en
Neprehliadnite


Všeobecné záväzné nariadenia


Strana:12
OblasťNázovPridanéPrevziať
ŠkolstvoVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2019 zo dňa 17.6.2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa23.08.2019Prevziať dokument (PDF)
Verejný poriadokVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/2019 o verejnom poriadku.3.06.2019Prevziať dokument (PDF)
DopravaVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 2/2019 zo dňa 24.04.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa7.05.2019Prevziať dokument (PDF)
ŠkolstvoVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2018 zo dňa 19.12.2018 o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva7.01.2019Prevziať dokument (PDF)
TrhoviskoVšeobecné záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 2/2018 zo dňa 19.09.2018 o trhovom poriadku pre príležitostný trh17.10.2018Prevziať dokument (PDF)
CintorínVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/2018 zo dňa 27.6.2018 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v Novej Bani, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/2015 zo dňa 22.1.201528.06.2018Prevziať dokument (PDF)
BytyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 4/2017 o podmienkach prideľovania a nájmu bytov postavených s podporou štátu zo dňa 13.12.20172.01.2018Prevziať dokument (PDF)
RozpočetVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 2/2017 zo dňa 24.7.2017 o rozpočtových pravidlách24.07.2017Prevziať dokument (PDF)
Odpadové hospodárstvoVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/2017 zo dňa 6.7.2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi2.08.2017Prevziať dokument (PDF)
BytyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 10/2015 o podmienkach prideľovania a nájmu bytov postavených s podporou štátu zo dňa 16.12.201528.01.2016Prevziať dokument (PDF)
Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 6/2015 zo dňa 16. 12. 2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady28.01.2016Prevziať dokument (PDF)
ŠkolstvoVšeobecné záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 7/2015 zo dňa 16.12.2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky21.01.2016Prevziať dokument (PDF)
TrhoviskoVšeobecné záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 5/2015 zo dňa 18.11.2015 o trhovom poriadku pre Trhovisko v Novej Bani25.11.2015Prevziať dokument (PDF)
TrhoviskoVšeobecné záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 4 /2015 zo dňa 18.11.2015 o trhovom poriadku pre príležitostné trhy v Centre voľného času Nová Baňa25.11.2015Prevziať dokument (PDF)
TrhoviskoVšeobecné záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2015 zo dňa 18.11.2015 o trhovom poriadku pre príležitostný trh Novobanský jarmok25.11.2015Prevziať dokument (PDF)
TrhoviskoVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 2/2015 zo dňa 18.11.2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach25.11.2015Prevziať dokument (PDF)
Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 4/2014 zo dňa 15.12.2014 o dani z nehnuteľností1.01.2015Prevziať dokument (PDF)
Územný plánVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2014 o záväzných častiach územného plánu mesta Nová Baňa zo dňa 22.10.201414.11.2014Prevziať dokument (PDF)
Územný plánVšeobecne záväzného nariadenie mesta Nová Baňa č.7/2013 zo dňa 11.12.2013, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok20.01.2014Prevziať dokument (PDF)
Územný plánVšeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č. 5/2013 zo dňa 11.12.2013, o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou a priklad20.01.2014Prevziať dokument (PDF)
Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2013 zo dňa 11.12.2013, ktorým sa dopĺňa a mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 7/2012 zo dňa 13.12.2012 o miestnych daniach20.01.2014Prevziať dokument (PDF)
Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 7/2012 zo dňa 13.12.2012 o miestnych daniach17.12.2012Prevziať dokument (PDF)
Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 2/2012 zo dňa 29. 3. 2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 zo dňa 11.3.201116.04.2012Prevziať dokument (PDF)
BytyVZN č. 4/1996 o vyhradení dokončených bytov v bytovom dome "Nová Baňa Hrádza A5"30.01.2012Prevziať dokument (PDF)
BytyVZN č. 7/2000 o hospodárení s bytovým fondom30.01.2012Prevziať dokument (PDF)
BytyVZN zo dňa 25.11.1992 o hospodárení s bytovým fondom30.01.2012Prevziať dokument (PDF)
Dotácie a príspevkyVŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č.7/2011 o dotáciách zo dňa 25. 8. 20115.09.2011Prevziať dokument (PDF)
Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/2011 zo dňa 11. 3. 2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva16.03.2011Prevziať dokument (PDF)
OpatrovateľstvoVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 17/2008 zo dňa 10.12.2008 v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č. 15/2009 zodňa 16.12.2009 o opatrovateľskej službe4.01.2010Prevziať dokument (PDF)
OpatrovateľstvoVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 15/2009 zo dňa 16.12.2009 o opatrovateľskej službe - zmena4.01.2010Prevziať dokument (PDF)
12Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881