en
Neprehliadnite


Objednávky mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12345...11
Č.obj.Popis objednávky / Dodávateľ, IČOSumaZverejnené
12/2000205

Objednávame si u Vás opravu zatekajúcej strechy na budove radnice - Bernolákova 2, Nová Baňa .

Holý Anton, ml. - KLAMPIARSTVO, IČO: 33337641
500.00 €20.10.2020
12/2000204

Objednávame si u Vás revíziu a servis zabezpečovacieho zariadenia v priestoroch Mestskej knižnice.

EZS Servis Budinský
60.00 €16.10.2020
12/2000203

Objednávame si u Vá odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia v objekte - Bernolákova 2, Nová Baňa, podzemné priestory - radničná vináreň.

Škvarka Ján, ELEKTRO-MUSIC, IČO: 14211734
253.76 €16.10.2020
12/2000202

Na základe cp objednávam:

sakira, s.r.o., IČO: 50783050
133.70 €15.10.2020
12/2000201

Objednávame si u Vás tlač obojstranných letákov - sociálne služby v počte 1400 ks v rozmere A5.

NOBA s.r.o., IČO: 36020192
193.20 €15.10.2020
12/2000200

Na základe cp objednávam opravu tlačiarne

TOPICO s.r.o., IČO: 44392010
378.00 €15.10.2020
12/2000199

Objednávame si u Vás vypracovanie geometrického plánu na odčlenenie časti pozemku C KN parc. č. 99/1 - zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 290 m2 v zmysle prijatého uznesenia MsZ č. 100/2020, ktorým MsZ schválilo spôsob prevodu nehnuteľností podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťažou - formou výberu víťaza elektronickou aukciou.

Peniažka Juraj, Geoslužba, IČO: 12606103
125.00 €14.10.2020
12/2000198

Objednávame si u Vás vypracovanie geometrického plánu na odčlenenie časti pozemku E KN parc. č. 5072/102 – orná pôda o celkovej výmere 11.096 m2 (Horné lúky, ul. Železničný rad) v rozsahu cca. 4.500 m2 v zmysle prijatého uznesenia MsZ č. 98/2020, ktorým MsZ schválilo spôsob prevodu nehnuteľnosti - uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj pozemku podľa § 9a, ods. 1 písm. a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťažou.

Peniažka Juraj, Geoslužba, IČO: 12606103
300.00 €12.10.2020
12/2000197

Objednávame toner HT-CF226X BK

Mokrý Milan - MM corp, IČO: 44387997
19.24 €14.10.2020
12/2000196

V zmysle dohody si u Vás objednávame propagačný materiál pre mesto Nová Baňa, s erbom mesta, nasledovne:

NOBA s.r.o., IČO: 36020192
375.00 €12.10.2020
12/2000195

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemok v zmysle GP č. 51822326-54/2020 vypracovaného geodetom Radoslavom Fodorom dňa 01.10.2020, overeného dňa 05.10.2020 pod číslom G1 - 413/2020. Novovytvorený pozemok C KN parc. č. 1624/5 - ostatná plocha o výmere 245 m2 vytvorený z pozemku E KN parc. č. 5163 - osatná plocha o celkovej výmere 4.050 m2 evidovaného na LV č. 6123. Mestský pozemok sa odpredáva z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, scelenia pozemku s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov evidovaným na LV č. 9490 a využitím pozemku na vybudovanie príjazdovej cesty k plánovanej výstavbe rodinného domu na pozemku C KN parc.č. 1624/6.

Hric Miroslav Ing.
130.00 €12.10.2020
12/2000194

Objednávame stravné lístky - jedálny kupón v počte 700 ks po 4 €

UP Slovensko, s.r.o., IČO: 31396674
2800.00 €9.10.2020
12/2000193

Objednávame si u Vás realizáciu odvodnenia šachty na ulici Kamenárskej.

Technické služby mesta, príspevková organizácia
1830.00 €7.10.2020
12/2000192

Objednávame si u Vás realizáciu opatrení proti vyliatiu potoka - ul. Mariánska.

Technické služby mesta, príspevková organizácia
2840.00 €7.10.2020
12/2000191

Velbon Videomate 438

FOTOVIDEOSHOP, s.r.o., IČO: 36638137
69.40 €6.10.2020
12/2000190

Na základe cp objednávam:

sakira, s.r.o., IČO: 50783050
1209.79 €6.10.2020
12/2000189

Na základe CP objednávam:

sakira, s.r.o., IČO: 50783050
548.00 €6.10.2020
12/2000188

Na základe cp objednávam:

sakira, s.r.o., IČO: 50783050
1016.84 €6.10.2020
12/2000187

Objednávka-hygienické potreby

Europapier Slovensko s.r.o., IČO: 31344381
195.36 €5.10.2020
12/2000186

Objednávame si u Vás realizáciu elektronickej aukcie k "3. OVS - uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku, ul. Spodná" v zmysle vami zaslanej cenovej ponuky zo dňa 16.09.2020 v cene celkom s DPH 190,00 eur.

EBIZ Consulting, s.r.o., IČO: 47151528
190.00 €2.10.2020
Strana:12345...11Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800