en
Neprehliadnite


Elektronická úradná tabuľa

Strana:123456

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
18.2.2020

Zverejnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti "Rozšírenie výrobného areálu f. Tristone Flowtech Slovakia"

Pridané:
18.2.2020

Zverejnenie podľa § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. – Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov mesta Nová Baňa za rok 2019

Pridané:
14.2.2020

obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytového priestoru – garážové státie

Pridané:
10.2.2020

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. ....../2020 zo dňa 19.02.2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa.

Pridané:
4.2.2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2020

Pridané:
4.2.2020

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
4.2.2020

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
4.2.2020

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
4.2.2020

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
4.2.2020

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
4.2.2020

Obchodná verejná súťaž nebytových priestorov určeného najmä na kancelárske účely a poskytovanie služieb

Pridané:
4.2.2020

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
22.1.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na líniovú stavbu: „8103 – Nová Baňa –Horné Hámre – 22 kV prepoj VNV č. 456 a č. 378“

Pridané:
20.1.2020

Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 21. 1. 2020

Pridané:
10.1.2020

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
9.1.2020

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
9.1.2020

Verejná vyhláška - Zmena prístavby skladovej haly na výrobnú halu

Pridané:
19.12.2019

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
18.12.2019

VÝZVA VEREJNÁ VYHLÁŠKA

vyzývame všetkých vlastníkov (správcov, nájomcov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, v termíne do 12.1.2020.

Pridané:
18.12.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
16.12.2019

Pozvánka na zasadnutie komisie komisie rozvoja, bytovej a sociálnej 18.12.2019

Pridané:
14.12.2019

Petícia proti zmene územného plánu mesta - odpoveď

Pridané:
9.12.2019

Uznesenie zo dňa 4.12.2019. MsZ schvaľuje variant C projektového zámeru pre vznik Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) na základe výzvy IRO-PO2-SC212-PZ-2019-13 za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti

Pridané:
5.12.2019

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce Horné Hámre

Pridané:
5.12.2019

Rozhodnutie OU-ZC-OSZP-2019/000831-29 Žarnovica, zverejnené verejnou vyhláškou.

Pridané:
4.12.2019

Rozhodnutie OU-PD-OSZP-2019/027705-204 Prievidza, zverejnené verejnou vyhláškou

Pridané:
4.12.2019

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
3.12.2019

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č.../2019 zo dňa 18.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa

Pridané:
3.12.2019

Pozvánka na zasadnutie komisie dopravy 10.12.2019

Pridané:
3.12.2019
Strana:123456Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800