en
Neprehliadnite


Elektronická úradná tabuľa

Strana:1...56789

Zverejnenie zámeru previesť – zameniť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
9.4.2019

Nahlasovanie spaľovania horľavých látok

Pridané:
3.4.2019

Záznam z vyhodnotenia predloženej cenovej ponuky

Pridané:
28.3.2019

Oznámenie o začatí obstarávania "Územného plánu mesta Nová Baňa - Zmeny a doplnky č. 1

Pridané:
27.3.2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Jána Zemana

Pridané:
25.3.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodn

Pridané:
19.3.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
19.3.2019

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č....../2019 zo dňa ............ o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa

Pridané:
12.3.2019

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
12.3.2019

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na akcie Prima banky

Pridané:
8.3.2019

Koncept Územný plán mesta Žarnovica -Správa o hodnotení SD

Pridané:
7.3.2019

Územný plán mesta Žarnovica, zmeny a doplnky č. 7

Pridané:
7.3.2019

Zákonné povinnosti chovateľov zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2019

Pridané:
4.3.2019

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom informuje - Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2019 - upozornenie.

Pridané:
25.2.2019

Komunitný plán

Pridané:
18.2.2019

Zverejnenie podľa § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. - Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.

Pridané:
15.2.2019

Návrh – Doplnok č. ....../2019 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č. 9/2015 zo dňa 16.12.2015 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa

Pridané:
12.2.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. /2019 o verejnom poriadku.

Pridané:
12.2.2019

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky

Pridané:
12.2.2019

Výzva na predkladanie cenovej ponuky- prieskum trhu

„WIFI pre Teba v meste Nová Baňa“.

Pridané:
8.2.2019

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa

Pridané:
8.2.2019

Výzva na predkladanie cenovej ponuky- prieskum trhu

vypracovanie dokumentácie „Územný plán mesta Nová Baňa – Zmeny a doplnky č. 1 – aktualizácia

Pridané:
8.2.2019

Návrh na využitie Podnikateľského centra

Pridané:
7.2.2019

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Pridané:
30.1.2019

RVPS Žiar nad Hronom informuje Informácia pre registráciu farmy ošípaných, na ktorej sa môže chovať jediný kus domácej ošípanej.

Pridané:
29.1.2019

Oznámenie o dražbe

Pridané:
24.1.2019

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa

Pridané:
24.1.2019

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa

Pridané:
24.1.2019

Akčný plán mesta Nová Baňa na roky 2019-2020

Pridané:
21.1.2019

Verejná vyhláška vyzývame všetkých vlastníkov (správcov, nájomcov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov.

Pridané:
18.1.2019
Strana:1...56789Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800