en
Neprehliadnite


Objednávky mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12345...10
Č.obj.Popis objednávky / Dodávateľ, IČOSumaZverejnené
11/1900196

Objednávame si u Vás statické posúdenie súčasného stavu stavebnej jamy na pozemku KNC parc. č. 491/5 v k.u. Nová Baňa a návrh riešenia statického zabezpečenia výkopu na menovanom stavebnom pozemku - z dôvodu vážneho ohrozenia (zosuvu) susedných nehnuteľností.

BB Projekt s.r.o., IČO: 44694547
13.8.2019
11/1900195

Objednávame si u Vás dodanie a inštaláciu smažiacej plynovej panvy BR120-912G/N na základe cenovej ponuky z 8.8.2019.

RM Gatro-JAZ s.r.o., IČO: 34153004
13.8.2019
11/1900194

Objednávame si u Vás vypracovanie geometrického plánu na zameranie časti pozemku C KN parc.č. 4772/1 - ostatná plocha o celkovej výmere 8.936 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odorom na LV č. 5911. Novovytvorený pozemok bude mestom Nová Baňa oplotený a zverený do správy Technickým službám mesta Nová Baňa.

Peniažka Juraj, Geoslužba, IČO: 12606103
13.8.2019
11/1900193

Objednávame si u Vás výrobu a montáž oceľovej kontštrukcie - zosilnenie stropu v m.č. 102 na akciu "Kultúrne centrum Nová Baňa" v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 12.8.2019 v termíne do 30.8.2019 v cene 2 506 eur vrátane DPH.

ZUS Servis s.r.o., IČO: 36662780
12.8.2019
11/1900192

Objednávame u Vás Kancelársky materiál

TOPICO s.r.o., IČO: 44392010
12.8.2019
11/1900191

Objednávame si u Vás terénny archeologický výskum formou zisťovacej sondáže a plošného výskumu na pozemku KN C parc. č. 553 v k.ú. Nová Baňa a ich vyhodnotenie na akciu " Banské múzeum" v cene dohodou v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 9.8.2019 v termíne do 30.8.2019.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, IČO: 00157716
9.8.2019
11/1900190

Objednávka toneru Q2612A

Mokrý Milan - MM corp, IČO: 44387997
7.8.2019
11/1900189

Objednávame stravné lístky - jedálny kupón v počte 1000 ks po 4 €

UP Slovensko, s.r.o., IČO: 31396674
7.8.2019
11/1900188

Objednávame si u Vás vypracovanie odborného stanoviska a odpovede na zadané otázky na určenie aktuálneho technického stavu" Rekonštrukcia exteriéru MŚ Nábrežná Nová Baňa" vo vzťahu k normám a vo vzťahu k zmluve o dielo z 11.9.2018 medzi objednávateľom Mestom Nová Baňa a zhotoviteľom Sport Service s.r.o. Diaková.

Snopko Peter, Ing., IČO: 52207293
7.8.2019
11/1900187

Objednávame si u Vás zabezpečenie priamych vstupov na veľkoplošnú LED obrazovku počas konania 28. ročníka Novobanského jarmoku na Námestí slobody nasledovne: dňa 27. 9. 2019 v čase od 16:00 hod. do 22:30 hod. a dňa 28. 9. 2019 v čase od 10:30 hod. do 21:30 hod.

Krajčovičová Ľubica, Ing. - LuMa, IČO: 47402369
6.8.2019
11/1900186

Objednávame si u Vás dodávku a montáž elektroinštalácie na akcii "Kultúrne centrum" v rozsahu predloženej cenovej ponuky zo dňa 1.8.2019 v sume 1606,09 eur s termínom realizácie do 30.8.2019.

ELEKTRO KOCIAN s.r.o., IČO: 47787881
1.8.2019
11/1900185

Objednávame si u Vás DVD nosič s filmom "Čo sme komu zase urobili", na deň verejného premietania dňa 28. 08. 2019 v amfiteátri Tajch v Novej Bani, v dohodnutej cene 60,00 Eur s DPH. Vstupné na videoprojekciu je zdarma.

CinemArt s.r.o., IČO: 50071254
1.8.2019
11/1900184

Objednávame si u Vás vypracovanie geometrického plánu na zameranie časti pozemku E KN parc. č. 10242 - zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1.504m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 6128. GP potrebuje mesto Nová Baňa doložiť k žiadosti o odkúpenie časti pozemku od SPF.

Peniažka Juraj, Geoslužba, IČO: 12606103
31.7.2019
11/1900183

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemok C KN parc. č. 1647/1 v zmysle GP č. 33334501-021/2019 vypracovaného geodetom Ing. Romanom Strelkom - GEOCOMP dňa 25.06.2019, overeným dňa 27.06.2019 pod číslom G1-238/2019: Pozemok C KN parc. č. 1647/1 - trvalý trávny porast o výmere 30 m2 je GP vytvorený z pozemku E KN parc. č. 5161/1 - ostatná plocha o celkovej výmere 1296 m2, evidovaného na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastíctvo mesta Nová Baňa v lokalite ul.Kamenárska.

Hric Miroslav Ing.
31.7.2019
11/1900182

Objednávame si u Vás inzerciu "1. OVS - uzatvorenie nájomnej zmluvy pasienka Fanadýb" v novinách MY ŽIARA v zmysle Vami vypracovanej cenovej ponuky 50,00 eur bez DPH.

Petit Press,a.s.divízia týždenníkov, o.z., IČO: 35790253
30.7.2019
11/1900181

Objednávame si u vás opravu- výpadok kamerovégho systému na Námestí Sv. Alžbety v Novwej Babni spôsobený búrkou (výmena Switchu).

ZASO s.r.o., IČO: 36282472
30.7.2019
11/1900180

Objednávame si u Vás DVD nosič s filmom "Z Paríža do Paríža", na deň verejného premietania dňa 04. 08. 2019 v amfiteátri Tajch v Novej Bani, v dohodnutej cene 60,00 Eur s DPH. Vstupné na videoprojekciu je zdarma.

CinemArt s.r.o., IČO: 50071254
30.7.2019
11/1900179

Objednávame u Vás Kancelársky materiál

TOPICO s.r.o., IČO: 44392010
29.7.2019
11/1900178

Objednávame si u vás update knižničného systému Clavius na rok 2019.

MS - SOFT s.r.o., IČO: 44832621
29.7.2019
11/1900177

Objednávame si u vás knihy podľa vlastného výberu.

Holá Valéria - Valery , IČO: 37146700
25.7.2019
Strana:12345...10Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881