en
Neprehliadnite


Objednávky mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12
Č.obj.Popis objednávky / Dodávateľ, IČOSumaZverejnené
12/2000002

Objednávame si u Vás vypracovanie geometrického plánu z pozemku E KN parc. č. 4536/1 - trvalý trávny porast o celkovej výmere 3.514 m2, vedený OÚ Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa a to časť pozemku v rozsahu cca 60 m2.

Peniažka Juraj, Geoslužba, IČO: 12606103
7.1.2020
12/2000001

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemky v zmysle GP č. 10935479-95/19 vypracovaného geodetom Viliamom Struhárom dňa 16.11.2019, overeného dňa 19.11.2019 pod číslom G1 - 452/2019 a to: C KN parc. č. 3993/4 - zastavaná plocha, diel 1 o výmere 29 m2, C KN parc. č. 3993/6 - záhrada, diel 2 o výmere 26 m2 a C KN parc. č. 3993/5 - záhrada, diel č. 3 o výmere 49 m2. Pozemky sú vytvorené z pozemku E KN parc. č. 5149/112 - ostatná plocha o celkovej výmere 14.296 m2 evidovaného na LV č. 6123 ako vlastníctvo mesta Nová Baňa za účelom odpredaja pozemkov z dôvodu zcelenia záhrady.

Hric Miroslav Ing.
7.1.2020
Strana:12Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881