en
Neprehliadnite


Získaná dotácia na modernizáciu hasičskej zbrojnice

Získaná dotácia na modernizáciu hasičskej zbrojnice

Mestu Nová Baňa sa podarilo získať maximálnu dotáciu zo štátneho rozpočtu pre rok 2018 v sume 30 000 eur, ktorá sa dala získať vo výzve Ministerstva vnútra SR. Výška povinného spolufinancovania predstavuje najmenej 5% z celkových oprávnených výdavkov. Avšak, predpokladané celkové spolufinancovanie z vlastných zdrojov pred verejným obstarávaním predstavuje sumu 27 330 eur.

V rámci projektu výdavky zahŕňajú úpravu a odvodnenie dvorovej plochy a vstupov do budov, vybudovanie novej prípojky vody z dôvodu havarijného stavu pôvodnej prípojky a pripojenie garáže na ústredné kúrenie, výstavbu prístreška pre hasičskú techniku a zautomatizovanie vstupnej brány pre bezpečný a rýchly výjazd hasičskej techniky k hláseným prípadom.

Dotáciu môžeme využiť podľa zmluvy do 31.12.2022. Do výzvy sme sa zapojili a chceli využiť možnú dotáciu, pretože súčasný stav hasičskej zbrojnice potreboval zmodernizovať objekt o dané aktivity, aby sa tak zlepšili podmienky dobrovoľného hasičského zboru mesta pre obyvateľov v oblasti záchrany života, zdravia a životného prostredia na úseku ochrany pred požiarmi.  

„Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.“

PhDr. Lenka Šubová

projektová manažérka
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800