en
Neprehliadnite


Objednávky mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:1234567...12
Č.obj.Popis objednávky / Dodávateľ, IČOSumaZverejnené
11/1900190

Objednávka toneru Q2612A

Mokrý Milan - MM corp, IČO: 44387997
7.8.2019
11/1900189

Objednávame stravné lístky - jedálny kupón v počte 1000 ks po 4 €

UP Slovensko, s.r.o., IČO: 31396674
7.8.2019
11/1900188

Objednávame si u Vás vypracovanie odborného stanoviska a odpovede na zadané otázky na určenie aktuálneho technického stavu" Rekonštrukcia exteriéru MŚ Nábrežná Nová Baňa" vo vzťahu k normám a vo vzťahu k zmluve o dielo z 11.9.2018 medzi objednávateľom Mestom Nová Baňa a zhotoviteľom Sport Service s.r.o. Diaková.

Snopko Peter, Ing., IČO: 52207293
7.8.2019
11/1900187

Objednávame si u Vás zabezpečenie priamych vstupov na veľkoplošnú LED obrazovku počas konania 28. ročníka Novobanského jarmoku na Námestí slobody nasledovne: dňa 27. 9. 2019 v čase od 16:00 hod. do 22:30 hod. a dňa 28. 9. 2019 v čase od 10:30 hod. do 21:30 hod.

Krajčovičová Ľubica, Ing. - LuMa, IČO: 47402369
6.8.2019
11/1900186

Objednávame si u Vás dodávku a montáž elektroinštalácie na akcii "Kultúrne centrum" v rozsahu predloženej cenovej ponuky zo dňa 1.8.2019 v sume 1606,09 eur s termínom realizácie do 30.8.2019.

ELEKTRO KOCIAN s.r.o., IČO: 47787881
1.8.2019
11/1900185

Objednávame si u Vás DVD nosič s filmom "Čo sme komu zase urobili", na deň verejného premietania dňa 28. 08. 2019 v amfiteátri Tajch v Novej Bani, v dohodnutej cene 60,00 Eur s DPH. Vstupné na videoprojekciu je zdarma.

CinemArt s.r.o., IČO: 50071254
1.8.2019
11/1900184

Objednávame si u Vás vypracovanie geometrického plánu na zameranie časti pozemku E KN parc. č. 10242 - zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1.504m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 6128. GP potrebuje mesto Nová Baňa doložiť k žiadosti o odkúpenie časti pozemku od SPF.

Peniažka Juraj, Geoslužba, IČO: 12606103
31.7.2019
11/1900183

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemok C KN parc. č. 1647/1 v zmysle GP č. 33334501-021/2019 vypracovaného geodetom Ing. Romanom Strelkom - GEOCOMP dňa 25.06.2019, overeným dňa 27.06.2019 pod číslom G1-238/2019: Pozemok C KN parc. č. 1647/1 - trvalý trávny porast o výmere 30 m2 je GP vytvorený z pozemku E KN parc. č. 5161/1 - ostatná plocha o celkovej výmere 1296 m2, evidovaného na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastíctvo mesta Nová Baňa v lokalite ul.Kamenárska.

Hric Miroslav Ing.
31.7.2019
11/1900182

Objednávame si u Vás inzerciu "1. OVS - uzatvorenie nájomnej zmluvy pasienka Fanadýb" v novinách MY ŽIARA v zmysle Vami vypracovanej cenovej ponuky 50,00 eur bez DPH.

Petit Press,a.s.divízia týždenníkov, o.z., IČO: 35790253
30.7.2019
11/1900181

Objednávame si u vás opravu- výpadok kamerovégho systému na Námestí Sv. Alžbety v Novwej Babni spôsobený búrkou (výmena Switchu).

ZASO s.r.o., IČO: 36282472
30.7.2019
11/1900180

Objednávame si u Vás DVD nosič s filmom "Z Paríža do Paríža", na deň verejného premietania dňa 04. 08. 2019 v amfiteátri Tajch v Novej Bani, v dohodnutej cene 60,00 Eur s DPH. Vstupné na videoprojekciu je zdarma.

CinemArt s.r.o., IČO: 50071254
30.7.2019
11/1900179

Objednávame u Vás Kancelársky materiál

TOPICO s.r.o., IČO: 44392010
29.7.2019
11/1900178

Objednávame si u vás update knižničného systému Clavius na rok 2019.

MS - SOFT s.r.o., IČO: 44832621
29.7.2019
11/1900177

Objednávame si u vás knihy podľa vlastného výberu.

Holá Valéria - Valery , IČO: 37146700
25.7.2019
11/1900176

V zmysle dohody si u Vás objednávame: 1 ks Info tabuľa smerová (2000x1500) v sume 540€ s DPH

NOBA s.r.o., IČO: 36020192
23.7.2019
11/1900175

Objednávame si u Vás v zmysle dohody celkovú údržbu vchodových dverí na odd. kultúry, pozostávajúcu z obrúsenia vonkajšej strany a následnej povrchovej úpravy v potrebnom rozsahu.

Petráš Miroslav - Stolárstvo, IČO: 45498687
18.7.2019
11/1900174

Objednávame si u Vás medaily, stuhy, samolepiace kruhy na medaily, poháre a štítky na poháre na bežecké podujatie VIII. ročník Tajchová osmička, ktoré sa uskutoční v Novej Bani dňa 7. 9. 2019.

VIVA TRADE s.r.o., IČO: 36202347
16.7.2019
11/1900173

Objednávame si u Vás Skladací stupienok pre víťazov, katalógový kód 19-17-2 v dohodnutej cene vrátane dopravy.

PESMENPOL spol. s r.o., IČO: 36507881
11.7.2019
11/1900172

Objednávame si u Vás prepravu členov FSk Vinička na vystúpenie na podujatí Banícky fakľový sprievod v sobotu 20. 7. 2019 nasledovne: 18:30 hod. Rígel - p. Šimoneková, Hájenka - p. Tencerová a ostatní členovia po ceste, do kina VATRA, od kina VATRA k baníckej kaplne sv. Anny a späť. Predpokladané ukončenie o 20:40 hod.

Bóna Pavol, osobná a nákl. doprava , IČO: 42005884
11.7.2019
11/1900171

Objednávame stravné lístky - jedálny kupón Chéque Déjeuner v počte 1200 ks po 4 €

UP Slovensko, s.r.o., IČO: 31396674
9.7.2019
Strana:1234567...12Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881