en
Neprehliadnite


Elektronická úradná tabuľa

Strana:123456789

VÝZVA VEREJNÁ VYHLÁŠKA

vyzývame všetkých vlastníkov (správcov, nájomcov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, v termíne do 12.1.2020.

Pridané:
18.12.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
16.12.2019

Pozvánka na zasadnutie komisie komisie rozvoja, bytovej a sociálnej 18.12.2019

Pridané:
14.12.2019

Petícia proti zmene územného plánu mesta - odpoveď

Pridané:
9.12.2019

Uznesenie zo dňa 4.12.2019. MsZ schvaľuje variant C projektového zámeru pre vznik Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) na základe výzvy IRO-PO2-SC212-PZ-2019-13 za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti

Pridané:
5.12.2019

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce Horné Hámre

Pridané:
5.12.2019

Rozhodnutie OU-ZC-OSZP-2019/000831-29 Žarnovica, zverejnené verejnou vyhláškou.

Pridané:
4.12.2019

Rozhodnutie OU-PD-OSZP-2019/027705-204 Prievidza, zverejnené verejnou vyhláškou

Pridané:
4.12.2019

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
3.12.2019

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č.../2019 zo dňa 18.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa

Pridané:
3.12.2019

Pozvánka na zasadnutie komisie dopravy 10.12.2019

Pridané:
3.12.2019

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva

Pridané:
3.12.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
2.12.2019

Rozhodnutie, verejná vyhláška

Pridané:
28.11.2019

Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie 2.12.2019

Pridané:
28.11.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 6/2019 zo dňa 20.11.2019 o dani z nehnuteľností

Pridané:
22.11.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 7/2019 zo dňa 20.11.2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pridané:
22.11.2019

Predloženie projektového zámeru pre vznik Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) na základe výzvy IRO-PO2-SC212-PZ-2019-13 za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti

Pridané:
21.11.2019

Verejná vyhláška

Pridané:
21.11.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
21.11.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
11.11.2019

Obchodná verejná súťaž

Nájom nebytových priestorov v budove súp. č. 47, na ulici Školskej č. 25

Pridané:
7.11.2019

Obchodná verejná súťaž

Nájom nebytových priestorov v budove súp.č. 36, na ulici Bernolákovej č. 11

Pridané:
7.11.2019

Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie 13.11.2019

Pridané:
7.11.2019

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pridané:
5.11.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí konania zmeny stavby pred jej dokončením s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania dopravnej stavby: "Rozšírenie spevnených plôch na Školskej ulici"

Pridané:
5.11.2019

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o dani z nehnuteľností

Pridané:
5.11.2019

Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 13. 11. 2019

Pridané:
5.11.2019

Roľan, spol. s r.o., Horná Ždáňa - Pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek, umiestnenie koš

Pridané:
18.10.2019

POZVÁNKA na zasadnutie komisie dopravy pri Mestskom zastupiteľstve v Novej Bani, ktoré sa bude konať dňa 23.10.2019 (t.j. streda) o 15:30 hod. v malej zasadačke na 1. poschodí Mestského úradu.

Pridané:
18.10.2019
Strana:123456789Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800