en
Neprehliadnite


Elektronická úradná tabuľa

Strana:12345...10

Obchodná verejná súťaž na prevod vlastníctva majetku

Pridané:
13.5.2021

Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 19. 5. 2021

Pridané:
12.5.2021

Návrh: Záverečný účet Mesta Nová Baňa za rok 2020

Pridané:
10.5.2021

Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie 13.5.2021

Pridané:
6.5.2021

Pozvánka na zasadnutie komisie dopravy 7.5.2021

Pridané:
5.5.2021

obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na kancelárske účely, reštauračné účely alebo poskytovanie služieb

Pridané:
30.4.2021

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
26.4.2021

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Pridané:
20.4.2021

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE

Pridané:
19.4.2021

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE

Pridané:
19.4.2021

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadenie mesta Nová Baňa č.3/2020 zo dňa 13.05.2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa.

Pridané:
12.4.2021

Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie č. ........../2021 o prevode vlastníctva bytov vo vlastníctve mesta Nová Baňa

Pridané:
12.4.2021

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
12.4.2021

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
12.4.2021

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
12.4.2021

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
12.4.2021

Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie 15.4.2021

Pridané:
12.4.2021

Pozvánka na zasadnutie komisie rozvoja, bytovej a sociálnej 7.4.2021

Pridané:
30.3.2021

Zákonné povinnosti chovatela zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2021 - upozornenie

Pridané:
29.3.2021

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
29.3.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Pridané:
25.3.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Pridané:
18.3.2021

Záznam z vyhodnotenia elektronickej aukcie k zverejnenej obchodnej verejnej súťaži mesta Nová Baňa zo dňa 10.3.2021

Pridané:
17.3.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Pridané:
15.3.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Pridané:
8.3.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Pridané:
1.3.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Pridané:
1.3.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Pridané:
26.2.2021

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Pridané:
25.2.2021

obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určeného najmä na kancelárske účely a poskytovanie služieb

Pridané:
17.2.2021
Strana:12345...10Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800