en
Neprehliadnite


Úradná tabuľa

Strana:123

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku na ulici Školskej 25, súp.č. 47, na poschodí v Novej Bani

Pridané:
18.4.2018

Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pridané:
17.4.2018

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Pridané:
17.4.2018

Verejná vyhláška na stavbu: 627 Nová Baňa- Ilend: Zahustenie TS ILEND zmena (Okr. Žarnovica)

Pridané:
17.4.2018

Obchodná verejná súťaž

Pridané:
16.4.2018

Zaburinenie pozemkov

Pridané:
16.4.2018

Záverečný účet mesta k 31.12.2017

Pridané:
13.4.2018

Oznámenie o dražbe

Pridané:
10.4.2018

Verejná vyhláška

Pridané:
9.4.2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Zákazka na uskutočnenie prác nie bežne dostupných na trhu: „Výmena okien v objekte Bernolákova 13“ Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 16.4.2018 o 12:00. Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do podateľne na adresu Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa v zalepenej obálke označenej „Súťaž – neotvárať“ a heslom „Výmena okien v objekte Bernolákova 13“ do lehoty určenej na predkladanie ponúk.

Pridané:
6.4.2018

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
29.3.2018

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
28.3.2018

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pridané:
28.2.2018

Žiadosť o súčínnosť

Pridané:
27.2.2018

Mestský úrad oznamuje verejnosti, že obdržal dňa 19.2.2018 od OÚ Žarnovica, Odbor ŽP, oznámenie zámeru nanovo vyhlásiť nasledovné chránené stromy:

Pridané:
26.2.2018

Mestský úrad oznamuje verejnosti, že obdržal dňa 19.2.2018 od OÚ Žarnovica, Odbor ŽP, oznámenie zámeru zrušiť ochranu nasledovných chránených stromov:

„Hruška Zelienka" na parcele číslo KN-C 6750/3 v k.ú. Nová Baňa, vlastník pozemku - Jozef Búry, Štefankova cesta 6008/11, 968 01 Nová Baňa,„Ľaliovník v Novej Bani" na parcele číslo KN-C 4671/1 v k.ú. Nová Baňa, vlastník pozemku - Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 OJ Nová Baňa

Pridané:
26.2.2018

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pridané:
12.2.2018

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
7.2.2018

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
7.2.2018

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pridané:
5.2.2018

Informovanie občanov, vlastníkov pozemkov o kontrole a prípadnom odstraňovaní a okliesňovaní stromov a iných porastov pod elektrickými vedeniami v december 2017 až marec 2018 spoločnosťou SSE-D, a.s.

Pridané:
12.12.2017

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Pridané:
12.12.2017

zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva

Pridané:
12.12.2017

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
5.12.2017

Aktualizácia PHSR mesta Žarnovica na roky 2014 -2020

Pridané:
29.11.2017

Návrh VZN o podmienkach prideľovania a nájmu bytov postavených s podporou štátu

Pridané:
28.11.2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2018

Pridané:
28.11.2017

Redukcia obsahu síry v odpadových plynoch z kuplových pecí

Mestský úrad oznamuje verejnosti, že obdržal dňa 8.11.2017 od MŽP SR, žiadosť o zverejnenie zmeny navrhovanej činnosti žiadateľa: Knauf Insulation, s.r.o.., Železničný rad 24, 968 01 Nová Baňa Do zmeny navrhovanej činnosti je možné nahliadnuť v kancelárii č. 14, Mestského úradu Nová Baňa

Pridané:
9.11.2017

Obchodná verejná súťaž na prevod vlastníctva majetku

Pridané:
25.10.2017

Exekučný príkaz

Pridané:
25.10.2017
Strana:123Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881