en
Neprehliadnite


Elektronická úradná tabuľa

Strana:12345...9

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Pridané:
1.3.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Pridané:
1.3.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Pridané:
26.2.2021

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Pridané:
25.2.2021

Záznam z vyhodnotenia predložených návrhov k zverejnenej obchodnej verejnej súťaži mesta

Pridané:
23.2.2021

obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určeného najmä na kancelárske účely a poskytovanie služieb

Pridané:
17.2.2021

Zverejnenie podľa § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. – Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Pridané:
11.2.2021

Akčný plán mesta Nová Baňa na roky 2021 - 2022

Pridané:
9.2.2021

N á v r h VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. …/2021 zo dňa ......... o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva

Pridané:
9.2.2021

Oznam - dotazník

Pridané:
21.1.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na zriadenie vodnej stavby

Pridané:
21.1.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na zriadenie vodnej stavby

Pridané:
21.1.2021

Obchodná verejná súťaž

Pridané:
4.1.2021

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová Baňa č. 13/2020 zo dňa 29. 12. 2020 o opatrovateľskej službe

Pridané:
30.12.2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 14/2020 zo dňa 29.12.2020 o udržiavaní čistoty na území mesta Nová Baňa

Pridané:
30.12.2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 15/2020 zo dňa 29.12.2020 o udržiavaní a ochrane verejnej zelene na území mesta Nová Baňa

Pridané:
30.12.2020

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2021 - 2027 aktualizované

Pridané:
14.12.2020

Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb k 31. 12. 2020

Pridané:
14.12.2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 12/2020 o podmienkach prideľovania a nájmu bytov postavených s podporou štátu - KBV Hrádza - BYTOVÝ DOM A2 NB zo dňa 19. 11. 2020

Pridané:
8.12.2020

Petícia ulica Podhorská – oznámenie o vybavení

Pridané:
8.12.2020

Štatistické zisťovanie RU

Pridané:
4.12.2020

Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie 9.12.2020

Pridané:
3.12.2020

Pozvánka na zasadnutie komisie rozvoja, bytovej a sociálnej 8.12.2020

Pridané:
1.12.2020

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytového priestoru určeného najmä na kancelárske účely a poskytovanie služieb

Pridané:
26.11.2020

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na skladové účely, kancelárske účely a poskytovanie služieb

Pridané:
26.11.2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 11/2020 zo dňa 19.11.2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

Pridané:
24.11.2020

Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie 27.11.2020

Pridané:
23.11.2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 12/2020 o podmienkach prideľovania a nájmu bytov postavených s podporou štátu – KBV Hrádza – BYTOVÝ DOM A2 NB zo dňa 19. 11. 2020

Pridané:
20.11.2020

Pozvánka na zasadnutie komisie rozvoja, bytovej a sociálnej 25.11.2020

Pridané:
20.11.2020

Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 25. 11. 2020

Pridané:
16.11.2020
Strana:12345...9Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800