en
Neprehliadnite


Elektronická úradná tabuľa

Strana:123456

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
13.8.2019

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytového priestoru

Pridané:
12.8.2019

Návrh všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o poskytovaní služby –sociálny taxík na území mesta Nová Baňa

Pridané:
2.8.2019

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o poskytovaní služby: opatrovateľská služba na území mesta Nová Baňa

Pridané:
2.8.2019

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
2.8.2019

Obchodná verejná súťaž

Pridané:
26.7.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
26.7.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
26.7.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
26.7.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
26.7.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
26.7.2019

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytového priestoru

Pridané:
23.7.2019

Upovedomenie o začatí správneho konania na úseku ochrany prírody

Pridané:
23.7.2019

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
22.7.2019

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
22.7.2019

Záznam z vyhodnotenia obchodných verejných súťaží OVS 3 a OVS 4

Pridané:
10.7.2019

Oznam - čiastočné uzávierky miestnych komunikácií

Pridané:
8.7.2019

Dražobná vyhláška

Pridané:
21.6.2019

Záznam z vyhodnotenia predložených návrhov k verejnej obchodnej súťaži

Pridané:
21.6.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta

Pridané:
19.6.2019

Oznámenie

Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach

Pridané:
18.6.2019

Oznámenie

Zisťovanie EHIS (Európske zisťovanie o zdraví)

Pridané:
18.6.2019

Oznámenie o dražbe

Pridané:
6.6.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. ...../2019 o poskytovaní služby –sociálny taxík na území mesta Nová Baňa

Pridané:
31.5.2019

Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu, Tajch

Pridané:
31.5.2019

Oznámenie o opakovanej dražbe

Pridané:
31.5.2019

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
31.5.2019

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
31.5.2019

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
31.5.2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

Pridané:
31.5.2019
Strana:123456Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800