en
Neprehliadnite


Elektronická úradná tabuľa

Strana:123456789

ČOV Tajch Nová Baňa– vyhodnotenie štandardov kvality vody

Pridané:
23.3.2020

Vyhlásenie mimoriadnej situácie uznesením Vlády SR

Pridané:
12.3.2020

Vyhláška: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Pridané:
10.3.2020

Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 17. 3. 2020

Pridané:
10.3.2020

Oznámenie o dražbe

Pridané:
28.2.2020

Verejná vyhláška – výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov podľa obsahu v prílohe (VN 456 NN).

Pridané:
25.2.2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/2020 zo dňa 19.02.2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa

Pridané:
24.2.2020

Stavebné povolenie: „8103 – Nová Baňa –Horné Hámre – 22 kV prepoj VNV č. 456 a č. 378“

Pridané:
21.2.2020

Pozvánka na Zasadnutie Komisie rozvoja, bytovej a sociálnej pri MsZ 24.2.2020

Pridané:
21.2.2020

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
19.2.2020

Povinnosti chovateľa zvierat v roku 2020 - Informačný materiál o zákonných povinnostiach chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti

Pridané:
18.2.2020

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
18.2.2020

Zverejnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti "Rozšírenie výrobného areálu f. Tristone Flowtech Slovakia"

Pridané:
18.2.2020

Zverejnenie podľa § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. – Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov mesta Nová Baňa za rok 2019

Pridané:
14.2.2020

obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytového priestoru – garážové státie

Pridané:
10.2.2020

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. ....../2020 zo dňa 19.02.2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa.

Pridané:
4.2.2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2020

Pridané:
4.2.2020

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
4.2.2020

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
4.2.2020

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
4.2.2020

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
4.2.2020

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
4.2.2020

Obchodná verejná súťaž nebytových priestorov určeného najmä na kancelárske účely a poskytovanie služieb

Pridané:
4.2.2020

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
22.1.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na líniovú stavbu: „8103 – Nová Baňa –Horné Hámre – 22 kV prepoj VNV č. 456 a č. 378“

Pridané:
20.1.2020

Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 21. 1. 2020

Pridané:
10.1.2020

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
9.1.2020

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
9.1.2020

Verejná vyhláška - Zmena prístavby skladovej haly na výrobnú halu

Pridané:
19.12.2019

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
18.12.2019
Strana:123456789Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800