en
Neprehliadnite


Prevody majetku

upravujú podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám v súlade so zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej
nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy vo vlastníctve štátu, ktorý obvodný úrad previedol do vlastníctva, alebo ktorý prešiel do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva a to v rozsahu
- meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,
- adresa pobytu alebo sídlo,
- identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa.

Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa podľa § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

Pridané:
17.1.2018

Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa podľa § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

Pridané:
12.1.2016Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881