en
Neprehliadnite


Opatrenie ÚVZ, v ktorom je presne vymenované aké prevádzky musia byť zatvorené od 13.3.2020 do odvolania

Dôležité telefónne čísla týkajúce sa COVID-19:

NON STOP Call centrum NCZI 0800 221 234
VÁŠ OBVODNÝ LEKÁR pre dospelých alebo deti https://www.novabana.sk/informacie/zdravotnicke-organizacie
Záchranka, Tiesňové volania Záchranka 155, Tiesňové volania 112
Call centrum Okresný úrad 0961 699 555, 048/4306 555 v pracovných dňoch 8-20 hod.
Úrad verejného zdravotníctva ÚVZ SR 0917 222 682
RÚVZ Banská Bystrica 0918 569 580
RÚVZ Žiar nad Hronom 0911 214 488, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Koronavírus linka Mesto Nová Baňa 0907 866 654
Krízový Štáb Mesta Nová Baňa 0905 436 381
Dovoz potravín a liekov Informačné centrum 045/ 6782 881 v pracovných dňoch 8-11 hod.
Dovoz potravín a liekov BBSK 0800 221 235 v pracovných dňoch 8-15 hod.
Dovoz potravín a liekov NB Obstarávanie nákupov 0905 583 517 denne 6:30-22 hod.
Dovoz potravín a liekov všetci pevádzkovatelia TAXI služieb v meste

 

Dôležité web stránky týkajúce sa COVID-19:

https://www.korona.gov.sk/
http://koronavirus.mojeslovensko.sk/
https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 Ministerstvo zdravotníctva
http://www.uvzsr.sk/ Úrad verejného zdravotníctva
https://www.facebook.com/groups/197873078199264/ OFFICIAL FACEBOOK


Dôležité informácie týkajúce sa COVID-19:

Opatrenie ÚVZ, v ktorom je presne vymenované aké prevádzky musia byť zatvorené od 13.3.2020 do odvolania

Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto

opatrenia:

Zakazuje sa prevádzka týchto zariadení: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona
č. 355/2007 Z. z.; telovýchovno-športové zariadenia podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z.;
zariadenia starostlivosti o ľudské telo podľa § 23 zákona č. 355/2007 Z. z.; zariadenia
pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku podľa § 24
zákona č. 355/2007 Z. z. okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych
výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.; prevádzky verejného stravovania
podľa § 26 zákona č. 355/2007 Z. z., ktorými sú cukrárne, bistrá, kaviarne, bary
a podobné zariadenia verejného stravovania, okrem reštaurácií a stánkov s rýchlym
občerstvením; welness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení; prevádzky
zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky

voľnočasového charakteru, napríklad lyžiarske strediská; rekondičné pobyty. Toto
opatrenie neplatí pre prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm.
e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára.
Reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením môžu byť otvorené len v čase od 6:00 hod.
do 20:00 hod.
V obchodnom dome podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z. sa cez víkend
povoľuje činnosť iba týchto prevádzok: lekáreň, predajňa potravín, reštaurácia, stánok
s rýchlym občerstvením, drogéria a novinový stánok.

Termín: od 13.03.2020 do odvolania

O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného
zdravia II. stupňa.
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020
pandémiu ochorenia COVID-19.
V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti a na aktuálnu epidemiologickú situáciu

vo svete, v Európskej únii a v Slovenskej republike, dochádza k šíreniu ochorenia COVID-
19, ktoré ohrozuje verejné zdravie, nariadil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej

republiky vyššie uvedené opatrenia.
Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení
COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.
Nový koronavírus (SARS-CoV-2) z čeľade Coronaviridae spôsobuje akútnu infekciu
dýchacích ciest. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom
pľúc, v prípade komplikácií môže končiť úmrtím.
Z dôvodu poznatkov iných krajín a vývoja epidémie v rôznych regiónoch sveta pri
vysokej pravdepodobnosti ohrozenia a možného zasiahnutia ochorením COVID-19 u veľkého
počtu obyvateľov, najmä skupín, u ktorých sa najviac pozoroval ťažký priebeh a úmrtnosť, je
nevyhnutné pristúpiť na začiatku výskytu tohto ochorenia na území Slovenskej republiky k
takým opatreniam, aby sa mohlo, čo najviac ľudí vyhnúť styku s chorými ľuďmi. Ústredný
krízový štáb, ktorý je koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky na riešenie krízovej
situácie mimo času vojny a vojnového stavu s účinnosťou od 13.03.2020 nariadil vyššie
uvedené režimové opatrenia.

Existuje vysoké riziko, že prevádzkou uvedených zariadení, v ktorých dochádza
k zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí na jednom mieste, môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu
tohto ochorenia. Uvedené opatrenie je jedným z najefektívnejších opatrení na zabránenie

vzniku epidémie a je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-
19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2).

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom
opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam.
Nerešpektovanie tohto opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm.
a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva
uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

 

Vyhláška
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800