en
Neprehliadnite


Úradná tabuľa

Strana:123

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh SD „ Územný plán obce Tekovská Breznica“

Pridané:
11.7.2018

Zber nebezpečných odpadov

Pridané:
27.6.2018

Verejná vyhláška Doručenie rozhodnutia o umiestnení stavby: „ 9536- Nová Baňa – Pod Matiašovým vrchom, zahustenie TS pod Matiašovým vrchom“

Pridané:
27.6.2018

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Pridané:
27.6.2018

Regionálna veterinárna a potravinová správa.

Pridané:
18.6.2018

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pridané:
13.6.2018

Návrh VZN: o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v Novej Bani, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/2015 zo dňa 22.1.2015

Pridané:
13.6.2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

Pridané:
13.6.2018

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
4.6.2018

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
30.5.2018

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
30.5.2018

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
30.5.2018

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
30.5.2018

Obchodná verejná súťaž

Pridané:
30.5.2018

Obchodná verejná súťaž

Pridané:
30.5.2018

Obchodná verejná súťaž

Pridané:
30.5.2018

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pridané:
21.5.2018

Zber nebezpečných odpadov

Do zmeny navrhovanej činnosti je možné nahliadnuť v kancelárii č. 14, Mestského úradu Nová Baňa alebo na https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zber-nebezpecnych-odpadov Dotknutá obec – mesto zverejňuje oznámenie spôsobom v mieste obvyklým. Podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov môže verejnosť doručiť na Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov. Ďalej v prílohe:

Pridané:
10.5.2018

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 16. 5. 2018

Pridané:
9.5.2018

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku na ulici Školskej 25, súp.č. 47, na poschodí v Novej Bani

Pridané:
18.4.2018

Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pridané:
17.4.2018

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Pridané:
17.4.2018

Obchodná verejná súťaž

Pridané:
16.4.2018

Zaburinenie pozemkov

Pridané:
16.4.2018

Záverečný účet mesta k 31.12.2017

Pridané:
13.4.2018

Oznámenie o dražbe

Pridané:
10.4.2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Zákazka na uskutočnenie prác nie bežne dostupných na trhu: „Výmena okien v objekte Bernolákova 13“ Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 16.4.2018 o 12:00. Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do podateľne na adresu Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa v zalepenej obálke označenej „Súťaž – neotvárať“ a heslom „Výmena okien v objekte Bernolákova 13“ do lehoty určenej na predkladanie ponúk.

Pridané:
6.4.2018

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
29.3.2018

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
28.3.2018

Informovanie občanov, vlastníkov pozemkov o kontrole a prípadnom odstraňovaní a okliesňovaní stromov a iných porastov pod elektrickými vedeniami v december 2017 až marec 2018 spoločnosťou SSE-D, a.s.

Pridané:
12.12.2017
Strana:123Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881