en
Neprehliadnite


Zákazky s nízkou hodnotou

Zákazky s nízkou hodnotou

INFORMÁCIA O ZADANÍ ZÁKAZIEK NA DODANIE TOVARU, USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC, ZÁKAZIEK NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Výzva na predloženie ponuky

Mesto Nová Baňa, ako verejný verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: „Dodávky zemného plynu pre Mesto Nová Baňa a jeho organizácie “


Výzva na predloženie ponuky

Mesto Nová Baňa, ako verejný verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: „DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU A ZABEZPEČENÍM DISTRIBUČNÝCH SLUŽIEB pre mesto Nová Baňa a jeho organizácie”


VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác „VN Tajch Nová Baňa, rekonštrukcia, SO č. 102 výpustný a výustný objekt“ Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 20.9.2019 o 12:00 hod.. Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do podateľne na adresu Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa v zalepenej obálke s označením súťaž „VN Tajch SO č. 102“ - Neotvárať“ v lehote určenej na predkladanie ponúk.


VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná - oplotenie“. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 20.5.2019 o 12:00 hod.. Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do podateľne na adresu Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa v zalepenej obálke s označením súťaž „Oplotenie MŠ Nábrežná“ – Neotvárať“ v lehote určenej na predkladanie ponúk.


VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác „Kultúrne centrum Nová Baňa“. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 20.5.2019 o 12:00 hod.. Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do podateľne na adresu Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa v zalepenej obálke s označením súťaž „Kultúrne centrum Nová Baňa“ – Neotvárať“ v lehote určenej na predkladanie ponúk.


VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

V zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zákazku na uskutočnenie prác nie bežne dostupných na trhu: „Rekonštrukcia sociálnych zariadení Školská 25“. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 13.05.2019 o 12:00.
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do podateľne na adresu Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa v zalepenej obálke označenej „Súťaž – neotvárať“ a heslom „Rekonštrukcia sociálnych zariadení Školská 25“.


VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru a poskytnutie služby – „WIFI pre Teba v meste Nová Baňa“. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 1.3.2019 o 12:00 hod.. Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do podateľne na adresu Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa v zalepenej obálke s označením súťaž „WIFI pre Teba“ – Neotvárať“ v lehote určenej na predkladanie ponúk.


VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby – vypracovanie dokumentácie „Územný plán mesta Nová Baňa – Zmeny a doplnky č. 1 – aktualizácia Zákazka na poskytnutie služby nie bežne dostupná na trhu. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 18.2.2019 o 15:30 hod.. Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do podateľne na adresu Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa v zalepenej obálke s označením súťaž „ÚP mesta Nová Baňa, doplnok č. 1“ – Neotvárať“ v lehote určenej na predkladanie ponúk.


VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

V zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení poskytnutie služby na predmet zákazky: Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani – zabezpečenie procesu verejného obstarávania na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia učební ako celku.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 30.11.2018 o 12:00 hod.
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do podateľne na adresu Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa v zalepenej obálke označenej „Súťaž – neotvárať“ a heslom „Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa“.

Príloha 1
Príloha 2


VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

Výzva na predloženie cenovej ponuky na výber dodávateľa pri zákazke podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení dodanie tovarov a súvisiacich služieb na predmet zákazky: Detské ihrisko Materská škola ET Štúrova, Nová Baňa - vybudovanie detského ihriska v areáli elokovanej triedy MŠ Štúrova, pozostávajúceho z komplexu herných prvkov a povrchu detského ihriska.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 27.11.2018 do 15.00 hod.
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do podateľne na adresu Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa v zalepenej obálke označenej „Súťaž – neotvárať“ a heslom „Detské ihrisko Materská škola ET Štúrova, Nová Baňa“.


VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

V zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení poskytnutie služby na predmet zákazky: Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani – zabezpečenie procesu verejného obstarávania na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia učební ako celku.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 19.10.2018 o 12:00.
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do podateľne na adresu Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa v zalepenej obálke označenej „Súťaž – neotvárať“ a heslom „Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa“.


VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zákazku na uskutočnenie prác nie bežne dostupných na trhu: „PD rekonštrukcie objektu Zvonička“. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 04.10.2018 o 12:00.
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do podateľne na adresu Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa v zalepenej obálke označenej „Súťaž – neotvárať“ a heslom „PD rekonštrukcie objektu Zvonička“.


VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zákazku na uskutočnenie prác nie bežne dostupných na trhu: „Výmena okien a dverí v KD Štále“. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 24.09.2018 o 12:00.
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do podateľne na adresu Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa v zalepenej obálke označenej „Súťaž – neotvárať“ a heslom „Výmena okien a dverí v KD Štále“.


VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

V zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zákazku na uskutočnenie prác nie bežne dostupných na trhu: „Banský náučný chodník“. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 22.08.2018 o 12:00.
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do podateľne na adresu Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa v zalepenej obálke označenej „Súťaž – neotvárať“ a heslom „Banský náučný chodník - lavice a stoly“


VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

V zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zákazku na uskutočnenie prác nie bežne dostupných na trhu: „Banský náučný chodník“. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 22.08.2018 o 12:00.
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do podateľne na adresu Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa v zalepenej obálke označenej „Súťaž – neotvárať“ a heslom „Banský náučný chodník - plastové informačné tabule“


VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

V zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zákazku na uskutočnenie prác nie bežne dostupných na trhu: „Banský náučný chodník“. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 22.08.2018 o 12:00.
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do podateľne na adresu Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa v zalepenej obálke označenej „Súťaž – neotvárať“ a heslom „Banský náučný chodník - drevené informačné tabule“


VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zákazku na uskutočnenie prác nie bežne dostupných na trhu: „Rekonštrukcia vykurovania MŠ Štúrova“. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 24.08.2018 o 12:00.
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do podateľne na adresu Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa v zalepenej obálke označenej „Súťaž – neotvárať“ a heslom „Rekonštrukcia vykurovania MŠ Štúrova“.


VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

V zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zákazku na uskutočnenie prác nie bežne dostupných na trhu: „Banský náučný chodník“. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 08.08.2018 o 12:00.
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do podateľne na adresu Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa v zalepenej obálke označenej „Súťaž – neotvárať“ a heslom „Banský náučný chodník - lavice a stoly“


VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

V zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zákazku na uskutočnenie prác nie bežne dostupných na trhu: „Banský náučný chodník“. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 08.08.2018 o 12:00.
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do podateľne na adresu Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa v zalepenej obálke označenej „Súťaž – neotvárať“ a heslom „Banský náučný chodník - plastové informačné tabule“


VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

V zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zákazku na uskutočnenie prác nie bežne dostupných na trhu: „Banský náučný chodník“. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 08.08.2018 o 12:00.
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do podateľne na adresu Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa v zalepenej obálke označenej „Súťaž – neotvárať“ a heslom „Banský náučný chodník - drevené informačné tabule“


VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zákazku na uskutočnenie prác nie bežne dostupných na trhu: „Chodník, oplotenie a bránka MŠ Kolibská“. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 06.08.2018 o 12:00.
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do podateľne na adresu Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa v zalepenej obálke označenej „Súťaž – neotvárať“ a heslom „Chodník, oplotenie a bránka MŠ Kolibská“


VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zákazku na uskutočnenie prác nie bežne dostupných na trhu: „Rekonštrukcia vykurovania MŠ Štúrova“. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 30.07.2018 o 12:00.
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do podateľne na adresu Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa v zalepenej obálke označenej „Súťaž – neotvárať“ a heslom „Rekonštrukcia vykurovania MŠ Štúrova“.


VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zákazku na uskutočnenie prác nie bežne dostupných na trhu: „Tajch- oplotenie časti pozemku“. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 13.07.2018 o 12:00.
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do podateľne na adresu Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa v zalepenej obálke označenej „Súťaž – neotvárať“ a heslom „Tajch- oplotenie časti pozemku“.


VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby – obstaranie odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie: „Územný plán mesta Nová Baňa – Zmeny a doplnky č. 1 – aktualizácia“. Zákazka na poskytnutie služby nie bežne dostupná na trhu. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 10.7.2018 o 15:30 hod.. Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do podateľne na adresu Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa v zalepenej obálke s označením súťaž „OSO pre ÚP Nová Baňa –Neotvárať“ v lehote určenej na predkladanie ponúk.
 


VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác akcie „ Prepojenie verejnej kanalizácie Švantnerova ul. a Šibeničný vrch“ Jedná sa o zákazku na uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupnú na trhu. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 5.6.2018 o 15:30 hod.. Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do podateľne na adresu Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa v zalepenej obálke s označením súťaž „Prepojenie VK Švantnerova ul. Šibeničný vrch – Neotvárať“ v lehote určenej na predkladanie ponúk.


Mesto Nová Baňa v zmysle § 111 ods. 2 a § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v profile verejného obstarávateľa na stránke www.uvo.gov.sk
súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800