en
Neprehliadnite


Úradná tabuľa

Strana:123

Upovedomenie o začatí exekúcie

Miroslav Suchý

Pridané:
30.5.2017

Strategický dokument PHSR obce Malá Lehota na roky 2014 – 2022

Pridané:
26.5.2017

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa formou priameho nájmu

Pridané:
26.5.2017

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa formou priameho nájmu

Pridané:
26.5.2017

Záznam z vyhodnotenia predložených cenových ponúk

Pridané:
18.5.2017

Návrh VZN o rozpočtových pravidlách

Pridané:
18.5.2017

Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Pridané:
9.5.2017

Oznámenie o opakovanej dražbe

Pridané:
3.5.2017

Oznámenie o opakovanej dražbe

Pridané:
3.5.2017

Oznámenie o opakovanej dražbe

Pridané:
3.5.2017

Oznámenie o opakovanej dražbe

Pridané:
3.5.2017

Zaburinenie poľnohospodárskych pozemkov – upozornenie Okresného úradu Žiar nad Hronom

Pridané:
28.4.2017

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa formou priameho nájmu – zámer mesta Nová Baňa č. 5/2017

Pridané:
25.4.2017

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa formou priameho nájmu – zámer mesta Nová Baňa č. 2/2017

Pridané:
25.4.2017

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa formou priameho nájmu – zámer mesta Nová Baňa č. 4/2017

Pridané:
25.4.2017

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
25.4.2017

Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0947 Stredný tok Hrona do národného zoznamu území európskeho významu

Pridané:
20.4.2017

Územný plán mesta Žarnovica – strategický dokument

Pridané:
20.4.2017

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
19.4.2017

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
19.4.2017

Návrh: VZN mesta Nová Baňa o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

Pridané:
11.4.2017

Záverečný účet Mesta Nová Baňa za rok 2016

Pridané:
10.4.2017

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
4.4.2017

oznámenie stavebného konania, ktoré má povahu verejnej vyhlášky na stavbu ZS a RR bod Nová Baňa-Štúrova ZC – NOV, na bytovom dome súp. č. 789 parc. č. 179/1 pre Slovak telekom ul. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava

Pridané:
4.4.2017

Zverejnenie zámeru na predaj nehnuteľného majetku Mesta Nová Baňa č. 3/2017

Pridané:
29.3.2017

Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pridané:
22.3.2017

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku

Pridané:
22.3.2017

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
10.3.2017

Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pridané:
9.3.2017

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
3.3.2017
Strana:123Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881