009Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881