en
Neprehliadnite


Úradná tabuľa

Strana:1234

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pridané:
7.9.2018

Verejná vyhláška

Pridané:
5.9.2018

Informovanie verejnosti rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Pridané:
4.9.2018

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
4.9.2018

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
4.9.2018

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
4.9.2018

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
4.9.2018

NÁVRH: Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o trhovom poriadku pre príležitostný trh

Pridané:
4.9.2018

Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pridané:
20.8.2018

Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pridané:
27.7.2018

Prístavba skladových priestorov - Cortizo Slovakia a.s., Železničný rad 29, 968 01 Nová Baňa

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: „Prístavba skladových priestorov" podľa § 29 ods. 6) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní vplyvov).

Pridané:
27.7.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE o údržbe priesekov pod elektrickými vedeniami sústavy 22 kV

Pridané:
23.7.2018

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
17.7.2018

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh SD „ Územný plán obce Tekovská Breznica“

Pridané:
11.7.2018

Zber nebezpečných odpadov

Pridané:
27.6.2018

Verejná vyhláška Doručenie rozhodnutia o umiestnení stavby: „ 9536- Nová Baňa – Pod Matiašovým vrchom, zahustenie TS pod Matiašovým vrchom“

Pridané:
27.6.2018

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Pridané:
27.6.2018

Regionálna veterinárna a potravinová správa.

Pridané:
18.6.2018

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pridané:
13.6.2018

Návrh VZN: o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v Novej Bani, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/2015 zo dňa 22.1.2015

Pridané:
13.6.2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

Pridané:
13.6.2018

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
4.6.2018

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
30.5.2018

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
30.5.2018

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
30.5.2018

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
30.5.2018

Obchodná verejná súťaž

Pridané:
30.5.2018

Obchodná verejná súťaž

Pridané:
30.5.2018

Obchodná verejná súťaž

Pridané:
30.5.2018

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pridané:
21.5.2018
Strana:1234Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881