en
Neprehliadnite


Úradná tabuľa

Strana:1234

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
26.7.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
26.7.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
26.7.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
26.7.2019

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytového priestoru

Pridané:
23.7.2019

Upovedomenie o začatí správneho konania na úseku ochrany prírody

Pridané:
23.7.2019

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
22.7.2019

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
22.7.2019

Záznam z vyhodnotenia obchodných verejných súťaží OVS 3 a OVS 4

Pridané:
10.7.2019

Oznam - čiastočné uzávierky miestnych komunikácií

Pridané:
8.7.2019

Dražobná vyhláška

Pridané:
21.6.2019

Záznam z vyhodnotenia predložených návrhov k verejnej obchodnej súťaži

Pridané:
21.6.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta

Pridané:
19.6.2019

Oznámenie

Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach

Pridané:
18.6.2019

Oznámenie

Zisťovanie EHIS (Európske zisťovanie o zdraví)

Pridané:
18.6.2019

Oznámenie o dražbe

Pridané:
6.6.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. ...../2019 o poskytovaní služby –sociálny taxík na území mesta Nová Baňa

Pridané:
31.5.2019

Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu, Tajch

Pridané:
31.5.2019

Oznámenie o opakovanej dražbe

Pridané:
31.5.2019

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
31.5.2019

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
31.5.2019

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
31.5.2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

Pridané:
31.5.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta

Pridané:
23.5.2019

Zverejnenie podľa § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. - Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018-opravné

Pridané:
20.5.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
20.5.2019

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
20.5.2019

nájom nebytového priestoru v budove súp. č. 36, na ulici Bernolákovej č. 11 v Novej Bani

Pridané:
13.5.2019

Nájom nebytového priestoru v budove súp. č. 47, na ulici Školskej č. 25 v Novej Bani

Pridané:
13.5.2019

Prieskum nezávislej výskumnej spoločnosti MEDIAN SK, s.r.o., Bratislava

Pridané:
7.5.2019
Strana:1234Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881