sk

Panorama of town

Banners


Územný plán

Územný plán

Mesto Nová Baňa ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods.2 zákona č. 50/01976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení ( ďalej len stavebný zákon ) a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce oznamuje  v súlade s § 22 ods. 1 stavebného zákona a vyhl. č. 55/2001 Z.z. prerokovanie Návrhu územného plánu mesta Nová Baňa.

Návrh  je vystavený na verejné pripomienkovanie v termíne od 3.2.2014 do 4.3.2014  na mestskom úrade v Novej Bani a na webovej stránke mesta www.novabana.sk.  Verejné prerokovanie návrhu s výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 17.02.2012 o 16,00 v zasadačke MsÚ  v Novej Bani, v Podnikateľskom centre na I. poschodí.

         Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu  do 30 dní odo dňa oznámenia.

 

Viac informácií
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800