en
Neprehliadnite


BILANCIA PROJEKTOVÝCH AKTIVÍT 2018

BILANCIA PROJEKTOVÝCH AKTIVÍT 2018

Mesto Nová Baňa každý rok hľadá a využíva možnosti a príležitosti na získanie finančných prostriedkov z externých zdrojov. Aj v priebehu roka 2018, do dnešného dňa, mesto Nová Baňa podalo 12 projektov.

 

Grantové finančné prostriedky pre mesto

O finančné prostriedky sme sa uchádzali z Fondu na podporu umenia. Na úrodnú pôdu po havarijnej situácii v knižnici padol tento schválený projekt formou zakúpenia 525 kusov knižných publikácii, z čoho dotácia bola 3 500 eur a spolufinancovanie mesta 500 eur.

O finančné prostriedky sa mesto uchádzalo aj vo výzve Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu s projektom: Detské ihrisko materská škola ET Štúrova, Nová Baňa, kde bolo úspešné a získalo podporu vo výške 9 000 eur. Projekt bude dofinancovaný zo zdrojov mesta. Realizácia sa uskutoční na jar 2019. Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program „Podpora rozvoja športu na rok 2018“.

Taktiež sme sa zapojili do výzvy Nadácie SPP s projektom: Letná rozprávková čitáreň v MŠ Nová Baňa. Projekt bol úspešný a podporený dotáciou 1 000 eur a spolufinancovanie mesta bolo 1 660 eur. Projekt prispel k súčasnému zveľadeniu areálu materskej školy – ET Kolibská, kde sa v budúcnosti plánujú obnoviť zvyšné časti domčeka s prekrytím terasy. 

S finančnou podporou Ministerstva vnútra SR vo výške maximálnej získanej dotácie 30 000 eur a so spolufinancovaním mesta sa uskutoční Modernizácia objektu hasičskej zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa.

Na Banskobystrický samosprávny kraj sme podali žiadosť o dotáciu na Týždeň športu pre všetkých. Projekt bol podporený sumou 800 eur s 10% spolufinancovaním mesta.

Celkovo 5 žiadostiam nebolo vyhovené o dotáciu, napríklad na spoluprácu s partnerským mestom Nin, vybudovanie náučného chodníka, kultúrno-športové podujatie, ochranu knižničného fondu či modernizáciu knižnično-informačných služieb. Mesto však uskutočnilo 2 akcie za vlastné finančné prostriedky, a to: vybudovanie Banského náučného chodníka – 1. etapa s baníckou tematikou, ako aj výmenné kultúrno-medzinárodné prezentácie kultúrnych telies Voce Eufonica a KUD Branimir v partnerských mestách počas leta a jesene. 

O 1 žiadosti bude rozhodnuté do konca roka a o podpore zostávajúcich 2 projektov bude rozhodnuté až budúci rok.

V predchádzajúcom roku boli získané finančné prostriedky na realizáciu Zavlažovacieho systému pre tréningové ihrisko MFK Nová Baňa. Samotná realizácia akcie v celkovej sume 13 500 eur sa uskutočnila na jar 2018 a prispela k podpore futbalovej infraštruktúry, ktorú využívajú pre svoju tréningovú prípravu a zápasovú prax mládežníckej družstvá.

 

3xNFP pre mesto v roku 2018

O nenávratný finančný príspevok sa mesto uchádzalo s projektom „Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa“, kde bolo úspešné. Po realizácii verejného obstarávania nenávratný finančný príspevok je vo výške 81 777,90 eur, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu. Projektom sa zakúpilo 905 ks kompostérov, ktoré dostanú obyvatelia mesta žijúci v rodinných domoch aj s návodom na kompostovanie na jar 2019.

Druhý nenávratný finančný príspevok z eurofondov, ktorý mesto získalo, bol na projekt „Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa“. Ide o materiálno-technické vybavenie učební, t.j. učebňa slovenského jazyka, prírodovedné učebne – fyzika, chémia, biológia a polytechnická učebňa, počas rokov 2019-2020. Nenávratný finančný príspevok bol schválený v maximálnej žiadanej výške 109 021,37 eur a spolufinancovanie mesta predstavuje sumu 5 737,97 eur. Výška príspevku bude upravená na základe výsledku verejného obstarávania.

Zároveň mesto spracovalo a podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok za rozpočtovú organizáciu mesta. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporilo žiadosť Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa na projekt „Novovytvorené pracovné miesta v ZŠ Jána Zemana Nová Baňa“. Projektom sa vytvorili 4 nové pracovné miesta na asistenta učiteľa, nové miesto na školského psychológa a aj špeciálneho pedagóga. Projekt je na dobu 3 rokov so začiatkom od septembra 2018 a s celkovým financovaním oprávnených výdavkov projektu v sume 198 630 eur, t.j. 95% NFP a 5% spolufinancovanie.  

Bližšie informácie k projektom nájdete na webovej stránke mesta: ROZVOJ MESTA/PROJEKTY.

PhDr. Lenka Šubová

projektová manažérka
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800