en
Neprehliadnite


Úradná tabuľa

Strana:123

Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0947 Stredný tok Hrona do národného zoznamu území európskeho významu

Pridané:
20.4.2017

Územný plán mesta Žarnovica – strategický dokument

Pridané:
20.4.2017

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
19.4.2017

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
19.4.2017

Návrh: VZN mesta Nová Baňa o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

Pridané:
11.4.2017

Záverečný účet Mesta Nová Baňa za rok 2016

Pridané:
10.4.2017

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
4.4.2017

oznámenie stavebného konania, ktoré má povahu verejnej vyhlášky na stavbu ZS a RR bod Nová Baňa-Štúrova ZC – NOV, na bytovom dome súp. č. 789 parc. č. 179/1 pre Slovak telekom ul. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava

Pridané:
4.4.2017

Zverejnenie zámeru na predaj nehnuteľného majetku Mesta Nová Baňa č. 3/2017

Pridané:
29.3.2017

Stavebné povolenie, ktoré má povahu verejnej vyhlášky na stavbu Základňová stanica verejnej komunikačnej siete ZC NBA-B v katastrálnom území Nová Baňa parc. č. 4453

Pridané:
28.3.2017

Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pridané:
22.3.2017

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku

Pridané:
22.3.2017

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
10.3.2017

Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pridané:
9.3.2017

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
3.3.2017

Oznámenie o dražbe

Pridané:
3.3.2017

Oznámenie o cene pre kanalizáciu a ČOV Tajch na roky 2017 – 2021

Pridané:
2.3.2017

Verejná vyhláška o údržbe priestorov pod elektrickými vedeniami

Pridané:
28.2.2017

Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pridané:
28.2.2017

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku

Pridané:
22.2.2017

Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pridané:
14.2.2017

Zápis z vyhodnotenia cenových ponúk

Pridané:
10.2.2017

Oznámenie o opakovanej dražbe

Pridané:
10.2.2017

Zápis z vyhodnotenia cenových ponúk

Pridané:
27.1.2017

Zverejnenie zámeru na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľného majetku Mesta Nová Baňa č. 7/2016

Pridané:
22.12.2016

Mesto Nová Baňa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prevod vlastníctva majetku

Pridané:
22.12.2016

Mesto Nová Baňa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prevod vlastníctva majetku

Pridané:
22.12.2016

Mesto Nová Baňa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prevod vlastníctva majetku

Pridané:
22.12.2016

Oznámenie o dražbe

Pridané:
15.12.2016

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
13.12.2016
Strana:123Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881