sk

Panorama of town

Banners


Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s oznamuje

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s oznamuje

Oznamujeme občanom  mesta Nová Baňa, že v mesiaci november 2020 budú pracovníci realizovať odpočty  vodomerov v dopoludňajších hodinách.

Ďalej žiada  občanov:

-  o sprístupnenie vodomeru k odpočtu

-  o odstránenie kvetináčov alebo iných záhradných ozdôb z poklopov,

-  o odstránenie  rôznych predmetov zo šachty, ktoré v zime slúžili k zatepleniu šachty 

-  o vyčerpanie vody zo šachty - pokiaľ šachta je zaplavená.

Informujeme občanov, že v zmysle ustanovenia §-u 17. odstavec 4. Zákona o verejných vodovodoch  je odčítač oprávnený vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudziu nehnuteľnosť  a to  za účelom zistenia stavu meradla, pričom v zmysle§-u 26. odstavec 1. toho istého zákona odberateľ vody je povinný  odčítačovi umožniť vstup na nehnuteľnosť pripojenú na verejný vodovod a umožniť mu vykonanie odpočtu stavu vodomeru.

Kontakt odčítač: 0905 842 171, 0905 844 156

Odberateľ má právo  požiadať odčítača o predloženie preukazu, ktorým ho dodávateľ vody poveruje vykonávať takúto činnosť.
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800