en
Neprehliadnite


Archív VO TS

Zobraziť dokumenty za rok: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

„ Nákup motorovej nafty pre Technické služby mesta Nová Baňa “

Pridané:
6.11.2019

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

„Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ul. Nad Hrádzou, Nová Baňa“

Pridané:
6.11.2019

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

„Rozšírenie systému verejného osvetlenia a elektrická prípojka v meste Nová Baňa“

Pridané:
6.11.2019

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

„DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU A ZABEZPEČENÍM DISTRIBUČNÝCH SLUŽIEB – TS mesta Nová Baňa”

Pridané:
6.11.2019

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

„Nákup ontajnerov s hákovým systémom nakladania a stacionárneho lisu so zásobníkom“

Pridané:
6.11.2019

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ul. Hviezdoslavova“ Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 11.10.2019 o 12:00 hod.. Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne na adresu: Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa v zalepenej obálke označenej „Súťaž – neotvárať“ a heslo „Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ul. Hviezdoslavova“

Pridané:
22.10.2019

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác „Vybudovanie vstupných vchodov k bytovému domu č. 46 a obslužnej komunikácii ku kanalizácii“ Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 23.09.2019 o 12:00 hod.. Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne na adresu: Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa v zalepenej obálke označenej „Súťaž – neotvárať“ a heslo „Vybudovanie vstupných vchodov k bytovému domu č. 46 a obslužnej komunikácii ku kanalizácii“

Pridané:
24.9.2019

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác „Rozšírenie spevnených plôch na Školskej ulici“ Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 12.07.2019 o 12:00 hod.. Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne na adresu: Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa v zalepenej obálke označenej „Súťaž – neotvárať“ a heslo „Rozšírenie spevnených plôch na Školskej ulici“

Pridané:
13.9.2019

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác „Oprava existujúcich úsekov miestnych komunikácii – Záhrbská, Tajch, Kútovská“ Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 14.06.2019 o 14:00 hod.. Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne na adresu: Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa v zalepenej obálke označenej „Súťaž – neotvárať“ a heslo „Oprava existujúcich úsekov miestnych komunikácii – Záhrbská, Tajch, Kútovská“

Pridané:
13.9.2019

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác „Oprava výtlkov MK v kat. území mesta Nová Baňa“ Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 15.04.2019 o 14:00 hod.. Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne na adresu: Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa v zalepenej obálke označenej „Súťaž – neotvárať“ a heslo „Oprava výtlkov MK v kat. území mesta Nová Baňa“

Pridané:
13.9.2019Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881