en
Neprehliadnite


Materiálno-technické vybavenie učební bude z eurofondov

Materiálno-technické vybavenie učební bude z eurofondov

Mesto Nová Baňa sa uchádzalo o nenávratný finančný príspevok (NFP) v dvojkolovom procese. Podanie projektového zámeru a následne obdržanie pozitívnej hodnotiacej správy k projektu mestu umožnilo zaslanie žiadosti o NFPcez operačný program IROP na projekt: Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo prijímateľovi podaný projekt v maximálnej žiadanej výške 109 021,37 eur a spolufinancovanie mesta predstavuje sumu 5 737,97 eur. Výška príspevku bude upravená na základe výsledku verejného obstarávania.

Predmetom projektu je materiálno-technické vybavenie učební, t.j. učebňa slovenského jazyka, prírodovedné učebne – fyzika, chémia, biológia a polytechnická učebňa s termínom realizácie projektu: 2019-2020. Cieľom projektu je rozvoj primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania, čím sa vytvoria podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým sa zlepší kvalita života obyvateľstva.

PhDr. Lenka Šubová

projektová manažérka

ilustračné foto

 

PUBLICITA

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881