en
Neprehliadnite


Elektronická úradná tabuľa

Strana:12345678...10

Územný plán mesta Nová Baňa, zmeny a doplnky č. 1 - Strategický dokument

Pridané:
30.6.2020

Mesto Nová Baňa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku

Pridané:
30.6.2020

Mesto Nová Baňa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie nájomnej zmluvy

Pridané:
30.6.2020

Mesto Nová Baňa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prevod vlastníctva majetku

Pridané:
30.6.2020

Mesto Nová Baňa obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na skladové účely, kancelárske účely a poskytovanie služieb

Pridané:
29.6.2020

Mesto Nová Baňa obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku

Pridané:
26.6.2020

pozvánka na zasadnutie Komisie územného plánu, životného prostredia a majetku

Pridané:
26.6.2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 6 /2020 zo dňa 17.6.2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v Novej Bani, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/2018 zo dňa 27.6.2018.

Pridané:
19.6.2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 5/2020 zo dňa 17.06.2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len "VZN") podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridané:
19.6.2020

Zmeny a doplnky č. 1 – Územný plán mesta Nová Baňa“

Pridané:
18.6.2020

Obchodná verejná súťaž

Pridané:
9.6.2020

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. ..../2020 zo dňa 17.06.2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len "VZN") podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridané:
2.6.2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2020

Pridané:
1.6.2020

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. ......./2020 zo dňa 17.6.2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v Novej Bani, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/2018 zo dňa 27.6.2018

Pridané:
29.5.2020

Záznam z vyhodnotenia predloženého návrhu k zverejnenej obchodnej verejnej súťaži mesta

Pridané:
29.5.2020

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na reštauračné účely,

Pridané:
11.5.2020

obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených na kancelárske účely

Pridané:
5.5.2020

Verejná vyhláška - rozhodnutie o prerušení konania

Pridané:
30.4.2020

Záverečný účet Mesta Nová Baňa za rok 2019

Pridané:
28.4.2020

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na kancelárske účely a poskytovanie služieb

Pridané:
24.4.2020

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na skladové účely, kancelárske účely a poskytovanie služieb

Pridané:
24.4.2020

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Pridané:
24.4.2020

Pozvánka na zasadnutie komisie komisie rozvoja, bytovej a sociálnej 20.4.2019

Pridané:
14.4.2020

Žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie dokladov - VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Odpoveď

Pridané:
8.4.2020

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
7.4.2020

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

Pridané:
7.4.2020

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
6.4.2020

ČOV Tajch Nová Baňa– vyhodnotenie štandardov kvality vody

Pridané:
23.3.2020

Vyhlásenie mimoriadnej situácie uznesením Vlády SR

Pridané:
12.3.2020

Vyhláška: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Pridané:
10.3.2020
Strana:12345678...10Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800