en
Neprehliadnite


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Dôležité telefónne čísla týkajúce sa COVID-19:

NON STOP Call centrum NCZI 0800 221 234
VÁŠ OBVODNÝ LEKÁR pre dospelých alebo deti https://www.novabana.sk/informacie/zdravotnicke-organizacie
Záchranka, Tiesňové volania Záchranka 155, Tiesňové volania 112
Call centrum Okresný úrad 0961 699 555, 048/4306 555 v pracovných dňoch 8-20 hod.
Úrad verejného zdravotníctva ÚVZ SR 0917 222 682
RÚVZ Banská Bystrica 0918 569 580
RÚVZ Žiar nad Hronom 0911 214 488, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Koronavírus linka Mesto Nová Baňa 0907 866 654
Krízový Štáb Mesta Nová Baňa 0905 436 381
Dovoz potravín a liekov Informačné centrum 045/ 6782 881 v pracovných dňoch 8-11 hod.
Dovoz potravín a liekov BBSK 0800 221 235 v pracovných dňoch 8-15 hod.
Dovoz potravín a liekov NB Obstarávanie nákupov 0905 583 517 denne 6:30-22 hod.
Dovoz potravín a liekov všetci pevádzkovatelia TAXI služieb v meste

 

Dôležité web stránky týkajúce sa COVID-19:

https://www.korona.gov.sk/
http://koronavirus.mojeslovensko.sk/
https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 Ministerstvo zdravotníctva
http://www.uvzsr.sk/ Úrad verejného zdravotníctva
https://www.facebook.com/groups/197873078199264/ OFFICIAL FACEBOOK


Dôležité informácie týkajúce sa COVID-19:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Číslo: OLP/4593/2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto

opatrenia:

S účinnosťou od 3.júna 2020 od 12:00 hod. sa povoľujú návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti a v pobytových zariadeniach sociálnych služieb za dodržania dole uvedených podmienok. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť a verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, sú povinní zabezpečiť nasledovné základné zásady pre umožnenie návštev:

1. V rovnakom čase je možné pripustiť návštevu maximálne dvoch osôb pacienta/klienta. Výnimky je možné pripustiť z dôvodov hodných zreteľa, napr. v prípade, ak navštevujúci potrebuje podporu a sprievod alebo pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia.
2. Povinnosť informovať návštevníkov, aby v prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia, teploty nevstúpili do zariadenia, poskytnúť primerané prostriedky na vykonávanie hygieny rúk, zabezpečiť evidenciu osôb navštevujúcich pacienta/klienta (pre prípad následného epidemiologického vyšetrovania).
3. Prednostne podľa miestnych podmienok realizovať návštevy vo vonkajších priestoroch zariadenia (záhrada, spoločná terasa a pod.), pri realizácii návštev vo vnútornom prostredí ich upraviť podľa miestnych podmienok. Pri návšteve vo vnútornom prostredí si návšteva chráni dýchacie cesty rúškom. Po každej návšteve je vykonaná dezinfekcia dotykových plôch, t. j. plôch, ktorých sa dotýkajú ruky (vrátane kľučiek dverí), a to prostriedkom s virucídnym účinkom.
4. Návšteva sa nepovoľuje osobám chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 a osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19, iba pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia.
5. Konkrétne podmienky budú poskytovateľom dočasne upravené vo vnútornom predpise, v závislosti od charakteru prevádzky, priestorových, materiálno-technických a personálnych možností konkrétneho poskytovateľa (čas, dĺžka trvania, miesto a pod. ).
6. Osoby, ktoré navštevujú pacientov alebo klientov zariadenia sú povinné dodržiavať vyššie uvedené opatrenia.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia strácajú opatrenia uvedené v rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/2020 zo dňa 06.03.2020 svoju účinnosť.

O d ô v o d n e n i e

Na základe výskytu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike, existencie rizika šírenia tohto prenosného ochorenia a potreby zamedziť tejto vzdušnej nákaze medzi pacientov hospitalizovaných v lôžkových oddeleniach zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, zamestnancov zdravotníckeho zariadenia ako aj na osoby, ktoré sú umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb vrátane zamestnancov zariadení sociálnych služieb vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 06.03.2020 rozhodnutie č. OLP/2405/2020 o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia v súlade s § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. , ktorým uložil opatrenie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia - zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach.

Vykonávaním protiepidemických opatrení došlo k zlepšeniu epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 v Slovenskej republike a výraznému zníženiu rizika ohrozenia zdravia. Na základe uvedeného a v súlade s postupným plánom otvárania prevádzok Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal opatrenie, ktorým umožnil návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti a v pobytových zariadeniach sociálnych služieb za dodržania dole uvedených podmienok, čím dôjde k zlepšeniu psychosociálnych potrieb pacientov a klientov v zariadeniach poskytujúcich zdravotné a sociálne služby.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

 

Zdroj
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800