en
Neprehliadnite


Úradná tabuľa

Strana:123

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
19.1.2018

Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pridané:
19.1.2018

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
16.1.2018

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Pridané:
8.1.2018

Informovanie občanov, vlastníkov pozemkov o kontrole a prípadnom odstraňovaní a okliesňovaní stromov a iných porastov pod elektrickými vedeniami v december 2017 až marec 2018 spoločnosťou SSE-D, a.s.

Pridané:
12.12.2017

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Pridané:
12.12.2017

zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva

Pridané:
12.12.2017

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
5.12.2017

Aktualizácia PHSR mesta Žarnovica na roky 2014 -2020

Pridané:
29.11.2017

Návrh VZN o podmienkach prideľovania a nájmu bytov postavených s podporou štátu

Pridané:
28.11.2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2018

Pridané:
28.11.2017

Redukcia obsahu síry v odpadových plynoch z kuplových pecí

Mestský úrad oznamuje verejnosti, že obdržal dňa 8.11.2017 od MŽP SR, žiadosť o zverejnenie zmeny navrhovanej činnosti žiadateľa: Knauf Insulation, s.r.o.., Železničný rad 24, 968 01 Nová Baňa Do zmeny navrhovanej činnosti je možné nahliadnuť v kancelárii č. 14, Mestského úradu Nová Baňa

Pridané:
9.11.2017

Obchodná verejná súťaž na prevod vlastníctva majetku

Pridané:
25.10.2017

Exekučný príkaz

Pridané:
25.10.2017

Zverejnenie zámeru previesť – zameniť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
18.10.2017

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pridané:
6.10.2017

Záznam z vyhodnotenia cenovej ponuky

Pridané:
22.9.2017

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pridané:
18.9.2017

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pridané:
13.9.2017

Rozhodnutie u umiestnení líniovej stavby

Pridané:
8.9.2017

Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk

Pridané:
30.8.2017

Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk

Pridané:
30.8.2017

Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby

Pridané:
16.8.2017

Vyhláška o dražbe

Pridané:
1.8.2017

Zverejnenie zámeru na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľného majetku Mesta Nová Baňa č. 7/2016

Pridané:
22.12.2016

Mesto Nová Baňa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prevod vlastníctva majetku

Pridané:
22.12.2016

Mesto Nová Baňa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prevod vlastníctva majetku

Pridané:
22.12.2016

Mesto Nová Baňa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prevod vlastníctva majetku

Pridané:
22.12.2016

Oznámenie o dražbe

Pridané:
15.12.2016

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
13.12.2016
Strana:123Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881